Sandvik AB

Delårsrapport första kvartalet 2009.

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 13:40 CEST

MYCKET SVAG EFTERFRÅGAN

  • Orderingång -39 %*, 17 754 MSEK
  • Fakturering -25 %*, 19 136 MSEK
  • Rörelseresultat -96 %, 115 MSEK
  • Resultat efter finansnetto -429 MSEK
  • Vinst per aktie -0.27 SEK
  • Kassaflöde -11 %, 1 784 MSEK


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.
Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats
med undantag för vissa nya standarder och tolkningar som tillämpas med början den 1 januari 2009.

Omarbetade IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför att poster redovisade direkt i eget
kapital som inte beror på transaktioner med ägarna numera redovisas i resultaträkningen under rubriken
övrigt totalresultat. Sandvik har valt att presentera övrigt totalresultat som del av resultaträkningen
och ej som en egen rapport. I redovisningen av förändring av eget kapital presenteras periodens
totalresultat samt transaktioner med ägarna. Motsvarande omklassificeringar har gjorts i jämförelsetalen.


Rapporten för första kvartalet 2009 har ej granskats av bolagets revisorer. Rapporten för andra kvartalet 2009 offentliggörs den 17 juli 2009.
Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, tel 026-26 10 23 (Jan Lissåker) eller tel 026-26 09 37 (Magnus Larsson), eller via e-post till info.ir@sandvik.com.

En telefonkonferens kommer att hållas (på engelska) den 28 april 2009 kl. 14.00. Information finns tillgänglig på www.sandvik.com/ir.Sandviken den 28 april 2009


Sandvik Aktiebolag (publ)

Lars Pettersson
Verkställande direktör och koncernchef

Informationen i denna rapport är sådan som Sandvik ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 april omkring kl. 12.00.