Oriflame Cosmetics

Delårsrapport, första kvartalet (januari - mars) 2004

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 08:46 CEST

Första kvartalet 2004 jämfört med samma period 2003:

Omsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 175,1 miljoner € (153,7). I lokal valuta ökade omsättningen med 20 procent, främst som en följd av stark tillväxt i CIS-regionen.

Justerat för ACO som dekonsoliderades per 30 juni 2003, ökade försäljningen med 20 procent i euro och 27 procent i lokal valuta.

Genomsnittligt antal säljkonsulenter ökade med 13 procent och uppgick till 1.561.200 konsulenter. Produktiviteten ökade med 11 procent i lokal valuta.

Rörelseresultatet ökade med 14 procent till 32,2 miljoner € (28,1).

Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 19,8 miljoner € (19,4). Justerat för kostnader för börsnoteringen samt refinansieringen ökade årets resultat med 44 procent till 28,0 miljoner €.

Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 € (0,36). Justerat för kostnader för börsnoteringen samt refinansieringen uppgick resultatet per aktie efter utspädning till 0,50 € (0,36).

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 135 procent till 17,2 miljoner € (7,3)

FINANSIELL ÖVERSIKT
(Miljoner €, där ej annat anges) Kvartalet
januari - mars Förändring Rullande
12 mån.
april 03 - mars 04(3) Helår
2003(1)
2004 2003
Omsättning 175,1 153,7 14% 673,5 652,1
Bruttoresultat 121,6 107,5 13% 460,6 446,6
Bruttomarginal, % 69,4 70,0 - 68,4 68,5
Rörelseresultat 32,2 28,1 14% 118,1 114,0
Rörelsemarginal, % 18,4 18,3 - 17,5 17,5
Resultat före skatt 23,3 22,8 2% 95,7 85,6
Justerat resultat före skatt 32,9(2) 22,8 44%(2) 95,7 85,6
Resultat efter skatt 19,8 19,4 2% 81,1 72,5
Resultat efter skatt, justerat 28,0(2) 19,4 44%(2) 81,1 72,5
Resultat/aktie efter utspädning, € 0,35 0,36 -2% 1,44 1,29
Justerat resultat/aktie efter utspädning, € 0,50(2) 0,36 38%(2) 1,44 1,29
Kassaflöde från den löpande verksamheten 17,2 7,3 135% 55,2 45,4
Räntebärande nettoskuld 109,3 245,9 -56% 109,3 189,8
Genomsnittlig säljkår, '000 1.561 1.379 13% 1.432 1.384
Säljkår vid slutet av perioden, '000 1.569 1.390 13% 1.569 1.493


1) Justerat för 16,2 miljoner € i vinst från avyttring av dotterbolag.
2) Justerat för 4,8 miljoner € i kostnader före skatt för börsnotering samt 4,8 miljoner € i kostnader före skatt för refinansieringen.
3) Siffrorna avseende rullande tolv månader har justerats för kostnader före skatt för börsnotering och refinansiering samt vinst från avyttring av dotterbolag.


OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen ökade med 14 procent och uppgick till 175,1 miljoner € jämfört med 153,7 € miljoner samma period föregående år. I lokal valuta ökade omsättningen med 20 procent, vilket avspeglar förstärkningen av euron gentemot valutorna på de flesta av Oriflames huvudmarknader. Justerat för ACO, som dekonsoliderades per 30 juni 2003, ökade omsätt-ningen med 20 procent och 27 procent i lokal valuta.

Omsättningsökningen under perioden var ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 13 procent och att produktiviteten i lokal valuta ökade med 11 procent. Antalet sålda enheter ökade med 15 procent. Omsättningsökningen var högre än tillväxten i antalet enheter huvudsakligen som en följd av en förändrad produktmix.

Omsättningsutvecklingen i CIS-regionen och Asien var stark med en ökning med 32 procent respektive 20 procent. Tillväxten i Västeuropa var 9 procent och i Centraleuropa & Medelhavsregionen 6 procent. Omsättningen i Latinamerika minskade med 15 procent i euro till följd av försvagade valutor och ett besvärligt ekonomiskt klimat. Omsättningen i lokal valuta minskade med 5 procent i Latinamerika.

