RusForest

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2010

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 08:21 CET

Resultatet för det tredje kvartalet 2010
· Total omsättning för perioden uppgick till 66,6 miljoner SEK (96,1 miljoner SEK för det tredje kvartalet 2009).
· Rörelseresultatet före finansieringskostnader för perioden uppgick till -65,4 miljoner SEK (-35,1 miljoner SEK).
· Nettoresultatet för perioden uppgick till -64,0 miljoner SEK (-33,3 miljoner SEK).
· Resultat per aktie uppgick till -2,87 SEK (-1,51 SEK).
· Likvida medel ökade med 21,3 miljoner SEK under perioden, från 8,3 miljoner SEK den 30 juni 2010 till 29,6 miljoner SEK den 30 september 2010.


Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2010
· RusForest AB beslutade att förvärva 86 procent av OAO "LDK-3" samt 100 procent av OOO "Infa", en sågverksanläggning belägen i staden Archangelsk i nordvästra Ryssland, samt ett hyvleri beläget vid samma anläggning. Förvärvet av LDK-3 förutsätter godkännande från den ryska konkurrensmyndigheten, vilket förväntas erhållas före årsskiftet.

· Som ett steg för att stärka RusForests skogsverksamhet utsågs Evgenij Teresjenko till Bolagets nye skogschef. Teresjenko kommer att vara stationerad i Ust-Ilimsk, men kommer att ha det övergripande ansvaret för alla av RusForests avverkningsverksamheter, och därigenom arbeta för att säkerställa den långsiktiga utvecklingen av Bolagets avverkningsområden och dess flödesplan för råmaterial.

· Koncernens finansiella resultat påverkades negativt av att underskottet på sågtimmer och osäkrade sågtimmerleveranser hämmade produktionen av sågade trävaror, försäljningsvolymen och kvalitetsdistributionen samt bidrog till ökade kostnader under perioden.

· Vostok Nafta Investment Ltd åtog sig att lämna partiella förskott på sitt deltagande i RusForest nyemission. Förskotten lämnades i form av två kortfristigt lån, utan ställd säkerhet, om totalt 12 miljoner USD. Lånen beviljades den 1 juli och den 15 september.

Väsentliga händelser efter periodens slut
· RusForest genomförde en företrädesrättsemission som tillförde Bolaget cirka 437 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt beslut fattat av extra bolagsstämman den 8 oktober 2010. Genom nyemissionen ökade antalet aktier i RusForest med 43.681.680 aktier, till 65.522.520 aktier och aktiekapitalet ökade med 436.816.800 SEK, från 218.408.400 SEK till 655.225.200 SEK. Den extra bolagsstämman beslutade även om ett bemyndigande för en apportemission för att möjliggöra förvärv av aktier i bolag inom koncernen där Nord Timber Group (NTG) ingår.

· I enlighet med prospektet, kommer nettolikviden från företrädesrättsemissionen, om cirka 422 miljoner SEK, att användas ungefär enligt följande: 40 procent till förvärv och utveckling av LDK-3 och Infa i Archangelsk; 25 procent för investeringar i den befintliga verksamheten, inklusive investeringar i Magistralnij-sågverket, infrastruktur och att lösa flaskhalsar; och 35 procent till att betala tillbaka de kortfristiga lånen från Vostok Nafta och det utestående obligationslånet om 50 miljoner SEK.

· Efter bryggfinansieringen från Vostok Nafta, vilken nu är återbetalad, vidtog RusForest åtgärder för att undanröja de huvudsakliga flaskhalsarna vid Bogutjanskij genom att investera i ett justerverk samt pannkapacitet som kommer installeras nästa sommar. Ytterligare torkkapacitet om 100.000 - 110.000 m³ genomgår för närvarande ett anbudsförfarande som förväntas vara klart under december 2010 eller januari 2011.

