Svolder AB

Delårsrapport I

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2003 15:57 CET

Aktuell rapportperiod: 1 september-30 november 2003 (3 mån)

Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i marknadsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Med detta avses huvudsakligen företag med marknadsvärden understigande 10 miljarder SEK. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med RR20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Nya rekommendationer från Redovisningsrådet, som trätt i kraft under perioden, har ej haft någon inverkan på resultat- och balansräkningarna. Redovisningen baseras på marknadsvärdering av värdepappersportföljen. En redovisning enligt årsredovisningslagen (ÅRL), baserad på lägsta värdets princip, återfinns dessutom på sidan 8.

UTFALL DEN AKTUELLA RAPPORTPERIODEN (3 MÅN)

· Periodens redovisade resultat (3 mån) var 67,3 (16,9) MSEK,
motsvarande 5,30 (1,30) SEK per aktie.
· Substansvärdet steg 12,7%, justerat för utdelning, till 44,30 SEK per
aktie.
· Börskursen (B) steg 21,1%, justerat för utdelning, till 44,50 SEK per
aktie.
· Småbolagsindex CSX och generalindex AFGX steg 15,5 respektive 5,8%. · Substansvärdepremien uppgick på balansdagen till 0,5%. · Substansvärdet den 12/12 var 45 SEK och börskursen 46 SEK.

Ytterligare information kan erhållas från:
Ulf Hedlundh, verkställande direktör 08-4403773
Johan Forslund, IR-ansvarig 08-4403774