Bruttomarginalen minskade något till 69,4 procent (70,0). Volymeffekter påverkade bruttomarginalen positivt medan valutakursförändringar hade en negativ effekt motsvarande 1,7 procentenheter. Rörelsemarginalen förbättrades till 18,4 procent (18,3) och rörelse­resultatet uppgick till 32,2 miljoner € (28,1). I rörelseresultatet ingår positiva effekter från terminskontrakt om 0,9 miljoner €. Rörelsemarginalen förbättrades tack vare minskade administrationskostnader i relation till omsättningen med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år, vilket är en effekt av utnyttjade skalfördelar i verksamheten.

Resultat före skatt ökade med 2 procent till 23,3 miljoner € (22,8). Resultatet påverkades positivt med 5,0 miljoner € (-1,9) i valutakursvinster under perioden medan kostnader av engångskaraktär för börsnoteringen om 4,8 miljoner € och refinansieringen om 4,8 miljoner € belastade resultatet. Refinansieringskostnaderna är relaterade till avskrivning av resterande uppläggningskostnader för det tidigare lånet.

Resultat efter skatt uppgick till 19,8 miljoner € (19,4) och resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,35 € (0,36). Justerat för kostnader för börsnoteringen samt refinansieringen ökade resultatet efter skatt med 44 procent till 28,0 miljoner € och resultatet per aktie efter utspädning med 38 procent till 0,50 € (0,36).


VERKSAMHETEN

Säljstöd

Oriflames åtgärder för att förbättra säljkonsulenternas produktivitet och lojalitet ledde till positiva resultateffekter under det första kvartalet 2004. Implementeringen av åtgärder för att förbättra säljkårens effektivitet har fortsatt, såsom belöningsprogrammet Welcome Programme, som syftar till att förbättra produktiviteten och lojaliteten hos nya säljkonsulenter samt Business Class Programme, som syftar till att förbättra produktiviteten hos redan etablerade konsulenter.

Andra fokusområden där bolaget gjort framsteg är utbildning av och förbättrat samarbete med Oriflames bästa säljkonsulenter. Vidare har incitamentprogrammet Leaders Club, som lanserades 2003, fortsatt att öka i betydelse.

Marknadsföring och produkter

Oriflames produktsortiment omfattar cirka 535 produkter, av vilka en tredjedel årligen är nya eller reformulerade produkter. Under januari 2004 lanserades Oriflames nya produktlinje Time Reversing Anti Aging på ett flertal marknader med en vidare lansering under påföljande månader. I februari lanserades Swedish Care, vilket är en reformulerad produktlinje som baseras på växtextrakter från växter norr om polcirkeln. Lanseringen genomfördes med hjälp av reklamkampanjer i tryckt media och TV i CIS-regionen. Vidare har nya produktlanseringar inom kategorin toalettartiklar bidragit till en stark försäljningsökning inom bad- och duschprodukter.

Global Supply

Ett av de övergripande målen under 2004 för Global Supply är att optimera balansen mellan produkttillgänglighet och lagerhållning. Under det första kvartalet resulterade detta i en lägre kapitalbindning i varulagret om 7,9 miljoner €.

Byggnationen av den nya produktions- och distributionsanläggningen utanför Moskva påbörjades under det första kvartalet.

Efter en omfattande marknadsundersökning fattades beslut om att förlägga den kinesiska produktionsanläggningen i en Economic Development Zone i närheten av Shanghai.


REGIONER

CIS & Baltikum

Omsättningen ökade med 32 procent och uppgick till 93,3 miljoner € (70,5). Utvecklingen var stark, i synnerhet i Ryssland och Kazakstan. Omsättningen i Ryssland ökade med 50 procent i rubel. Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 41 procent som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter ökade med 22 procent och genom en förbättring av produktiviteten i lokal valuta med 16 procent.

Den starka förbättringen i produktivitet var huvudsakligen ett resultat av arbetet med att förbättra säljkonsulenternas effektivitet men delvis även som en effekt av prishöjningar. Exempel på framgångsrika program för att förbättra säljkonsulenternas effektivitet är Business Class programme och Welcome programme som syftar till att belöna de bästa konsulenterna.

