Wayfinder Systems

DELÅRSRAPPORT FÖR WAYFINDER SYSTEMS AB 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2006

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 15:17 CET

Användarbasen ökade med 95% till 430 000

· Nettomsättningen för tredje kvartalet 2006 uppgick 9,5 (6,9) MSEK.

· Nettoomsättningen för årets första nio månader 2006 uppgick till 21,1 (31,9) MSEK. Ökande andel av försäljningen utgörs av serviceintäkter, då hårdvara nu i stor omfattning säljes via tredje part.

· Resultat efter skatt uppgick till -55,5 (-27,7) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -4,45 (-3,23) SEK.

· Stora investeringar i marknadsorganisationen under 2006 med Vodafone (NL) som senaste nya operatörskontrakt.

· Användarbasen ökade med 95% till 430 000 (220 000). Antalet aktiva användare av Wayfinders produkter ökade med 228% till 105 000 (32 000) och antalet betalande användare ökade med 134% till 75 000 (32 000).

Om Wayfinder Systems AB
Wayfinder erbjuder kart-, vägvisnings- och GPS-navigationstjänster för mobiltelefoner. Utifrån dessa grundtjänster , förser vi mobilanvändare med innehållstjänster som digitala cityguideböcker, trafikinformation, valutakonvertering och vädertjänst. Bland våra kunder finns telefontillverkarna Sony Ericsson och Nokia, samt operatörerna O2, Telenor, Telefónica, A1 och Cingular på den amerikanska marknaden. Produkterna säljs till slutanvändare både på den europeiska och amerikanska marknaden. Wayfinder är sedan 21 oktober 2005, noterat på NGM Equity. Under 2005 omsatte företaget 38,3 MSEK och har idag ca 75 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. För mer information om Wayfinder, vänligen besök www.wayfinder.com.

MARKNAD

Marknaden för navigationstjänster växer kraftigt. När det gäller navigationstjänster växer så kallade personbundna navigationstjänster, snabbare än fabriksinstallerade lösningar. Inom personbunden navigation är det framförallt försäljningen av dedikerade enheter som har ökat kraftigt. Exempelvis ökade försälnjngen inom Europa av dedikerade enheter för personlig navigation från 2,6 miljoner enheter 2004 till 7,2 miljoner enheter 2005. Denna positiva utveckling har fortsatt under 2006 och under årets första nio månader såldes sammanlagt 8,0 miljoner enheter i Europa.

Marknaden för dedikerade enheter inom personbunden navigation ligger i mognadsgrad före den telefonbaserade navigationen, som är Wayfinders inriktning. Försäljningen av telefonbaserad navigation står ännu så länge för en relativt lite andel av den totala försäljningen av navigationstjänster.

Denna situation förväntas förändras så snart mobiltelefoner med inbyggd GPS lanseras. Introduktionen av dessa enheter har fördröjts med cirka 6-12 månader, men enligt oberoende analytiker och marknadsexperter planeras nu omfattande lanseringar av GPS telefoner av samtliga större mobiltelefontillverkare. Baserat på bla detta uppskattar Wayfinders ledning att antalet telefoner inom GSM världen med inbyggd GPS kommer att uppgå till cirka 30-50 miljoner under 2007 och därefter förväntas antalet sålda enheter per år öka snabbt. Wayfinders målsättning är att vara den ledande samarbetspartnern för såväl telefontillverkare som mobiloperatörer när dessa GPS-telefoner lanseras.


VERKSAMHET
Wayfinder är sedan slutet av 2004 främst inriktat på mobiloperatörer som distributionspartner för försäljning mot slutkonsument. Telefontillverkare och distributörer utgör viktiga partners för att denna strategi skall bli framgångsrik. För närvarande samarberar Wayfinder med mobiloperatörer som exempelvis Telefonica, Mobilkom, Hutchison, 3, Pannon, Si.mobil, Telenor, Tele 2 , O2 och Cingular. Under tredje kvartalet har Wayfinder fått en order från en ledande mobiloperatör på 10 000 licenser. Avtalet visar tydligt att intresset för navigations lösningar för mobiltelefoner ökar på allt fler marknader. Efter periodens utgång i oktober erhölls en första order från Vodafone Holland. Bearbetningen av den växande kunddatabasen intensifieras genom ett antal direktmarknadsföringsprogram. Syftet är att öka andelen betalande användare samt att öka intäkten per betalande användare.

Wayfinders användarbas fortsätter att växa i hög takt. Sammantaget har nu bolaget över 430 000 användare som laddat ned och använt bolagets applikationer. Detta motsvarar en tillväxt om cirka 95% jämfört med antalet användare 2005-09-30 (motsvarande antalet användare uppgick per sista juni 2006 uppgick till 337 000). Antalet betalande användare har ökat från 32 000 till 75 000 under samma period, vilket motsvarar en tillväxt på 134% (motsvarande siffra sista juni uppgick till 55 000). Antalet aktiva användare har ökat med 228 % till cirka 105 000 (32 000).

