Optegra AB (publ)

Delårsrapport jan-sep 2006

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 09:12 CET

Nettoomsättning för niomånadersperioden för kvarvarande verksamheter 26,1 (13,6)* MSEK, tredje kvartalet 8,9 (4,1)** MSEK
Rörelseresultat niomånadersperioden för kvarvarande verksamheter -5,3 (-0,6)* MSEK, tredje kvartalet 0,3 (-1,0)** MSEK, varvid omstrukturerings-kostnader påverkat niomånadersperioden med -1,5 MSEK
Resultat efter skatt niomånadersperioden -22,4 (13,3)* MSEK, tredje kvartalet 0,2 (13,2)** MSEK, varvid omstruktureringskostnader och avvecklingskostnader påverkat niomånadersperioden med -24,3 MSEK
Resultat per aktie niomånadersperioden -1,9 (2,2)* SEK, tredje kvartalet 0,0 (1,9)** SEK, varvid omstruktureringskostnader och avvecklings-kostnader påverkat niomånadersperioden med -2,0 SEK
Eget kapital per aktie 1,33 (2,9)* SEK
Kvarvarande verksamheter inkluderar moderbolaget Optegra och Pilum. Termo Regulator redovisas separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång
Optegra har genomfört en riktad nyemission på 5,2 MSEK för att finansiera Pilums fortsatta tillväxt

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Omstämpling av A-aktier till B-aktier samt två kvittningsemissioner har genomförts på 3,3 MSEK respektive 3,6 MSEK
Termo Holding som äger Termo Regulator har särnoterats på First North den 14 november 2006 efter beslut på extra bolagsstämma
Optegra koncernens resultat före skatt, för fjärde kvartalet 2006, kommer att påverkas negativt med ca 11,0 MSEK till följd av Termo Holdings särnotering. Detta utgörs framför allt av nedskrivning av aktier och borttagande av intjänat resultat i Termo Regulator under 2006, vilket inte ger någon kassaflödeseffekt. Optegra-koncernens soliditet kommer trots detta att stärkas avsevärt för fjärde kvartalet som ett resultat av särnoteringen

Verksamhetsrapport perioden januari-september 2006

Optegra äger idag Pilum-koncernen som skapades när dotterbolagen Pilum och Percy Persson Plåt (PPP) i augusti 2006 bildade en ny miljö- och energikoncern under det gemensamma namnet Pilum. Sammanslagningen har en tydlig industriell logik då Pilum Technologies är en viktig underleverantör till Pilum Engineerings anläggningar för rening av rökgaser och värmeåtervinning till kommunala kraft- och fjärrvärmeverkskunder.

Pilum-koncernens offerstock har vuxit kraftigt under niomånadersperioden och Pilums omsättning under tredje kvartalet uppgick till 8,9 MSEK med ett rörelseresultat på 0,4 MSEK. Pilum fick under tredje kvartalet en order på ca 8 MSEK från Purac AB avseende vattenreningsutrustning. Optegra har under tredje kvartalet genomfört en riktad nyemission på 5,2 MSEK för att finansiera Pilums fortsatta tillväxt.

Vid ingången av tredje kvartalet ägde även Optegra verkstadsbolaget Termo Regulator men med syftet att renodla dotterbolagsportföljen och refinansiera koncernen fattade en extra bolagsstämma den 27 oktober 2006 beslut om att särnotera dotterbolaget Termoregulator Holding AB (publ) ("Termo Holding") som äger samtliga aktier i Termo Regulator. Särnoteringen på First North ägde rum den 14 november och föregicks av ett riktat erbjudande till Optegras aktieägare som fick möjlighet att förvärva samtliga aktier i Termo Holding för 21,4 MSEK (eller 1,15 SEK/aktie). En aktie i Optegra medförde sakutdelning av en inköpsrätt i Termo Holding, vilket gav rätt att förvärva en aktie i företaget.

Styrelsen anser att särnoteringen gynnar både Optegra och Termo Holding samt att erbjudandet har utformats förmånligt för Optegras aktieägare. Försäljningslikviden kommer att användas för att återbetala ett kortsiktigt lån på 11,4 MSEK samt ett lån på 5,0 MSEK från säljarna av Termo Regulator. Båda dessa lån togs i samband med Optegras förvärv av företaget i januari 2006. Termo Regulator har även gett ett lån till Optegra under 2006 på 2,0 MSEK som kommer att återbetalas.

I delårsrapporten anges kvarvarande verksamheter som moderbolaget Optegra och Pilum. Termo Regulator redovisas separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång.

Koncernens nettoomsättning och resultat januari - september 2006

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter, omfattande moderbolaget Optegra och Pilum, uppgick under perioden till 26,1 (13,6)* MSEK. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till
-5,3 (-0,6)* MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -5,8 (-0,7)* MSEK, varvid omstruktureringskostnader påverkat niomånadersperioden med -1,5 MSEK.

