Svensk Exportkredit AB

Delårsrapport första halvåret 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 13:17 CEST

SEK står starkt

Tack vare höga affärsvolymer på en marknad som annars präglats av hög likviditet och pressade marginaler kan AB Svensk Exportkredit presentera ett förbättrat resultat för första halvåret. Kärnresultatet uppgick till 284,6 miljoner kronor jämfört med 267,4 miljoner samma period föregående år. Upplåningen har under det första halvåret varit mycket framgångsrik och uppgick till 71,8 miljarder kronor vilket är mer än upplåningen för hela förra året. SEK har en hög likviditet för att ge krediter till svensk exportindustri, en likviditet som är särskilt viktig i tider då det kan vara svårt att låna pengar.

Kärnresultatet för första halvåret uppgick till 284,6 miljoner kronor (267,4)
Rörelseresultatet (IFRS) uppgick till 292,6 miljoner kronor (249,0)
Volymen av nya kundfinansieringslösningar var 27,2 miljarder kronor (36,2)
Nytt finansieringsalternativ, Exportlånet, riktat mot små och medelstora företag etablerades
Fortsatt hög utlåning till företag
Framgångsrik upplåning, ny obligationsplattform och hög likviditet

SEK förbättrade sitt kärnresultat för första halvåret med 17,2 miljoner kronor till 284,6 miljoner. De nya kundfinansieringslösningarna uppgick under första halvåret till 27,2 miljarder kronor varav cirka 50 procent utgjordes av lån till företag. Under det andra kvartalet var utlåningsvolymen 13,7 miljarder kronor.

- Det är mycket glädjande att vi trots minskade marginaler på vår utlåning kan presentera ett så starkt resultat. De svenska företagen fortsätter att vara mycket aktiva på den globala exportmarknaden och att underlätta deras arbete är en viktig och naturlig del av vår verksamhet. För de små och medelstora företagen har vi dessutom skapat Exportlånet som vi hoppas ska stärka deras konkurrenskraft ytterligare, säger Peter Yngwe, vd på AB Svensk Exportkredit.

SEK:s upplåning har under det första halvåret varit mycket framgångsrik. Totalt har upplåningen uppgått till 71,8 miljarder kronor vilket är 10,5 miljarder mer än hela förra årets upplåning. Under perioden har även den största enskilda upplåningen i SEK:s historia, ett treårigt obligationslån på 1 miljard Euro, genomförts. Dessutom emitterade SEK ett antal större obligationslån, bland annat en tvåårig obligation på 1 miljard USD. SEK har också tecknat avtal att som första emittent delta på en ny plattform, ELEMENTS, för handel av obligationer på börsen i USA. Den nya plattformen kommer genom ett samarbete mellan emittenter, distributörer, index providers och amerikanska börser att erbjuda indexlänkade obligationer. Obligationerna kommer att kunna köpas och säljas på en amerikansk börs via mäklare.

Under augusti månad har finansmarknaderna i många länder präglats av oro och turbulens. Osäkerheten påverkade även kreditriskmarknaden med kraftigt minskad likviditet som följd vilket försvårat för banker och andra låntagare att låna pengar. SEK har en hög likviditet och har nu ytterligare förstärkt likviditeten som en beredskap inför ett eventuellt utökat behov från svensk exportindustri. Likviditeten är i huvudsak placerad i högkvalitativa tillgångar med mycket hög rating. En mindre andel av dessa marknadsvärderas. SEK har ingen direkt exponering mot den osäkra amerikanska subprime-marknaden.

För mer information kontakta Peter Yngwe, vd, 08-613 83 00 eller Johan Winlund, informationschef, 08-613 84 88