(För tabell, se bifogad fil)

Det prestigefyllda utmärkelsen Guldmobilen delas årligen ut till framstående företag inom mobiltelefonibranschen. Under oktober månad befästes Wayfinder starka ställning i branschen ytterligare genom mottagandet av utmärkelsen "Guldmobilen" i kategorin " årets bästa GPS – lösning" för Wayfinder Navigator TM 6.

För 16:e året i rad arrangerade Trade Fairs Brno i Tjeckien Crystal Disc award. Cristal Disc priset i kategorin " General Manager Award" tilldelades i år O2 Navigation powered by Wayfinder.
Priset är ett av de mest presigefyllda inom sitt område och vinnarna uppmärksammas både i Tjeckien och internationellt.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI – SEPTEMBER 2006
Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 21,1 (31,9) MSEK. En ökande andel av försäljningen utgörs av serviceintäkter då en stor del av hårdvaruförsäljningen (GPS) nu säljes av tredje part, i första hand Nokia. Fokuseringen på mobiloperatörerna innebär att en annan affärsmodell har implementeras, som inledningsvis resulterar i att intäkterna faller trots att antalet användare ökar. Åtgärder har vidtagits i syfte att anpassa de affärsmodeller som bolaget tillämpar tillsammans med operatörerna för att förbättra såväl intäkts- som kassaflöden.

Personalkostnader och övriga externa kostnader uppgick till 64,2 (43,0) MSEK. De ökade kostnaderna var framförallt en följd av den ökade satsningen på försäljnings- och marknadsorganisationen under andra halvåret 2005 och första halvåret 2006. Bolaget följer noga kostnadsutvecklingen i syfte att balansera bolagets utgifter i förhållande till marknadsmognaden för bolagets produkter och tjänster.

Rörelseresultat före avskrivningar var för årets första 9 månader -49,4 (-20,9) MSEK. Avskrivningar uppgick till -7,3 (-6,1) MSEK och avser främst avskrivningar på aktiverade utvecklingskostnader -6,9 (-5,6) MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -55,5 (-27,7) MSEK. Resultat per aktie uppgick till -4,45 (-3,23) SEK.


OMSÄTTNING OCH RESULTAT TREDJE KVARTALET 2006
Under tredje kvartalet 2006 uppgick omsättningen till 9,5 (6,9) MSEK, en ökning med 38% i jämförelse med tredje kvartalet 2005. Resultatet före skatt under tredje kvartalet uppgick till -16,2 (-11,4) MSEK.
Bruttomarginalen är väsentligt högre än tidigare kvartal vilket , som tidigare påpekats, hänger samman med att en större del av omsättningen utgörs av serviceintäkter då numera GPS-hårdvaran i allt större omfattning levereras av externa partners.


KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR
Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick första nio månader till -48,1 (-21,7) MSEK, vilket var en följd av förlusten. Rörelsekapitalet minskade med 0,4 MSEK.

Totala investeringar uppgick under årets första nio månader till -5,3 (-6,4) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till -4,6 (-6,1) MSEK, vilket till sin helhet utgjordes av aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts med -0,7 (-0,3) MSEK. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -53,0 (-26,3) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0,2 (25,7) MSEK. Periodens kassaflöde var sammantaget -52,8 (-0,6) MSEK.


FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET
De likvida tillgångarna uppgick per 30 september 2006 till 86,2 (0,2) MSEK. Eget kapital var vid periodens slut till 116,2 (15,1) MSEK. Soliditeten uppgick till 92 (35) procent. Bolagets räntebärande skulder var vid periodens slut 0,0 ( 8,6) MSEK


SKATTER
Skattemässigt underskott uppgick till minst 140 MSEK. Någon latent skattefordran avseende detta förlustavdrag är inte redovisat.


PERSONAL
Antalet anställda den 30 september var 76 (55) personer. Medelantalet anställda uppgick till 69 (51) personer.
MODERBOLAGET
Nettoomsättningen i moderbolaget uppgick under årets första nio månade till 21,1 (31,9) MSEK, varav 0 (0) MSEK avsåg omsättning till koncernbolag. Resultatet efter finansiella poster var -51,0 (-27,7) MSEK. Eget kapital i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 120,6 (15,1) MSEK.REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting, vilket är i
överensstämmelse med Redovisningsrådets rekommendation RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Bokslutskommunike januari – december 2006 21 februari 2007

Stockholm den 15 november 2006

Wayfinder Systems AB (publ)
Org nr 556526-2929

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson, VD, Wayfinder Systems
Mobile; +46 70 7909060
Tfn; +46 8 555 176 00
E-post; magnus.nilsson@wayfinder.com

Per Grönwall, CFO, Wayfinder Systems
Tfn; +46 8 555 176 00
E-post; per.gronwall@wayfinder.com