Höganäs AB

DELÅRSRAPPORT Första kvartalet 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:31 CEST

Första kvartalet 2009 (jämfört med samma period föregående år)
• Nettoomsättningen minskade med 42% till 916 Mkr (1 583) under kvartalet. Volymminskningen uppgick till 50%. Efterfrågan på samtliga marknader var mycket svag och bedömningen är att kraftiga lagerjusteringar ägde rum genom hela värdekedjan.
• Rörelseresultatet var -111 Mkr (196) och resultat efter skatt -90 Mkr (145). Försvagningen av resultatet var de facto orsakad av de lägre försäljningsvolymerna.

  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -2,58 kronor (4,15).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 142 Mkr (197), bl a genom att åtgärder hade vidtagits för att minska rörelsekapitalet och på så sätt motverka effekten av det negativa rörelseresultatet.
• I mars nådde Höganäs, LKAB och StatoilHydro en överenskommelse om att utföra en projektstudie för ett nytt järnverk i Norge för framtida koldioxidneutral DRI-produktion av järn.
• Det råder fortsatt osäkerhet om när återhämtning kommer, även om bedömningen är att nuvarande kraftiga nedgång inte kan förväntas bestå under en längre tid.

(För tabeller, se bifogad PDF)

VD-kommentar - första kvartalet: Lagerneddragningar på svag marknad samt nya initiativ inom framtida grön teknologi
- Marknaden var under de första månaderna 2009 så svag som befarats. Efterfrågan på slutprodukterna för våra pulver var mycket låg. Dessutom innebar den svaga efterfrågan i slutet av 2008 att lagren var onormalt höga genom hela värdekedjan vid årets början. Detta ledde till att många kunder höll sin produktion stängd långa perioder under kvartalet, vilket påverkade Höganäs försäljningsvolymer oerhört kraftigt. Mot bakgrund av detta är det ändå glädjande att vår åtgärdsplan har inneburit att vi har kunnat generera ett positivt kassaflöde från den löpande rörelsen under perioden. Samtidigt konstaterar jag att vårt arbete med framtidens teknologier fortsätter att ge resultat, genom den projektstudie för miljövänlig DRI järnproduktion som vi kommit överens om att genomföra tillsammans med LKAB och StatoilHydro.

Första kvartalet 2009
Nettoomsättningen uppgick till 916 Mkr (1 583), vilket motsvarar en minskning med 42%, främst p g a kraftig volymminskning. Exklusive förvärvad verksamhet från Kobelco i Nordamerika var nettoomsättningsminskningen 44%. Nettoomsättningen påverkades mycket positivt av valutaeffekter, 25% p g a försvagningen av SEK, samt av prishöjningar utöver metallprisförändringarna. Effekten av metallprisförändringar var dock negativ, eftersom marknadspriserna på de mest betydande metallerna sjönk under 2008, vilket gav lägre metallpristillägg i första kvartalet 2009 jämfört med samma period 2008.

Försäljningsvolymen minskade med 50% jämfört med första kvartalet 2008, vilket exklusive förvärvet från Kobelco motsvarar 53%. Volymerna föll kraftigt i samtliga regioner. Volymminskningen jämfört med motsvarande månad föregående år var mer än 50% i januari och februari medan mars var märkbart bättre, framförallt p g a att nedgången i Asien var mycket mindre kraftig än under årets två första månader. Försäljningsvolymen i Asien i mars månad, förutom i Japan, var ungefär lika stor som i månaderna januari-februari tillsammans. Volymerna i Japan var mycket låga under hela första kvartalet.

Den betydande konsumtionsminskningen inom bilindustrin, liksom inom de flesta andra branscher i slutet av 2008, ledde till att lagernivåerna var onormalt höga vid årsskiftet. Det föranledde produktionsstopp, för att justera lagernivåerna, hos merparten kunder över hela världen i början av 2009. Efterfrågan på Höganäs produkter var därför mycket svag under första kvartalet. Vissa stimulansåtgärder, såsom bilskrotpremier i Tyskland, Frankrike och Italien samt skattereduktioner och rabatter på kapitalvaror i Asien ledde efter hand till konsumtionsökning. Detta gav dock effekt på Höganäs försäljningsvolym först mot slutet av kvartalet.

Första kvartalet 2009
Bruttoresultatet uppgick till 70 Mkr (326). Den negativa avvikelsen orsakades framförallt av ett mycket betydande bidragsbortfall på i storleksordningen 340 Mkr p g a lägre försäljningsvolymer. Denna ledde också till lägre lageromsättningshastighet än normalt, vilket i det här fallet innebar att förhållandevis höga metallkostnader belastade resultatet. Resultatet av metallsäkringar var obetydligt under perioden, medan det var -20 Mkr i första kvartalet 2008, p g a att nickel- och kopparprisstegringen var större under denna period ifjol. Prishöjningar, besparingar samt gynnsammare valutakurser än 2008 påverkade resultatet positivt.

