Lightlab AB

DELÅRSRAPPORT JAN – JUNI 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:39 CEST

(NGM:LLSW MTFB)

· LightLab lampan visad för press och stämmodeltagare

· Fokus på strömförbrukning och livslängd

· LightLab Sweden ett Clean Tech företag

· Riktad emission fulltecknad

· Resultatet uppgick till TSEK -4 070 (-4 200)

Detta är LightLab Sweden AB (publ)

LightLab Sweden AB (publ) är ett innovationsföretag som utvecklar en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLab Swedens affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab har inte för avsikt att tillverka lampor utan skall aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Fördelarna med LightLabs teknik jämfört med befintliga lågenergi-lampor är främst:

· Helt fri från kvicksilver och bly
· Kan dimmas som en glödlampa
· Möjlig att tända och släcka utan fördröjning
· Fältemissionstekniken är oberoende av storlek och form

Lightlab Sweden har c:a 4 200 aktieägare i mer än tio länder.

Lightlab Sweden har presenterat sin prototyplampa

Framgångarna har fortsatt under första halvåret av 2007. En nyckelfaktor är det ständiga förändringsarbete som pågår i LightLab Asia avseende miljö och tillverkningsprocesserna.
Ett övergripande mål har fram till våren 2007 varit att få fram en dimbar energisparlampa, utan kvicksilver och bly, som skall kunna lysa mycket starkt. Målet har uppnåtts. LightLab kan idag tillverka prototyper som lyser med över tre tusen lumen.
LightLab har utvecklat en avancerad elektronkanon som bygger på att små nanospetsar på ett kolmaterial omedelbart alstrar ett elektronflöde vid tillförsel av ström. Detta elektronflöde kan användas till att bombardera ett fosforskikt, vilket ger upphov till ljus. Tekniken bakom lampan bygger på fältemission och katod-luminiscens. Fältemission har varit känd sedan 1920 talet och katodluminiscens har bl. a. använts i TV apparater. I en TV sänds dock elektronerna ut från en glödtråd, dvs. en varm katod. Ingen har tidigare utnyttjat fältemission för allmän belysning.

LightLab använder sig av en kall katod som är Bolagets eget världspatent. Genom att tekniken alstrar ljus via en kall katod minskar den energi som annars försvinner i form av värmestrålning och energiförbrukningen minimeras. Förutom att användas som ersättare för glödlampor, lysrör och lågenergilampor kan tekniken användas i bildskärmar och platta TV-skärmar.
Vid en lyspulverkonferens i Soul i mars månad presenterades lampan för första gången för allmänheten. Intresset för LightLabs teknik var stort. Deltagandet resulterade i flera mycket värdefulla kontakter inför framtiden.
På årsstämman i maj visades olika varianter av lampan upp för aktieägarna. Varianterna bestod av lampor med olika ljusstyrkor och färger på lyspulvret för att visa lampor som lyser med samma färger som dagens lysrör/lysrörslampor eller glödlampor. De mest populära lamporna lyste med samma färg och styrka som en vanlig 60W glödlampa. Samtliga deltagare kunde se lamporna tändas och släckas samt dimmas precis som en vanlig glödlampa. Innan bolagsstämman hölls en pressvisning av lamporna för pressen.


Lightlab Sweden ett svenskt miljöteknikföretag

LightLab Sweden AB var ett av åtta skandinaviska miljöföretag som utsågs till att tala vid Sveriges Miljöteknikråds konferens för riskkapitalister, Cleantech Capital Day, den 8 maj 2007. Syftet med konferensen var att informera skandinaviska riskkapitalister och journalister om det som benämns "Den tredje vågen inom riskkapital - Cleantech"
LightLab Sweden höll en uppmärksammad presentation om med och motgångar i utvecklingen av sin miljövänliga kvicksilverfria lågenergilampa samt trender och marknadspotential inom området. Presentationen väckte ett stort intresse för LightLabs teknik.
Efterfrågan inom miljöteknik drivs av tre långsiktiga trender, urbanisering, obalans i ekosystemet samt begränsade tillgångar av naturresurser. Forskningen inom miljöteknikområdet är ofta komplicerad, tidskrävande och banbrytande. EU definierar Cleantech som all teknik som är mindre skadlig för miljön än andra tillgängliga alternativ.
LightLab är positionerat som ett miljöteknikföretag med omfattande potential. Fördelen med LightLabs teknik är att den är helt fri från tungmetall (som kvicksilver, bly etc.) och förbrukar i dagens laboratorieversion mindre än hälften av den energi som en vanlig glödlampa kräver för att lysa med 60W. LightLab har en aggressiv målsättning vad gäller strömförbrukningen och målet är att effektiviteten skall vara jämförbar med dagens giftiga lågenergilampor.


