MNW Music AB

Delårsrapport från Music Network Records Group AB

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 16:07 CEST

Januari – juni 2003

·MNW aktien avnoteras från NGM

·Distributionsverksamheten avvecklas

·Omsättningen uppgick till 58,8 (81,7) MSEK

·Resultatet före skatt uppgick till –7,2 (-0,5) MSEK

Verksamheten

Styrelsen i MNW har beslutat att avnotera aktien från NGM. Sista handelsdag blir 8 oktober 2003. Anledningen till beslutet är det begränsade intresse som råder kring MNW aktien, samt de höga kostnader som är förenade med att vara ett aktiemarknadsbolag. MNW kommer dock efter avnoteringen från NGM upprätta inofficiell handel i aktien. Ytterligare information kring detta kommer att lämnas vid senare tillfälle.

MNWs distributionsverksamhet har under en längre tid gått med förlust. Med anledning av detta har beslutats att inleda ett distributionssamarbete med BonnierAmigo. All tredje parts distribution kommer att avvecklas. MNW kommer framöver att lägga all fokus på att utveckla skivbolagsverksamheten för att kunna befästa och utveckla sin ställning som det mest intressanta svenska oberoende skivbolaget.

Omsättning

Omsättningen för första halvåret uppgick till 58,8 (81,7) MSEK.

Omsättningen för andra kvartalet 2003 uppgick till 21,2 (40,8) MSEK. Den lägre försäljningen beror på den allmänna nedgången i skivbranschen samt på att i jämförelse med motsvarande period föregående år har releaserna varit svagare. Föregående år släpptes bland annat ett album med Thåström.

Den svenska skivmarknaden har under andra kvartalet minskat med 17,6% i jämförelse med motsvarande period föregående år. Ackumulerat för 2003 har den svenska skivmarknaden minskat med 14,8%. MNW:s marknadsandel i Sverige uppgick till 5,4 (6,2) procent.

Resultat

Resultatet före skatt uppgick till –7,2(-0,5)MSEK.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till –6,3 (0,5) MSEK. Det försämrade resultatet är hänförligt till den lägre omsättningen.

Finansiell ställning och investeringar

Under året har ett kassaflöde om –2,5(5,5) MSEK genererats från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet.

I samband med avvecklingen av distributionsverksamheten har styrelsen beslutat att genomföra en finansiell rekonstruktion av bolaget.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 22,2 (11,3) procent.

Moderbolaget

Moderbolagets försäljning uppgick under första halvåret till 37,5 (55,8) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till –7,8 (1,3) MSEK. Moderbolagets likvida medel vid utgången av perioden var 0,8 MSEK.

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningsrådets gällande rekommendationer har tillämpats. Från och med 2001-01-01 tillämpas RR:s rekommendation nummer 9, Inkomstskatter. I övrigt har oförändrade redovisningsprinciper tillämpats.

Kommande informationstillfällen

Återkommer med nya datum för informationstillfällen vid senare tillfälle.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 22 september 2003
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:
Niklas Nyman, VD 08-630 36 00

MNWs affärsidé är att producera, globalt marknadsföra och sälja högkvalitativa inspelningar och rättigheter med i Norden verksamma artister.