Music Network Records Group AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MUSIC NETWORK RECORDS GROUP AB Jan-Mars 2003

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2003 16:19 CEST

MUSIC NETWORK RECORDS GROUP:MNW: DELÅRSRAPPORT FRÅN MUSIC NETWORK RECORDS GROUP AB

Januari ? mars 2003


* Omsättningen uppgick till 37.589 (40.964) TSEK

* Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades till 274 (62) TSEK

* Resultatet före skatt förbättrades till 41 (-551) TSEK

Verksamheten

Distributionsverksamheten
Under första kvartalet 2003 har arbetet med att minska ner på antalet representerade bolag fortsatt. Ambitionen är att under 2003 gå från att arbeta med ca 150 representerade bolag till ungefär 50. Att vi minskar representationen så drastiskt beror främst på att marknaden idag lider av för många skivsläpp. Trenden i branschen är entydig. Viljan att fokusera på färre nyheter finns hos de flesta aktörer.

Efter att TV-programmet om Eva Cassidy sändes i svensk television har försäljningsframgångar nåtts med samtliga hennes utgivna album. Sammanlagt under kvartalet har vi sålt 57.000 skivor i Sverige. I Norge uppnåddes motsvarande effekt under 2002. Under andra kvartalet 2003 visas programmet även i finsk TV.

I Norge har vi under mars månad nått stora försäljningsframgångar med bland andra Manfred Mann och den nya compilation serien Nordic Favourite.

Skivbolagsverksamheten
Under första kvartalet har skivor släppts med Irma Schultz och Isolation Years. Irma blev inte alls den framgång vi hade förväntat medan Isolation Years överträffat förväntningarna. Vi har för närvarande ett stort intresse från utländska bolag kring Isolation Years. Mycket arbete har lagts ner på de skivor som kommer att släppas efter sommaren. Bland dessa kan nämnas Kamera, Bosson och Prime. Av årets inspelningskostnader har ungefär 70% tagits till och med mars.


Omsättning

Omsättningen för första kvartalet 2003 uppgick till 37,6 (41,0) MSEK. Den lägre försäljningen beror framför allt på ett svagare releaseschema än föregående år.

För andra året i rad ägde CD-rean rum i januari månad. Intresset för denna var större i år vilket bidragit till en god katalogförsäljning.

Den svenska skivmarknaden har under första kvartalet minskat med 12,6% i jämförelse med motsvarande period föregående år. MNW:s marknadsandel i Sverige uppgick till 6,2 (6,7) procent.


Resultat

Rörelseresultatet för första kvartalet har förbättrats jämfört med föregående år. Årets rörelseresultat uppgår till 0,3 (0,1) MSEK.

Det förbättrade rörelseresultatet, trots den lägre omsättningen, kan framför allt förklaras av det besparingsprogram som genomförts senaste tiden. Personalkostnaderna samt overhead kostnaderna har sänkts med 12% i jämförelse med motsvarande period föregående år.

Resultatet före skatt uppgår till 41 (-551)TSEK.


Prognos 2003

Att avge en preciserad prognos i skivbranschen är mycket svårt eftersom omsättningen är beroende av ett fåtal releaser. Inledningen på året samt den förväntan som finns på höstens releaser medför att ett positivt rörelseresultat bedöms kunna uppnås för helåret. Under perioden maj-augusti är det lågsäsong för skivförsäljning. Detta innebär att ett negativt resultat är att förvänta under denna period.Finansiell ställning och investeringar

Under året har ett kassaflöde om 1,6(1,9) MSEK genererats från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet. Investeringar i egna rättigheter har under perioden gjorts med 4,0MSEK. Merparten av årets skivreleaser är färdiga.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 26,9 (11,5) procent.


Moderbolaget

Moderbolagets försäljning uppgick till 22,3 (29,2) MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-0,6 (0,6) MSEK.
Moderbolagets likvida medel vid utgången av perioden var 1,0 MSEK.


Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen. Redovisningsrådets gällande rekommendationer har tillämpats. Från och med 2001-01-01 tillämpas RR:s rekommendation nummer 9, Inkomstskatter. I övrigt har oförändrade redovisningsprinciper tillämpats.

Kommande informationstillfällen

· Bolagsstämma 27 maj 2003
· Delårsrapport kvartal 2 25 augusti 2003
· Delårsrapport kvartal 3 24 november 2003
· Bokslutskommuniké 23 februari 2004


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Stockholm den 26 maj 2003

StyrelsenFör ytterligare information vänligen kontakta:

Niklas Nyman, VD 08-630 36 00Resultaträkning i sammandrag 030101 020101
TKR 030331 020331
Rörelsens intäkter 37 589 40 964
Rörelsens kostnader -34 836 -37 905
Avskrivningar enligt plan -2 479 -2 997
Rörelseresultat 274 62
Finansiellt netto -233 -591
Resultat efter finansnetto 41 -529
Skatt 0 -22
RESULTAT EFTER SKATT 41 -551


Balansräkning i sammandrag 030331 020331
TKR
Tillgångar
Anläggningstillgångar 34 061 41 809
Rättigheter i produktioner 14 221 14 737
Varulager 10 430 7 812
Pågående projekt 4 997 2 846
Kortfristiga fordringar 39 455 41 963
Likvida medel 1 597 1 042
Summa tillgångar 104 761 110 209

Skulder och eget kapital
Eget kapital 28 194 12 679
Långfristiga skulder 31 480 35 036
Kortfristiga skulder 45 087 62 494
Summa eget kapital och skulder 104 761 110 209Nyckeltal 030101 020101
030331 020331
Rörelsemarginal, % 0,1 0,2
Vinstmarginal, % 0,1 neg
Räntabilitet på eget kapital, % 0,2 neg
Andel riskbärande kapital, % 26,9 11,5
Soliditet, % 26,9 11,5
Eget kapital per aktie*, kr 7,4 2,0
Totalt antal aktier i bolaget, st 3 831 288 6 291 750
Koncernens resultat efter skatt per aktie 0,01 -0,1
Räntebärande långfristiga skulder, tkr 31 480 34 927
Räntebärande kortfristiga skulder, tkr 0 0Kassaflödesanalys 030101 020101
TKR 030331 020331
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital 1 633 1 928

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 191 -2 500
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 996 -1 347
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 036 1 646
Ökning av likvida medel -152 -2 201

Likvida medel vid årets början 1 749 3 243
Likvida medel vid periodens slut 1 597 1 042


Eget kapital
Eget kapital 2002-12-31 29 043
Omräkningsdifferens -890
Periodens resultat 41
Utgående eget kapital 2003-03-31 28 194

MNWs affärsidé är att producera, globalt marknadsföra och sälja högkvalitativa inspelningar och rättigheter med i Norden verksamma artister.