Information om verksamheten

LightLabkoncernen omfattar idag, förutom moderbolaget LightLab Sweden AB (publ) också LightLab Asia Corp. i Taiwan samt Bright Europe AB.

Styrelsen för LightLab Sweden beslutade under hösten 2006 att verksamheten i dotterbolaget Bright Europe AB skulle upphöra från och med årsskiftet 2006/2007. Under våren har all verksamhet avvecklats.

Dotterbolaget LightLab Asia Corp. ansvarar sedan början av 2003 för alla fysiska tester i utvecklingsfasen samt den primära utvärderingen av dessa. Verksamheten är därvid uppbyggd för att på ett så effektivt sätt som möjligt tillverka provlampor i små serier i enlighet med direktiv från de ansvariga forskarna.

Laboratorieverksamheten bedrivs huvudsakligen vid LightLabs dotterbolag på Taiwan. De olika grundkomponenterna i lampan har successivt utvecklats och anpassats för att fungera tillsammans. LightLab kontrollerar alla steg i den tekniska processen, med undantag av lyspulvret, där bolaget istället utnyttjar olika underleverantörer.

Varje arbetsmoment har reviderats, vilket lett till en mängd förändringar. Ytterligare lokaler i fastigheten har införskaffats och verksamheten har delats upp för att motsvara utvecklingskraven.

Ledningens bedömning är att Bolaget under det gångna halvåret ytterligare har stärkt sina möjligheter att kunna kommersialisera sin teknik.

De tekniska framsteg som nu uppnåtts innebär emellertid inte att det fortsatta utvecklingsarbetet i sin helhet sker utan risk.


Nya patentansökningar

LightLab Sweden har en patentstrategi vilken går ut på att skydda kritiska teknologier och rättigheter. I syfte att bibehålla kontroll över tekniken och att kunna garantera högsta kvalitet vid den kommande kommersialiseringen har bolaget för avsikt att självt stå för, alternativt licensiera ut, tillverkning av de kritiska komponenterna.

Patentportföljen består av tre patentfamiljer med över 10 godkända avgörande patent på lampans delar. Utöver detta har LightLab två PCT-ansökningar och två ansökningar vid det Europeiska Patentverket. De två ansökningarna behandlar viktiga komponenter i lampan. Under första halvåret 2007 har Bolaget färdigställt ytterligare två patentansökningar som kommer att lämnas in till Patentverket.


LightLab Swedens fortsatta deltagande i EU-finansierat utvecklingsprojekt
EU-kommissionen har, som tidigare meddelats, formellt godkänt den ansökan om bidrag till ett utvecklingsprojekt benämnt NANDOS projektet. Beslutet innebar att LightLab kommer att erhålla sammanlagt 188 700 € (ca 1,7 MSEK) under en treårsperiod. Under perioden har Bolaget erhållit 432 TSEK i EU bidrag. Fram till 2007-06-30 har bolaget erhållit motsvarande 1 132 TSEK av det beslutade bidraget.
Projektet koordineras av Göteborgs Universitet. Övriga deltagare i NANDOS-projektet är universitet från Tyskland, Frankrike och Grekland samt Osram Semiconductors i Tyskland.
Projektet innebär att högkvalitativa självorganiserande zinkoxidbaserade nanotrådar växes på olika substrat. I projektet sammanarbetar LightLab med deltagarna, bl. a Göteborgs Universitet och Osram Optosemiconductors, för att utveckla nästa generation LEDs baserat på ZnO (Zinkoxid) nanotrådar. Projektet har hittills fortlöpt enligt plan med goda resultat.

Resultatet av projektet förväntas revolutionera tillverkningsprocessen av vita LED så att det blir enklare och därmed mycket billigare att producera dem jämfört med dagens vita LED.