· RusForest Ust-Ilimsk har beviljats finansiell leasing på 3,2 miljoner USD (21,4 miljoner SEK) från Hansa Leasing (en del av Swedbank) för förvärv av avverknings- och vägbyggnationsutrustning, medan Lesprom och RusForest Magistralnij har beviljats finansiell leasing på 104 miljoner RUB (22,9 miljoner SEK) från Federal Transport Leasing Company för förvärv av ytterligare transportkapacitet.

· I anslutning till RusForests företrädesrättsemission har Bolaget erhållit två nya institutionella aktieägare i Alecta och Libra Fund LP, vardera med över 7 procent av aktierna.

· RusForest beslutade den 16 november om förtida inlösen av obligationslånet om 50 miljoner SEK som placerades i februari 2010. Förtida inlösen kommer att äga rum tisdagen den 28 december 2010.

· Peter Funk, tidigare anställd inom RusForest som försäljningschef, har utsetts till VD för RusForest Trading.

VD:s kommentarer

Skogssektorn
Överlag ger den föregående kvartalsrapporten och det nyutgivna prospektet en fullständig bild av det aktuella läget i Bolaget. Perioden från juli till september är utan tvivel den mest känsliga perioden för ojämn planering och låga timmerlager, då avverkningen alltid är lägre under denna period jämfört med under vintern.

Framöver, med ny ledning och med bättre kontroll inom bland annat avverkningen, kommer jag att göra mitt yttersta för att minska dessa säsongsvariationer. Nyckeln till framgång grundar sig till hälften på adekvat planering och utrustning inom vägkonstruktion, medan den andra hälften relaterar till att kunniga personer deltar i utförandet. Av denna anledning fortsätter förstärkningen av den lokala ledningen och utnämningen av vår nya skogschef, med ansvar för hela koncernens avverkning, är mycket goda nyheter.

Avverkningsutrustningen vid Bogutjany, som inte utnyttjades under sommaren, bidrog till underskottet av sågtimmer vid sågverket vilket beskrevs i RusForests andra kvartalsrapport. Inför nästa år har vi därför förberett för fullt utnyttjande av utrustningen. Detta skall ske dels genom att se på nya potentiella avverkningsområden att förvärva, men även genom att utnyttja de redan arrenderade skogsområdena som gör det möjligt att avverka ytterligare 170.000 m³ i Bogutjany under 2011. Till skillnad från slutet av 2009, befinner sig sågverket nu i en situation där råvaruleveranserna är säkrade inför det kommande året.

I nästa fas av utvecklingen av sågverket i Bogutjany, planeras torkkapaciteten och sorteringskapaciteten att ökas inför nästa sommar. Den viktigaste utrustningen för pannor och justerverket har redan inhandlats, och endast torkkamrarna återstår.

RusForest i Ust-Ilimsk förfogar över den största andelen av koncernens skogsarrenden, men det är fortfarande nödvändigt att utöka avverkningen för att förse sågverken med tillräckliga volymer sågtimmer. Bättre tillgång till eget avverkat timmer är således det nästa logiska steget i dotterbolagets utveckling. Därför var det en självklarhet att placera vår nye skogschef i just Ust-Ilimsk. Dessutom har tre nya avverkningsgrupper beställts vilka tillför ytterligare 150.000 - 200.000 m³ i årlig avverkningskapacitet. Detsamma gäller för nya grävmaskiner och bulldozers som skall användas vid vägbyggnation.

Vinteravverkningen i Magistralnij började i stor skala under oktober 2010, och målet är att fullt ut garantera sågtimmerleverenser för att möta produktionsplanen vid Magistralnij-sågverket under 2011 (då driftsättningen av verket är planerad till andra kvartalet). Skogsarrendena i Magistralnij är generellt sett av den bästa kvalitet vi har och avverkningen kommer att öka ytterligare under 2011, då 2012 blir det första år då det nya sågverket producerar under hela året. Sågtimmer med stor diameter kommer fortfarande att exporteras till Kina och Japan. Sammanfattningsvis så ökar takten vid avverkningen i Magistralnij, och bolaget kommer att uppvisa ett betydligt bättre ekonomiskt resultat redan från början av 2011 eftersom de fasta kostnaderna kommer att bäras av betydligt större avverkningsvolymer.

