Pilum AB

Delårsrapport jan-juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:58 CEST

Ökad tillväxt och förbättrat rörelseresultat i Pilum AB
Nettoomsättning första halvåret 26,6 (17,2) MSEK, andra kvartalet
16,9 (9,7) MSEK
Rörelseresultat första halvåret -1,3 (-5,6) MSEK och andra kvartalet
-0,6 (-4,3) MSEK
Resultat efter skatt första halvåret -1,7 (-22,6)* MSEK och för andra kvartalet -1,0 (-23,4) MSEK
Resultat per aktie första halvåret -0,08 (0,02)* SEK, andra kvartalet
-0,05 (-0,05) SEK
Eget kapital per aktie 0,72 (1,17)* SEK
Rörelseresultatet i båda dotterbolagen är positivt under andra kvartalet
Pilum Engineering AB erhöll en order från Skövde Värmeverk AB på 13 MSEK samt två tilläggsorder till andra kunder om totalt 4,5 MSEK
Pilum Technologies AB erhöll en större order på 9 MSEK.
Jan Törner tillträdde som ny VD
Perioden har präglats av en kraftigt ökad marknadsaktivitet
Beslut om internationell expansion och utvärdering av den kinesiska marknaden
* Jämförelsesiffrorna avser Pilum före omstrukturering och utdelning av TermoRegulator AB.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
Nyemission om totalt 2 000 000 aktier vilket gav bolaget 10,2 MSEK före emissionskostnader
Ny CFO, Carl Brogren, började 20 augusti.