Den låga försäljningsvolymen innebar en mycket svag absorbtion av fasta kostnader vilket pressade bruttoresultatet också i kr/ton.
Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader uppgick till - 40 Mkr (6), vilket inkluderar en resultateffekt från terminskontrakt på valutor om -63 Mkr (13) samt valutadifferenser om 21 Mkr (-10). Den kraftiga försvagningen av den svenska kronan gav upphov till betydande underskott på terminskontrakt, men också till en viss uppvärdering av balanspositioner i utländsk valuta. Denna uppvärdering gav positiva valutadifferenser.

Den totala valutaeffekten på resultatet, dvs på både bruttoresultat och övriga rörelseposter, jämfört med föregående år beräknas till 7 Mkr.

Rörelseresultatet uppgick till -111 Mkr (196). Rörelsemarginalen för första kvartalet var negativ -12,1% (12,4). Den svaga absorbtionen av fasta kostnader pressade rörelsemarginalen liksom bruttoresultatet per ton ovan.

Resultat före skatt uppgick till -119 Mkr (191). Resultat efter skatt uppgick till -90 Mkr (145).

Avkastning på sysselsatt kapital
Avkastning på sysselsatt kapital för de senaste 12 måna-d-erna minskade till 5,4% (16,3). De två senaste kvartalens negativa resultat har inneburit att den positiva avkastningstrenden t o m tredje kvartalet 2008 har brutits. Dessutom har den mycket kraftiga försvagningen av den svenska kronan givit en markant uppvärdering av det sysselsatta kapitalet.

Utveckling i Höganäs affärsområden
COMPONENTS
Affärsområde Components, som står för cirka 70% av koncernens omsättning, omfattar allt pulver som vidareförädlas till komponenter. Höganäs levererar högvärdiga metallpulver som förädlas till komponenter av färdig, eller nära färdig, form hos komponenttillverkarna. Dessa levererar i sin tur komponenter via produkt- eller systemtillverkare eller direkt till OEM-företag (Original Equipment Manufacturers).

Omsättning
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 604 Mkr (1 190), en minskning med 49% jämfört med första kvartalet föregående år.
Prishöjningar och valutaeffekter påverkade nettoomsättningen positivt, medan försäljningsvolymen minskade med 56% vilket motsvarar 59% exklusive förvärvet från Kobelco i Nordamerika.

Försäljningsvolymerna var mycket svaga i samtliga regioner. Höga lagernivåer genom värdekedjan över hela världen vid årets början ledde till mycket låg försäljning under perioden.

Detta innebär att ökningen av nybilsförsäljningen i vissa europeiska länder, till följd av skrotningspremier, ännu ej har påverkat Höganäs försäljning nämnvärt. Höganäs kunder fokuserade under perioden på kassaflöde och kostnadsreduktioner genom förkortad arbetstid, temporära fabriksstängningar samt att ta tillbaka outsourcad produktion till egen regi. Dessutom drog alla aktörer i värdekedjan ned sina lagernivåer och många ändrade sitt beteende till att lägga order med kortare framförhållning för att minska sin risk.

I Nordamerika var produktionen av komponenter av samma skäl på en mycket låg nivå.

Den nordamerikanska marknaden hämmades också av osäkerheten kring de stora biltillverkarnas framtid. I Sydamerika och i delar av Asien infördes skattelättnader under perioden vilket gav viss effekt. I Kina var en del av stimulanspaketet rabatt vid köp av hushållsmaskiner, vilket exempelvis innebar att efterfrågan på pulverbaserade komponenter för kompressortillverkning ökade. Mars var en betydligt bättre månad än januari-februari i de flesta asiatiska länder. I Japan innebar emellertid kraftigt reducerad arbetstid hos kunderna låg produktionstakt och mycket låga inköpsvolymer av pulver under hela första kvartalet.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -91 Mkr (151) och rörelsemarginalen till -15,1% (12,7).

Lägre försäljningsvolym gav ett mycket stort bidrags-bortfall samtidigt som det innebar en mycket svag absorbtion av fasta kostnader. Detta ledde till en negativ rörelsemarginal. Betydande prishöjningar (utöver metallprisförändringar), besparingar och gynnsammare valutakurser än 2008 kunde endast i marginell utsträckning motverka effekten av den kraftiga volymminskningen.

CONSUMABLES
Affärsområde Consumables, som står för cirka 30% av koncernens omsättning, omfattar de pulver som används i processer såsom lödning, svetsning och ytbeläggning samt inom kemisk och metallurgisk processindustri. Höganäs levererar bl a till producenter av svetsmaterial, till användare av lödnings- och ytbeläggningsteknik samt till tillverkare av livsmedel och foder.