Marknaden för vita LED har vuxit till 4 miljarder USD under de senaste 10 åren. De senaste marknadsundersökningarna pekar entydigt på att marknaden kommer att fördubblas under den kommande 5 årsperioden.

NANDOS projektet utvecklar LED med olika fysikaliska dimensioner. De kan vara
antingen mycket små och bestå av enstaka nanotråds LED som är mindre än några my, eller stora böjbara/ flexibla LED-paneler i t.ex. samma storlek som dagens vägg TV apparater.


LightLab har rätt att använda sig av resultaten från NANDOS projektet för att utveckla egna produkter utan att Bolaget skall betala royalty eller annan ersättning för det. Ett tänkbart exempel på en sådan produkt kan vara instrument med mycket små UV LED för att döda bakterier eller cancerceller i människokroppen i samband med "titthålskirurgi".

NANDOS projektets utveckling har lett till att LightLab har inlett samarbete med forskningsinstitutioner för att vidareutveckla sina teorier om tillämpningar inom, exempelvis Biofotonics och Solceller.

Biofotonic är ett av de hetaste forskningsområden inom vilket fysik, kemi och biologi knyts samman och där det förväntas att ske genombrott inom avancerade tillämpningar med ljus som grundpelare inom de närmaste åren. LightLab kommer att inleda ett vetenskapligt forskningsprogram inom Biofotonics genom att samarbeta med ledande svenska och europeiska universitet och företag.

LightLab har under våren inlett ett samarbete med KTH och inrett ett forskningslaboratorium på KTH i Stockholm. Inriktningen kommer att vara inom Biofotonic området. Förutom KTH har LightLab skapat ett samarbete med University of Shanghai som kommer att sända två doktorander till LightLabs laboratorium i Stockholm.


Bright Europe AB

Styrelsen beslutade under hösten 2006 att lägga ner verksamheten i Bright Europe AB från och med årsskiftet 2006/2007. Styrelsen har bedömt att försäljning av traditionella lågenergilampor inte längre är en del av LightLabs kärnverksamhet. Kvarvarande varulager har skrivits ned med TSEK 289 i bokslutet 2006.

Bright Europe AB är från och med våren 2007 vilande och bedriver ingen verksamhet. Det nedskrivna lamplagret är avyttrat.


Investeringar

Inga väsentliga investeringar har skett under perioden.


Finansiering och likviditet

De likvida medlen uppgick vid halvårsskiftet till TSEK 4 336.

Styrelsen i LightLab Sweden AB beslutade den 27 juni 2007 om nyemission av B-aktier. Styrelsen beslutade dels om emission av 500 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman i maj, dels om emission av 265 000 aktier under
förutsättning av godkännande från extra bolagsstämma den 14 augusti 2007. Sådant godkännande lämnades av den extra bolagsstämman. Emissionerna, som riktades till
institutionella investerare, fulltecknades. Emissionskursen uppgick i båda fallen till 19,60 kronor per aktie.

Sammanlagt beslutades således om emission av 765 000 B-aktier. Genom emissionerna har LightLab under juni och juli tillförts ca TSEK 15 000 före emissionskostnader.

Antalet aktier har genom emissionerna ökat från 2 905 927 till 3 670 927 stycken, av vilka 15 000 är av serie A och resterande aktier av serie B.

Genom emissionerna säkerställs bolagets kapitalbehov för de kommande 18 månadernas utvecklingsarbete av bolagets lampprototyp.

Vid den extra bolagsstämman beslutades även att bemyndiga styrelsen att genomföra företrädesemissioner av såväl aktier, konvertibler som teckningsoptioner.


Optionsprogram

Årsstämman den 16 maj 2007 beslutade att emittera högst 75 000 teckningsoptioner, sk personaloptioner. Optionerna skall användas inom ramen för ett personaloptionsprogram, där rätten att teckna tillkommer bolagets VD Bo Madsen, forskningschefen Qiu-Hong Hu samt styrelseledamöterna Olle Ödman och Cecilia Malmsten. Optionerna ges inte ut mot betalning och medför rätt att till och med den 30 april 2010 teckna nya B-aktier till en teckningskurs motsvarande 25,42 kronor per aktie.

Sedan 2006 finns ett annat personaloptionsprogram, som också omfattar högst 75 000 B-aktier.