Rörelsemarginalen förbättrades till 26,5 procent (24,7) vilket resulterade i ett rörelseresultat om 24,8 miljoner € (17,4), en ökning med 42 procent. Valutakursförändringar påverkade marginalen negativt med 2,1 procentenheter medan prishöjningar påverkade marginalen positivt med 1,9 procentenheter. Höga försäljningskostnader under jämförelseperioden 2003 och skalfördelar i rörelsen var de huvudsakliga orsakerna till lönsamhetsförbättringen. De relativt sett lägre marknadsföringsinvesteringarna under det första kvartalet 2004 beror huvudsakligen på förskjutningar mellan kvartalen jämfört med föregående år.

Centraleuropa & Medelhavsregionen

Omsättningen ökade med 6 procent och uppgick till 45,7 miljoner € (43,1). Omsättningen i lokal valuta ökade med 10 procent som ett resultat av en ökning av det genomsnittliga antalet säljkonsulenter med 5 procent och en förbättrad produktivitet med 4 procent i lokal valuta. Grekland, Turkiet, Tjeckien och Slovakien visade en stark tillväxt på över 20 procent i euro. Omsätt­ningen för regionen påverkades negativt av devalveringen av den polska valutan zloty. I lokal valuta ökade dock omsättningen i Polen.

Rörelsemarginalen minskade och uppgick till 20,3 procent (22,6) och rörelseresultatet uppgick till 9,2 miljoner € (9,8). Ökade marknadsföringsaktiviteter för att ytterligare förstärka Oriflames varumärke var den huvudsakliga orsaken till det försämrade resultatet. Ett flertal omlokaliseringar samt IT-projekt har genomförts i syfte att förbättra Oriflames kontor och servicecenters, vilket medfört kostnader av engångskaraktär.

Västeuropa

Omsättningen ökade med 9 procent och uppgick till 17,4 miljoner € (15,9). Spanien, Holland, och Portugal uppvisade en god tillväxt. Omsättningen i lokal valuta ökade med 11 procent som ett resultat av en ökning i genomsnittligt antal säljkonsulenter med 9 procent samt en förbättring av produktiviteten i lokal valuta med 2 procent.

Rörelseresultatet ökade med 47% till 2,2 miljoner € (1,5) som ett resultat av omsättnings-ökningen samt minskade förluster i Storbritannien.

Omsättning och resultat relaterat till ACO och Danmark har blivit omklassificerat från region Västeuropa till Övrigt.

Latinamerika

Omsättningen minskade med 15 procent och uppgick till 6,1 miljoner € (7,1). Omsättningen i lokal valuta minskade med 5 procent som ett resultat av att det genomsnittliga antalet säljkonsulenter minskade med 14 procent, medan produktiviteten i lokal valuta ökade med 11 procent. Försvagade valutor i regionen påverkade ett flertal länder kraftigt negativt. Rörelseresultatet uppgick till 0 miljoner € (0,1).

Det huvudsakliga målet under det första kvartalet 2004 har varit att återskapa en strategisk bas utifrån vilken bolaget har bättre förutsättningar att vända den negativa trenden. I detta arbete har interna ledningsresurser såväl som externa företagskonsulter med erfarenhet från direktförsäljning i regionen engagerats. En vitalisering av den regionala ledningen pågår genom att ett flertal ledande befattningshavare har anställts för att arbeta med den nya regionchefen, samtidigt som andra personer i ledningen har lämnat bolaget.

Asien

Omsättningen ökade med 20 procent och uppgick till 7,4 miljoner € (6,2). Tillväxten i Indonesien var stark och verksamheten i Vietnam, som etablerades i september 2003, bidrog till omsättningsökningen. Verksamheten i Indien har visat positiva tecken på återhämtning som en effekt av den nya ledningens åtgärder för att förbättra säljprocesserna.

Regionens omsättning i lokal valuta ökade med 33 procent som ett resultat av en ökning av det genomsnittliga antalet säljkonsulenter med 12 procent och en produktivitetsökning med 18 procent i lokal valuta.

Rörelsemarginalen förbättrades och uppgick till 7,2 procent (6,0) och rörelseresultatet upp-gick till 0,5 miljoner € (0,4).

En etablering i Kina fortskrider enligt plan. En marknadsundersökning inom områdena produktförsörjning och marknadsföring har slutförts och målet är att påbörja försäljning i Kina under 2006.


