Intellecta AB

Delårsrapport Intellecta AB 07-01-01 - 07-06-30

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 15:37 CEST

ÖKANDE AFFÄRSVOLYMER OCH GOD LÖNSAMHET

Andra kvartalet
- Rörelsens intäkter ökade till 121,3 (109,0) MSEK, en tillväxt på 11 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (6,3) MSEK
- Resultatet efter finansnetto, 8,0 (6,0) MSEK

Första halvåret
- Rörelsens intäkter ökade till 251,0 (219,3) MSEK, en tillväxt på 14 procent
- Rörelseresultatet uppgick till 24,4 (9,9) MSEK
- Resultatet efter finansnetto ökade till 24,8 (9,2) MSEK, en ökning med 170 procent
- Resultat efter skatt 22,7 (36,3) MSEK. I förra årets resultat ingår avyttrad verksamhet med 28,7 MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning 5,40 (1,80 exklusive 6,85 från avyttrad verksamhet) SEK
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 24,4 (18,6 exklusive 34,8 från avyttrad verksamhet) MSEK
- Avkastning på sysselsatt kapital 22,6 procent
- Bysted A/S blir ett helägt dotterbolag till Intellecta AB per den 1 september 2007, då återstående 25 procent av aktierna förvärvas


Intäkter och resultat

Andra kvartalet
Koncernens intäkter uppgick till 121,3 (109,0) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 7,7 (6,3) MSEK och resultatet efter finansnetto till 8,0 (6,0) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 (5,8) procent.


Första halvåret
Koncernens intäkter uppgick till 251,0 (219,3) MSEK, en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter ökade intäkterna med 11 procent Rörelseresultatet förbättrades kraftigt till 24,4 (9,9) MSEK och resultatet efter finansnetto till 24,8 (9,2) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 9,8 (4,5) procent. I förra årets resultat ingick en avsättning för den tidigare koncernchefen med 7,1 MSEK och ett resultat från avyttrad verksamhet på 28,7 MSEK inklusive en reavinst om 26,0 MSEK.
Verksamhetsutvecklingen har fortsatt präglats av god efterfrågan, ökade affärsvolymer, tillströmning av nya kunder samt utökade kunduppdrag inom båda affärsområdena: Communication och InfoLog. Samtliga enheter inom såväl Communication som InfoLog är vinstgivande med en god utveckling. Digitaltryckverksamheten bidrar sedan årsskiftet med ett positivt resultat efter genomförda strukturförändringar, vilka främst varit inriktade på att reducera enhetens kostnader med bibehållna affärsvolymer.
Intellecta Core har stärkt Intellectas marknadsposition och har lämnat ett positivt bidrag till den starka resultatutvecklingen inom koncernen. Intellecta Core är ett heltäckande systemstöd för hela kommunikationsprocessen, konstruerat för att möjliggöra ett helt nytt sätt att effektivt skapa, publicera, distribuera och lagra informationsmaterial. Systemlösningen innebär en kostnadseffektiv publicering och hantering av kundens samlade kommunikationsaktiviteter och utgör en viktig inkörsport till bredare helhetsaffärer inom affärsområdet InfoLog. Intresset för systemet hos befintliga kunder är påtagligt och tillväxtmöjligheterna inom detta område bedöms som goda.
Den genomförda renodlingen av koncernens verksamhet mot kommunikation och informationslogistik har bidragit till den fortsatt starka resultatutvecklingen. Intellecta är unikt som leverantör inom integrerad kommunikation och publicering, från strategisk kompetens till integrerad publicering i olika kanaler med effektiva systemstöd. Allt fler kunder väljer att köpa fler tjänster av oss. Nästan 60 procent av våra största kunder är idag breda kunder, aktiva inom båda affärsområdena.
Förvärvet i oktober 2006 av Rewir, ett ledande konsultbolag inom strategi- och varumärkesrådgivning, har bidragit positivt till Intellectas resultat och lönsamhet. Rewir har levererat en stabil resultattillväxt under stigande affärsvolymer.

För ytterligare information kontakta:

Richard Ohlson, vd och koncernchef, Intellecta AB
08-506 288 60, 070- 975 99 11, richard.ohlson@intellecta.se

Intellectas affärsidé är att stärka kundens varumärke, relationer och affärer genom att effektivt integrera kommunikation och publicering. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Communication (byrå- och konsulttjänster) samt InfoLog (informationslogistik). Vi är cirka 400 medarbetare på nio orter i Sverige och Danmark. Bolagets vision är att bli Nordens ledande företag inom integrerad kommunikation och publicering.