Bure Equity AB

Delårsrapport jan- sep 2005

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 12:03 CEST

Fortsatta resultatförbättringar

-Bures andel av portföljbolagens rörelseresultat ökade under tredje kvartalet till 32 MSEK (1). För de första nio månaderna ökade motsvarande resultat med 78 procent till 152 MSEK (85).
- Koncernens rörelseresultat förbättrades för tredje kvartalet till 28 MSEK (-39) och för de första nio månaderna till 496 MSEK (110).
- Koncernens nettoresultat för tredje kvartalet uppgick till 5 MSEK (-65) och för de första nio månaderna till 403 MSEK (12). Resultatet per aktie efter full utspädning uppgick för tredje kvartalet till 0,00 SEK (-0,17) och för de första nio månaderna till 0,40 SEK (0,01).
- Moderbolagets resultat efter skatt uppgick för tredje kvartalet till 4 MSEK (-63) och för de första nio månaderna till 310 MSEK (56).
- Moderbolagets redovisade egna kapital efter full teckning av utestående teckningsoptioner förbättrades under kvartalet med 17 MSEK och under niomånadersperioden med 376 MSEK till 2 425 MSEK. Det egna kapitalet ökade till 1,87 SEK per aktie efter full utspädning (diskonterat värde).
- Nyteckning av aktier har tillfört det egna kapitalet drygt 17 MSEK under kvartalet och 168 MSEK under de första nio månaderna.
- I början av juli förvärvade Bure resterande 3,75 procent av aktierna i Vittra.
- Under juli månad löstes moderbolagets samtliga kvarvarande lån om 565 MSEK.
- Bure erhöll återbetalning av aktieägartillskott från Systeam med 40 MSEK.
- Bure har tecknat avtal om försäljning av fastigheter till Kungsleden för sammanlagt 407 MSEK. Affären kommer att medföra en realisationsvinst på drygt 25 MSEK i dotterbolaget Vittra under fjärde kvartalet och ytterligare 5 MSEK i moderbolaget hösten 2006.

Efter rapportperiodens utgång
- Per den 27 oktober har ytterligare 2 MSEK tillförts Bure genom nyteckning av aktier.

Fullständig delårsrapport finns att läsa på http://www.bure.se


Göteborg den 28 oktober 2005
Bure Equity AB (publ)


För information kontakta:
Mikael Nachemson, VD
031-708 64 20
Anders Mörck, Ekonomidirektör
0706-46 52 11


TELEFONKONFERENS DEN 31 OKTOBER KL. 08:30
Måndagen den 31 oktober kl 08:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med VD Mikael Nachemson och ekonomidirektör Anders Mörck. Inbjudna att delta är journalister och professionella aktörer på kapital¬marknaden. Vänligen koppla upp Dig tio minuter före utsatt tid genom att ringa 08 505 201 10 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet.Bure Equity AB (publ)
Box 5419
402 29 Göteborg
tel 031-708 64 00
fax 031-708 64 80
www.bure.se