BÖRSNOTERING

Börsnoteringen av Oriflame Cosmetics genomfördes framgångsrikt och aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 24 mars 2004. Försäljningspriset fastställdes till SEK 190 per aktie och grunderbjudandet blev övertecknat mer än 10 gånger. Aktierna allokerades till cirka 300 institutionella aktieägare och cirka 7.000 privata aktieägare. Vid slutet av det första kvartalet 2004 ägde familjen af Jochnick 21,5 procent, Industri Kapital 1997-fonden 16,2 procent och bolagets ledning 5,6 procent av kapital och röster.


KASSAFLÖDE & INVESTERINGAR

Rörelseresultat före avskrivningar förbättrades med 4,2 miljoner € och uppgick till 35,0 miljoner € (30,7). Rörelsekapitalet ökade med 2,0 miljoner € (14,5). En minskning av varu-lagret påverkade rörelsekapitalet positivt med 9,5 miljoner € (-17,5) medan en minskning av leverantörsskulder och andra skulder hade en negativ effekt om 9,5 miljoner €. Detta var en följd av minskade inköp under perioden. Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade med 135 procent och uppgick till 17,2 miljoner € (7,3).

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till 1,0 miljoner € (14,4). Denna minskning var huvudsakligen ett resultat av ACOs förvärv av varumärken inom hudvård under det första kvartalet 2003 för 10,6 miljoner €, men berodde även på lägre investeringar under det första kvartalet 2004.


FINANSIERING

Räntebärande nettoskulder uppgick till 109,3 miljoner € jämfört med 245,9 miljoner € vid slutet av första kvartalet 2003 och 189,8 miljoner € vid årets slut 2003. Bolagets egna kapital ökade med 77,8 miljoner € under perioden huvudsakligen som en följd av nyemissionen på 3,1 miljoner aktier i samband med börsnoteringen i mars 2004. Skuldsättningsgraden uppgick till 2,6 vid slutet av perioden. Under förra året var skuldsättningsgraden negativ. Ränte­täcknings­graden justerat för refinansieringskostnader uppgick till 7,7 (8,2).

Den 29 mars 2004 undertecknade Oriflame en ny femårig kreditfacilitet om 225 miljoner €. Denna kreditfacilitet ersatte bolagets tidigare låneavtal.


PERSONAL

Genomsnittligt antal anställda uppgick under perioden till 4.563 (3.948).


HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 2 april startade Oriflame verksamhet i Libanon. Bolaget ser en stor potential i Libanon och angränsande länder. Huvudkontoret är beläget i Beirut. Libanon är det 55:e landet där Oriflames produkter säljs.

Den 29 april undertecknade Oriflame ett avtal om köp av mark i Kina. Markområdet ligger i en Economic Development Zone i närheten av Shanghai.


ÖVRIGT

Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning.

En engelsk översättning finns på www.oriflame.com.

Oriflame kommer att presentera resultatet på Operaterrassen i Stockholm kl. 08.00 den 4 maj. Det finns möjlighet att se presentationen direkt via web cast på www.oriflame.com eller www.financialhearings.com.

Bolaget kommer att hålla en telefonkonferens kl. 16.30. Deltagare ombedes vänligen ringa
+44 (0) 207 162 0196 och uppge "Oriflame".4 maj 2004
Sven Mattsson,
Koncernchef


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

För mer information, vänligen kontakta:

Sven Mattsson, CEO Telephone: +32 2 357 5524
Kevin Kenny, CFO Telephone: +32 2 357 5544
Patrik Linzenbold, Investerarrelationer Telephone: +32 2 357 5675

Oriflame Cosmetics S.A.
20 rue Philippe II
L-2340
Luxembourg
www.oriflame.com
Company registration no B.8.835

Oriflame Cosmetics är ett internationellt kosmetikaföretag grundat i Sverige 1967. Idag finns företaget och produkterna i 55 länder. Oriflame marknadsför ett brett sortiment av högkvalitativ makeup, parfym och hudvård. Trots att företaget växt snabbt har det aldrig släppt sin ursprungliga affärsidé, "natural Swedish cosmetics sold from friend to friend". Oriflame säljer sina produkter direkt till konsument via 1,5 miljoner säljkonsulenter världen över. Oriflame är en av grundarna till World Childhood Foundation. Oriflame Cosmetics är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.