Ark Travel AB

Delårsrapport jan - jun 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:56 CEST

(Aktietorget: ARKT)

Bästa kvartalsresultatet för 15:e kvartalet i rad!

- Ark Travels omsättning under perioden uppgick till 561,4 (445,1) mkr, vilket motsvarar en ökning med 26 %. Gruppresor ökade 61 % och Affärsresor 21 %.

- Bruttoresultatet uppgick till 65,6 (55,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 18 %. Gruppresor ökade 50 % och Affärsresor 11 %.

- Resultat efter finansiella poster uppgick till 13,6 (12,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 10 %.

- Resultat efter skatt uppgick till 9,7 (8,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 10 %.

- Resultat per aktie vid periodens utgång efter skatt uppgick till 2,38 (2,16) kr, vilket motsvarar en ökning med 10 %.

- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -9,2 (17,7) mkr.

- Ark Travels styrelse har beslutat att följa de utökade rapporteringsregler som införts på Stockholmsbörsen trots att dessa inte gäller för Aktietorget, vilken inte längre är en auktoriserad marknadsplats.


VD har ordet
Jag är glad och stolt över att vi för femtonde kvartalet i rad kan presentera ett ökat resultat jämfört med föregående år. Vårt halvårsresultat är det bästa i bolagets historia! Affärsresor fortsätter sin stadiga tillväxt med 21 % under årets första halvår. Gruppresor gör ett fantastiskt halvår med en tillväxt på hela 61 %, ett resultat av den satsning vi inledde under 2006. Resultatet på 13,6 mkr innebär en ökning med 10 %. Rensat från den engångsintäkt (1 mkr) vi hade 2006 samt årets lanseringskostnad av Ark Travel Online (0,5 mkr) är resultatförbättringen hela 24 %.

Resebyråbranschen befinner sig i en förändringsfas där kunden efterfrågar en allt högre grad av digitalisering av affärsreseprocessen. Vi är kända för vår höga servicenivå inom personlig service men i dag är Ark Travel också den affärsresebyrå som leder den tekniska utvecklingen. Vårt online-koncept "Affärsresor på Burk" erbjuder ett antal verktyg som möjliggör skräddarsydda lösningar som underlättar och effektiviserar våra kunders affärsreseprocess med stora kostnadsbesparingar som följd. Den viktigaste delen i detta är Arktis, vårt egenutvecklade självbokningssystem som är helt unikt vad gäller funktionalitet och användarvänlighet.

Genom Ark Travel Online skapar vi oss en stor konkurrensfördel. Vi skapar nya intäktsströmmar i form av licenser, konsult- och utbildningsarvoden mm, vilket ökar vår stabilitet. En ökad andel självbokning online får till följd att marginalen minskar då intäkten per bokning är lägre. Resultateffekten blir dock positiv då verksamheten blir mindre personalintensiv. Kostnaden per intjänad krona sjunker och resurser frigörs vilket medför utrymme för mer volym utan kostnadsökning i samma grad som tidigare.

På Ark Travel ser vi en framtid med stora möjligheter. Vi brinner verkligen för att skapa en effektiv affärsreseprocess för våra kunder. Vårt motto är ständig förbättring. Även om vi är stolta och glada över vår prestation lovar vi att aldrig bli nöjda - det är våra kunders privilegium!

Ark Travel - Gör stor affär av resor!

Susanna Bervå, VD

Omsättning och resultat
Koncernens primära segment utgörs av geografiskt område, vilket är resetjänster med Sverige som marknad. Koncernens externa omsättning ökade med 26 % under perioden jämfört med samma period föregående år och uppgick till 561,4 (445,1) mkr. De sekundära segmenten utgörs av Affärsresor och Gruppresor. Den externa omsättningen under perioden fördelat per sekundära segment uppgick till 476,3 (392,3) mkr 21 % för Affärsresor och 85,0 (52,8) mkr 61% för Gruppresor. Bruttoresultatet per segment uppgick till 50,1 (45,1) mkr +11% för Affärsresor och 15,5 (10,3) mkr +50 % för Gruppresor. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 13,6 (12,4) mkr. Resultat per aktie vid periodens utgång efter skatt uppgick till 2,38 (2,16) kr.

Investeringar
Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till 5,5 (3,4) mkr, vilket till övervägande del är IT investeringar samt byte av telefonisystem.

Personal
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 141 (115). Av totala antalet anställda arbetar 85,7 (84,8) % med reseförsäljning.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,2 (17,7) mkr. De kassaflöden som är avgörande för koncernens intjäningsförmåga är dels från den löpande verksamheten och dels från investeringsverksamheten. Dessa utgör tillsammans koncernens underliggande kassaflöde vilket för perioden april-juni uppgick till 8,2 (5,7) mkr. Då balansräkningen endast visar en ögonblicksbild exkluderas förändringar i rörelsekapital vid beräkning av det underliggande kassaflödet.

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel minskade med -28,9 (+4,6) mkr under perioden och uppgick vid periodens utgång till 19,1 (30,4) mkr, varav 0,0 (1,5) mkr är spärrade medel. I maj har utdelning till aktieägarna utbetalts med 13,2 mkr. Inkluderat befintlig checkkredit uppgår tillgänglig likviditet vid periodens utgång till 24,9 (39,9) mkr. Den räntebärande nettokassan uppgick vid periodens utgång till 13,6 mkr jämfört med 41,3 mkr vid periodens ingång. Koncernens soliditet uppgick till 34 % (33 %) och det egna kapitalet till 35,1 (29,8) mkr. Koncernen har inga utestående optionsprogram eller konverteringslån.