Omsättning
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 312 Mkr (393), en minskning med 21% jämfört med 2008.
Volymen minskade med 29% jämfört med första kvartalet föregående år. Prishöjningar och valutaeffekter påverkade positivt medan lägre pris på legeringsmetaller hade negativ effekt.

Försäljningsvolymerna minskade inte lika mycket som inom Components eftersom marknadsutvecklingen inte var fullt lika svag och lagernivåerna i värdekedjan var lägre. Volymerna var inte heller lika entydigt svaga i alla regioner. I Kina, Japan, Sydostasien och Indien var utvecklingen fortsatt god under större delen av första kvartalet till följd av stark försäljning av svetspulver, syreabsorbtionsprodukter, carrier cores (för printer toners) och s k hot-bags (värmepåsar).

I Europa och Amerika var aktiviteten fortsatt mycket låg hos de flesta kunder och försäljningen därför svagare.

Resultat
Rörelseresultatet uppgick till -20 Mkr (45) och rörelsemarginalen till -6,4% (11,5). Effekten av volymminskningen överskuggade också inom Consumables alla andra resultatavvikelser. Den låga lageromsättningshastigheten, i kombination med fallande metallpriser, innebar att förhållandevis höga metallkostnader belastade resultatet. Å andra sidan var resultatet av metallsäkringar bättre än i första kvartalet 2008. Prishöjningar (utöver metallprisförändringar) genomfördes och valutakursläget förbättrade resultatet jämfört med samma period 2008. Besparingar har gjorts genom en anpassning av produktionen till rådande efterfrågeläge, men detta har endast till viss del kunnat kompensera för de låga försäljningsvolymerna.


Händelser på koncernnivå

FÖRSTA KVARTALET
Höganäs AB, LKAB och StatoilHydro gör projektstudie för järnverk i Norge
Höganäs AB, LKAB och StatoilHydro nådde i mars en överenskommelse om att utföra en projektstudie för ett nytt järnverk utanför Trondheim i Norge. Projektet utreder möjligheten för framtida DRI-produktion (direktreducerat järn) av järn i Norge. I samarbetet förenas parternas teknologiska "know-how" med fördelarna med LKAB:s järnmalmspellets, Höganäs användning och försäljning av metallprodukter och StatoilHydros kompetens inom energiproduktion och gasförädling. Den tänkta lokaliseringen för verket är i anknytning till industrianläggningen på Tjeldbergodden söder om Trondheim, där man får god samverkan med befintlig infrastruktur såsom inkommande pipeline för naturgas, metanolfabrik och hamn. En viktig anledning till placeringen i Tjeldbergodden är möjligheten att minimera koldioxidutsläppen genom användandet av naturgas. Ambitionen är att projektera världens mest koldioxidneutrala DRI-anläggning, det vill säga ett järnverk som släpper ut så lite koldioxid som är tekniskt möjligt. Studien skall vara klar vid halvårsskiftet 2010.


Övrig finansiell information

FINANSIELL STÄLLNING
Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 44,3%, att jämföras med 42,6% vid utgången av 2008. Eget kapital per aktie uppgick till 69,64 kronor att jämföras med 69,14 kronor vid räken¬skaps¬årets början.

Koncernens finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 1 764 Mkr, en ökning med 21 Mkr sedan årsskiftet p g a valutakursförändringar. Nettoskuldsättningsgraden vid utgången av perioden var 0,73 ggr jämfört med 0,72 ggr vid räkenskapsårets början.
Finansnettot blev -8 Mkr (-5). Efter inlösenförfarandet i juni 2008, vilket delvis finansierades genom utökat utnyttjande av kreditfaciliteten, har räntekostnaderna ökat. Detta har i viss mån motverkats av lägre räntesatser jämfört med första kvartalet 2008.
Likvida medel uppgick till 213 Mkr jämfört med 220 Mkr vid räkenskapsårets början. Därutöver finns ett outnyttjat kreditutrymme om 1 050 Mkr.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 142 Mkr (197). Rörelsekapitalförändring på¬verkade kassaflödet positivt under perioden med 238 Mkr.

Finansieringsverksamheten påverkade kassaflödet med -68 Mkr (-220). Utnyttjandet av bekräftade kreditfaciliteter var oförändrat under perioden. Utnyttjandet av obekräftade krediter minskade.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 84 Mkr (38). Avskrivning av anläggningstillgångar uppgick till 73 Mkr (66).

MEDARBETARE
Vid periodens utgång var antalet medarbetare 1 457, vilket kan jämföras med 1 524 vid början av året.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Försäljning av CO2 utsläppsrätter
I början av april månad avyttrade Höganäs CO2 utsläppsrätter till ett värde av 40 Mkr. Detta motsvarar det antal utsläppsrätter som Höganäs nu bedömer att man ej kommer att behöva använda under de kommande tre åren.

