Cellpoint Connect AB

Delårsrapport jan - jun 2007

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 13:14 CEST

(Aktietorget: CPNT)

· CellPoint har återigen vunnit utmärkelse för Flamingo headset. Denna gång vid CTIA Wireless 2007 mässan i Las Vegas, USA. CellPoints kommande Bluetooth "high-end" FlamingoStereo™Headset har blivit utvald till en av tre toppfinalister i CTIA Emerging Technologies (E-Tech) Award i kategorin "Hardware-Mobile Accessory". Flamingon var det enda headset som belönades.
· CellPoint köper det norska distributionsföretaget Freshtech Holding AS och bolagets sälj- och marknadsföringsresurser stärks väsentligt. CellPoint tar över en rad internationella kontrakt med väsentliga försäljningspotentialer.
· Avtal har tecknats med Komplett ASA, telebolaget Yaazz, world wide samt MTU Telecom som öppnar för distribution till hundratals butiker i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.
· Agdestein Holding AS investerar 15 miljoner i CellPoint Connect AB.
· Omsättningen för perioden januari - juni uppgick till 1 944 (2 714)tkr.
· Resultatet för det första halvåret uppgick till -9 003 (-22 150)tkr. vilket motsvarar -0,51 (-4,36) kr per aktie.

Omsättning och resultat
CellPoints omsättning under första halvåret blev 1 944 (2 714) tkr. Omsättningen var väntad eftersom bolaget har investerat stora resurser under våren på att förbereda lanseringen av nya produkter. CellPoint har investerat väsentligt på marknadsföring och positionering på den norska marknaden samt att få förvärvet av Gennums headset grupp på plats. Bolaget har dessutom haft fortsatt svårt att uppnå optimala villkor för produktion hos underleverantörerna pga. den fortsatt låga försäljningsvolymen.

Bruttoresultatet uppgick till -10 455 tkr. Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -9 003 tkr. Resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,51(-4,36)kr.

Kassaflöde, soliditet och eget kapital
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -147 (284) tkr. De kassaflöden som är avgörande för koncernens intjäningsförmåga är dels från den löpande verksamheten och dels från investeringsverksamheten. Bolagets soliditetsgrad 30 juni 2007 var 89 % (9 %). Eget kapital uppgick till 41 468 (4 857). Koncernens likvida medel vid utgången av juni 2007 var 740 (766) tkr.

Händelser under perioden
Under sommaren har CellPoint påbörjat lanseringen av sin nya "Lifestyle" produktserie, "HappyEar". Den består av åtta olika, andra generationens, Flamingo headset som riktar sig mot olika konsumentsegment, där segmenteringen har tagit utgångspunkt i olika livsstilar.

Under hösten skall den lanseras globalt tillsammans med de nya produkterna FlamingoStereo™ Bluetooth® Headset samt Flamingo Wired, hörlurar för Ipod och Mp3 spelare.

Till nya styrelseledamöter har norrmannen Pål Agdestein, Agdestein Holding AS och amerikanen Hugh Rodham, affärsadvokat valts. De är både befintliga aktieägare i CellPoint Connect AB. Michael Mathiesen är ny styrelseordförande och kommer att fokusera på bolagets internationalisering och strategiska utveckling. Ny VD för CellPoint Connect AB är Katarina Henriksson.

Händelser efter perioden
CellPoint förvärvar det kanadensiska bolaget Gennum Corporations Bluetooth headset grupp.

Med förvärvet övertar CellPoint Gennums fyra färdigutvecklade headsets samt en stark organisation i Kanada och USA. Bolaget övertar även en teknik som ger världens bästa brusreducering. Detta betyder att CellPoint framöver kan erbjuda headsets som, i kritiska miljöer, helt tar bort bakgrundsljud. Det ger bolaget en ingång till helt nya marknadssegment.

Med förvärvet tillförs CellPoint en rad nya kunder på den kanadensiska och amerikanska marknaden.

Strategiskt kommer detta att placera CellPoint i toppen av den globala Bluetooth headset marknaden. Bolaget kan direkt vinna på den kombinerade produktportföljen och med ett gemensamt mål att lansera det bästa sortiment av headsets i fråga om komfort, design och ljudkvalitet.

Framtidsutsikter
Förvärvet av Gennums headset grupp samt CellPoints planlagda lansering av en rad nya stereo produkter kommer att stärka CellPoints möjlighet att nå målet om att öppna för konsumentmarknaden och placera sig som den ledande leverantören av Lifestyle Bluetooth produkter.

Samtidigt stärks CellPoints möjligheter för att etablera strategiska OEM samarbeten väsentligt.

Gennums headset grupp är idag den ledande leverantören av "Extreme Noise-Cancellation" chip tekniken baserat på bolagets DSP plattform som ursprungligen utvecklats för hörapparater. Med det nyligen lanserade lovordade NX 6000 headset, har gruppen fyra Bluetooth produkter i sin portfölj. CellPoint har därmed en full produktportfölj som omfattar 12 Bluetooth produkter med målsättningen att nå de mest intressanta marknadssegmenten.
CellPoints nya Nordamerikanska organisation förväntas att gå med ett mindre driftsöverskott under resten av 2007.

Under de senaste månaderna har CellPoint stärkt sin position på den skandinaviska marknaden med hjälp av produktplacering hos en rad kända konstnärer, politiker och affärsfolk.

Denna markanta förstärkning av CellPoints tekniska, såväl som produkt- och marknadsmässiga situation, betyder att förväntningarna på bolagets framtida intjäning är positiv och ett driftsöverskott, på månadsbasis, förväntas inom 2007.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner.

I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i årsredovisningen 2006.

För att upprätta de finansiella rapporterna enligt god redovisningssed gör styrelsen bedömningar och antaganden som påverkar företagets resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningarna och antagandena baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Rapportdagar
Delårsrapport för juli - september publiceras fredag den 23 november 2007.
Bokslutskommunikén för 2007 publiceras fredag den 22 februari 2008.

Kista, den 30 augusti 2007

STYRELSEN

För frågor om ovanstående vänligen kontakta:
Michael Mathiesen, Styrelseordförande, +45 40 45 33 32 eller +46 8 633 11 96
Katarina Henriksson, VD, +46 8 633 11 97