Duroc AB

Delårsrapport jan-sep 2003

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:13 CET

* OMSÄTTNINGEN FÖR DELÅRSPERIODEN UPPGICK TILL 161,6 MKR (168,7)
* PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT BLEV -23,9 MKR (-7,3)
* RESULTATET PER AKTIE BLEV -4,48 KR (-1,36)
* SOLIDITETEN UPPGICK TILL 69 % (65 %)

Utvecklingen under tredje kvartalet Verksamheten under kvartalet har till stor del präglats av problemen i Duroc Tooling i Västerås. Samtidigt har ett omfattande strategiskt arbete genomförts i syfte att förbättra Durocs framtida lönsamhet och tillväxt.

Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 49,5 Mkr (49,2), vilket var något högre än motsvarande period föregående år. Dotterbolaget Duroc Tooling i Västerås begärdes i konkurs den 25 augusti och har följaktligen bidragit med en lägre omsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har framförallt Duroc Tooling i Robertsfors haft en högre fakturering, beroende på att de stora verktygsprojekten nu avslutats. Kvartalet resulterade i en förlust efter skatt om -11,3 Mkr (0,5). Det negativa resultatet förklaras främst av konkursen i Duroc Tooling i Västerås och består i huvudsak av nedskrivningar av maskiner och övriga tillgångar (-6,9 Mkr) och förlustreserveringar (-2,7 Mkr).

Resultatet för delårsperioden blev -23,9 Mkr (-7,3). Av koncernens ansamlade förlust är 20,5 Mkr att hänföra till de problem och den negativa utveckling som Västeråsverksamheten haft under året. Samtliga bolag, med undantag av Duroc Tooling i Olofström, har visat fortsatt god orderingång under det tredje kvartalet.