AKTIEKAPITAL
Den 31 mars 2009 uppgick aktiekapitalet i Höganäs oförändrat till 175 494 660 kr fördelat på totalt 35 098 932 A-aktier och B-aktier, samtliga med ett kvotvärde om 5,00 kr/aktie.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av hög exponering mot bilindustrin. Med anledning av det globala marknadsläget i bilindustrin är denna risk högaktuell. Till detta kommer finansiella risker som i huvudsak är valutakurs- och metallprisrisker. Utöver de risker som beskrivs i Höganäs årsredovisning 2008, se avsnitt Riskhantering samt not 31 för utförligare beskrivning av koncernens och moderbolagets riskexponering och riskhantering, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

UTSIKTER
Utsikterna är oförändrade jämfört med de som lämnades i bokslutskommunikén den 5 februari. Den mycket kraftiga efterfrågeminskningen under fjärde kvartalet 2008 har fortsatt i inledningen av 2009. Det är fortsatt Höganäs bedömning att en marknadsnedgång av denna omfattning inte förväntas bestå under en längre tid, men det är osäkert hur lång tid det kommer att ta innan en återhämtning sker. Det anses sannolikt att Asien kommer att vara den marknad där utvecklingen kommer att vända tidigast.

Metallpriser och valutakurser kan förväntas vara fortsatt volatila, vilket kommer att påverka resultatutvecklingen.

MODERBOLAGET
Nettoomsättning och resultat
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 376 Mkr (923), vilket är en minskning med 59%. Försälj¬ning till koncernbolag uppgick till 68 Mkr (408). Den lägre omsättningen berodde på lägre försäljningsvolym.

Rörelseresultatet under perioden uppgick till -31 Mkr (93). Moderbolagets resultat påverkades negativt, framförallt av ett mycket betydande bidragsbortfall p g a försäljningsvolymminskningen.

Finansiell ställning
Investeringar i anläggningstillgångar gjordes med 42 Mkr (27). Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 26 Mkr, jämfört med 88 Mkr vid räkenskapsårets ingång.

Väsentliga transaktioner med närstående
Moderbolaget utövar bestämmande inflytande över dotterföretagen. Vid leverans av tjänster och produkter mellan koncernbolag tillämpas affärsmässiga villkor och marknadsprissättning. Försäljning av varor till närstående uppgick till 68 Mkr (408) och inköp av varor från närstående uppgick till 10 Mkr (20). Utestående fordringar på närstående uppgick vid periodens utgång till 1 640 Mkr (1 379) och skuld till närstående uppgick till 571 Mkr (460). Moderbolaget hade borgensförbindelser till förmån för dotterföretag om 289 Mkr (189). Utdelning har erhållits från dotterföretag om 19 Mkr (20).

REDOVISNINGSPRINCIPER
Denna rapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards, IFRS, såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU.

Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting, vilket är i enlighet med de krav som ställs i Redovisningsrådets rekommendation RR31, Delårsrapporter för koncerner. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år. För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper och definitioner av vissa begrepp hänvisas till avsnittet Redovis¬nings¬principer i årsredovisningen för 2008.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum den 27 april 2009 kl. 15.00 i HB-hallen, Höganäs.

Styrelsens och valberedningens förslag inför Årsstämman finns på Höganäs hemsida, www.hoganas.com.

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Årsstämman äger rum den 27 april 2009
Delårsrapport för andra kvartalet 2009 den 17 juli 2009
Delårsrapport för tredje kvartalet 2009 den 23 oktober 2009

WEBBSÄND PRESSKONFERENS
Alrik Danielson, CEO, och Sven Lindskog, CFO, presenterar kvartalsrapporten vid en telefonkonferens den 22 april 2009
kl 10.30.

Presskonferensen kommer att webbsändas på; www.hoganas.com / Investor Relations / Conference Call. Denna är öppen för journalister, analytiker och investerare. Deltagare än välkomna att ringa in på +44 20 7162 0125.

Höganäs den 22 april 2009
Höganäs AB (publ)
Alrik Danielson
VD och koncernchef


Notera
Informationen är sådan som Höganäs ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2009 kl. 09.00.

YTTERLIGARE INFORMATION
För ytterligare information vänligen kontakta:

Alrik Danielsson
VD & Koncernchef
Tel: 042-33 80 00

Sven Lindskog
Finansdirektör
Tel 042-33 80 00

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har företaget utvecklat en djup applikationskompetens.

I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att t ex skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt vatten- och avgasrening. Företaget, som grundades 1797, hade under 2008 en omsättning på 6 103 Mkr och är noterat på Nasdaq OMX Stockholms Mid Cap-lista.

För ytterligare information besök vår hemsida www.hoganas.com.