Efter att personligen ha besökt Bolagets alla avverkningsområden och industriområden under de senaste månaderna, står det klart för mig att god lönsamhet kommer att följa efter implementeringen av de förändringar som beskrivs i tidigare rapporter och prospektet. Utöver detta har vi nu resurser för att genomföra nödvändiga investeringar genom den framgångsrika kapitalökningen i november. Som ett resultat av detta, ökar vi inte bara effektiviteten och kapaciteten inom avverkningen, utan förbättrar även volym och kvalitet på de sågade trävaror som produceras.

I Archangelsk-regionen väntar vi på konkurrensverkets slutliga godkännande av förvärven av LDK-3 och Infa, samt fortsätter förhandlingarna om potentiella inköp av utrustning och förvärvsobjekt i anslutning till LDK-3 verket.

Finansiering
Som framgår av nyemissionsprospektet som publicerades för en månad sedan, är Bolagets viktigaste uppgifter nu relaterade till ett korrekt genomförande av de nya investeringsprojekten. Rekryteringar ska genomföras inom avverkning samt projektledning på en teknisk nivå. Bolaget planerar att anställa en teknisk chef med ansvar för alla sågverk, då detta tekniska ansvar tidigare har varit decentraliserat. Finansiering av humankapital, inklusive utbildning för operatörer av både avverkningsutrustning och torkar, kommer att fortsätta och således ge RusForest konkurrensfördelen av att arbeta med bästa globala metoder i Ryssland.

Denna utveckling av RusForest skulle naturligtvis inte varit möjlig om den avslutade kapitalanskaffningen inte varit framgångsrik. En överteckning på närmare 50 procent indikerar att Bolagets nuvarande strategi förstås och godkänns av de flesta aktieägare. Tillskottet, netto efter återbetalning av Vostok Naftas bryggfinansiering, uppgick till 351.460.100 SEK.

Efter att ha begärt förtida inlösen av det utestående obligationslånet om 50 miljoner SEK kommer Bolaget vara så gott som skuldfritt, och därmed väl rustat för att kunna finansiera kommande expansion även med lånekapital till bättre villkor och längre löptid.

Med den planerade avyttringen av grusverksamheten i Belomorsk, är vi i en god position för att finansiera vår expansion till ett starkare företag med en bättre produktionsstruktur och därmed bli en global aktör känd för produktion, kvalitet och lönsamhet. I en bransch där tillgång till högkvalitativa råvaror till en godtagbar kostnad är av yttersta vikt, kommer det kommande året av projektgenomförande vara avgörande för att lyckas.

Martin Hermansson

Verkställande direktör
RusForest AB


Kommande information
Bokslutskommuniké 2010: 24 mars 2011 (på www.rusforest.com)
Årsredovisning 2010: publiceras under maj 2011 (på www.rusforest.com)
Årsstämma: hålls under maj 2011

Valberedning
Valberedningen består av Anders Börjesson, Vostok Nafta AB, ordförande; Leif Törnvall, Alecta; samt RusForests styrelseordförande Sven Hirdman. Valberedningen kan kontaktas via e-post på info@rusforest.com.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 november 2010

RusForest AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information vänligen kontakta
Martin Hermansson, Verkställande direktör, tel. +7 (495) 787 58 72
Vitaly Zhukov, Ekonomichef, tel. +7 (495) 787 5872
Erik Löfgren, IR ansvarig, tel. +7 (495) 787 58 72

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
RusForest Delårsrapport Q3 2010 (Svenska).pdf
RusForest Interim Report Q3 2010 (English).pdf

Om RusForest
RusForest erbjuder en unik möjlighet att investera i den ryska skogssektorn: www.rusforest.com. RusForest ABs Certified Adviser på First North är E. Öhman J:or Fondkommission AB.


Om du vill öppna texten i din webbläsare klicka här