Händelser under perioden
Under TUR 2007, den 22-25 mars lanserar Ark Travel konceptet Ark Travel On-line, "Affärsresor på burk". Konceptet innehåller ett antal verktyg som innebär en on-linebaserad helhetslösning som effektiviserar kundernas totala resehantering. Juvelen är Arktis, ett helt nytt självbokningssystem framtaget av Ark Travel.
Styrelsen för Ark Travel har beslutat att utreda för-och nackdelar med ett listbyte från Aktietorget till Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Händelser efter perioden
Inget att rapportera.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning vilken i sin helhet är koncernintern uppgick under perioden till 5,1 (5,5) mkr. Resultatet efter finansnetto under perioden uppgick till 0,0 (0,0) mkr. Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 3 tkr (0,2) mkr och den räntebärande nettokassan till 0,6 (4,9) mkr. Soliditeten uppgick till 68 (81) %. Det egna kapitalet uppgick till 13,6 (13,6) mkr vid periodens utgång. Bolagets nettoinvesteringar uppgick under perioden till 0,0 (0,0) mkr.

Utdelning
Utdelning har gjorts på 3,24 kr per aktie.

Framtidsutsikter
Den starka konjunkturen i kombination med en allt större globalisering påverkar affärsresandet positivt. Geopolitiska störningar såsom terrordåd, naturkatastrofer samt epidemier kan påverka affärsresandet negativt men vår uppfattning är att känsligheten för sådana händelser har minskat betydligt. Det pågår dock en stark priskonkurrens på resebyråtjänster vilket ger en negativ inverkan på branschens intäkter. Bokning via Internet samt andra webbaserade tjänster kommer att fortsätta öka men behovet av personlig service finns för en stor del av affärsresandet. Sammantaget bedömer vi att marknadsutsikterna för affärsresebranschen ser ljusa ut.
Med en förstärkt ledning, en väl utbyggd försäljningsorganisation, en balanserad kundmix samt ett kontinuerligt effektiviseringsarbete står Ark Travel starkare än någonsin. Satsningen på on-line, framförallt vår egenutvecklade självbokning Arktis, förväntas stärka Ark Travels position ytterligare.

Risker och riskhantering
Ark Travels verksamhet påverkas av en rad olika faktorer varav vissa ligger inom företagets kontroll medan andra ligger utanför. Ark Travel påverkas av verksamhetsrelaterade risker såsom konkurrens och prispress, våra större kunders utveckling och förmågan att ingå ramavtal. I begreppet marknadsrelaterade risker inkluderas t ex konjunkturrisker och i begreppet finansiella risker inkluderas valutakurs- och ränterisker.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 "Delårsrapportering" och Redovisnings-rådets Rekommendation RR 31 "Delårsrapportering för koncerner". Moderbolaget Ark Travel AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets Rekommendation RR 32 "Redovisning för juridiska Personer".
Redovisningsprinciperna i denna rapport överensstämmer med den senast avlämnade årsredovisningen som är upprättad i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits av EU.
Ark Travel - koncernen arbetar med förberedelserna för att ändra nuvarande definitioner för nettoomsättning/försäljning enligt branschorganisationen SRF:s förändrade rekommendation. Dessa förändringar innebär att den försäljning en resebyrå förmedlar som agent såsom persontransporter, logi, hyrbilar m. m inte längre bruttoredovisas. Enbart det arvode resebyrån erhåller för sina förmedlings-/bokningstjänster visas som omsättning. Den del av resebyråns försäljning som sker i eget namn som arrangör kommer fortsättningsvis att bruttoredovisas enligt nuvarande modell.
För Ark Travel - koncernen innebär detta att det sekundära segmentet affärsresor kommer att få ändrad definition avseende omsättning/försäljning medan gruppresor kommer att redovisas enligt oförändrad klassificering. I bilaga 1 till sifferdelen i denna rapport visas preliminärt omsättningen för denna rapportperiod som om dessa förändringar redan införts.

Övrig ekonomisk information:
Delårsrapport för januari - september 2007 publiceras den 23 oktober 2007.

Bokslutskommuniké för helåret 2007 publiceras i februari 2008.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Intygande:
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 21 augusti 2007

Ark Travel AB (publ) org.nr: 556329-2464

Staffan Persson, Ordförande
Fredrik Tilander, Ledamot
Annika Lunding, Ledamot
Frowald Strallhofer, Ledamot
Susanna Bervå, VD samt Ledamot

För ytterligare information, v g kontakta:

Susanna Bervå, VD, tel: 08 - 505 876 00, e-mail: susanna.berva@arktravel.se
Ark Travel AB (publ), 556329-2464, Norrtullsgatan 12 A, Box 6496, 113 82 Stockholm
www.arktravel.se

Ark Travel är den största svenskägda fullservicebyrån för affärs- och gruppresor. Bolaget bildades 1982, och dess affärsidé är att hjälpa och underlätta för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom effektiviserade reseprocesser. Ark Travels vision är att uppfattas som den självklara portalen för nordiska affärsreseköpare med höga kvalitets- och servicekrav.