Resultat efter skatt uppgick till -22,4 (13,3)* MSEK, varvid omstruktureringskostnader och avvecklingskostnader påverkat resultatet med -24,3 MSEK (inklusive nedskrivning av goodwill i avvecklade Figal om 13,2 MSEK.) Goodwillen uppstod vid Optegras förvärv av Figal under Q2, 2005 som ledde till en ackordsvinst på 14,5 MSEK.

Koncernen tredje kvartalet

Nettoomsättningen för kvarvarande verksamheter, omfattande moderbolaget Optegra och Pilum, uppgick under perioden till 8,9 (4,1)** MSEK. Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick till
0,3 (-1,0)* MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till 0,1 (-1,0)** MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 0,2 (13,2)** MSEK.

Koncernens finansiella ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar till
7,3 (0,0)** MSEK. Utöver likvida medel fanns det outnyttjade checkkrediter om 13,9 (1,1)** MSEK.

Soliditeten uppgick till 16,2 (36,8)** %. Eget kapital uppgick till 20,7 (20,2)** MSEK, motsvarande 1,33 (2,9)** SEK per aktie.

Dotterbolag

Pilum

Pilum-koncernen skapades när dotterbolagen Pilum och Percy Persson Plåt (PPP) i augusti 2006 bildade en ny miljö- och energikoncern under det gemensamma namnet Pilum. Pilum har två affärsområden i Pilum Engineering (f.d. Pilum) och Pilum Technologies (f.d PPP). Pilum fick i augusti en order på ca 8 MSEK från Purac AB avseende vattenreningsutrustning.

Nettoomsättningen för Pilum uppgick under tredje kvartalet till 8,9 (4,0)** MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till 0,5 (-0,4)** MSEK och rörelseresultatet till 0,4 (-0,5)** MSEK. Pilums omsättning 2006 förväntas uppgå till ca 30 MSEK med ett negativt rörelseresultat. Pilum har en stark omsättningstillväxt, vilket förväntas att ge ett väsentligt förbättrat resultat och kassaflöde under 2007.

Pilums affärsidé är att leverera utrustning till kraft-, fjärrvärme- och vattenreningsbranschen. Utrustningen används till värmeåtervinning samt rökgasrening och vattenrening. Pilum-koncernen befinner sig på en marknad som uppvisar hög tillväxt och goda vinstmarginaler till följd av stigande olje- och energipriser. Pilums teknologi ökar energiuttaget till fjärrvärmenätet med ca 25 %, vilket ger betydande ekonomiska och miljömässiga vinster. Pilum grundades 2005 med verksamhet i Malmö och Märsta och har 23 anställda.

Avvecklade verksamheter

Termo Regulator

Termo Regulator redovisas separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång. Termo Regulator fick under tredje kvartalet en order från Elfa värd
4-5 MSEK samt en order från Freshman värd 10 MSEK årligen avseende nya luftrenare.

Nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 38,5 MSEK, rörelseresultat före avskrivningar till
1,4 MSEK och rörelseresultat till 0,4 MSEK. Nettoomsättning och rörelseresultat påverkades negativt av normal säsongseffekt under tredje kvartalet. Inga jämförelsesiffror för 2005 ges då Termo Regulator inte ingick i Optegra-koncernen vid denna tidpunkt.

Termo Regulator AB, med affärsidén att vara ledande inom tillverkning och sammanbyggnad av tunnplåtsdetaljer, har kunder inom branscher som vitvaror, fordon, ventilation och heminredning. Under 2006 förväntas omsättningen i Termo Regulator uppgå till ca 190 MSEK med ett positivt rörelseresultat på ca 9 MSEK. Termo Regulator har 120 anställda med verksamhet i Motala och Norrköping. Termoregulator Holding AB (publ), ("Termo Holding"), är listat på First North och äger 100 procent av aktierna i verkstadsbolaget Termo Regulator.

Moderbolaget

Moderbolaget utför koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen uppgick för tredje kvartalet till 1,3 (0,2)** MSEK. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -0,2 (-0,4)** MSEK. Soliditeten uppgick till 46,0 (62,9)** %.

Medarbetare i koncernen

Genomsnittligt antal medarbetare i koncernen under perioden uppgick till 25 (17)**.


Väsentliga händelser efter niomånadersperiodens utgång

Omstämpling av A-aktier till B-aktier samt två kvittningsemissioner har genomförts på 3,3 MSEK respektive 3,6 MSEK. Kvittningsemissioner beslutades om på respektive extra bolagsstämma som ett led i att refinansiera Optegra-koncernen.
Termo Holding som äger Termo Regulator har särnoterats på First North den 14 november 2006 efter beslut på extra bolagsstämma. Intresset för särnoteringen blev stort hos investerare och 98 % av erbjudandet tecknades med stöd av inköpsrätter. Erbjudandet blev dessutom övertecknat.
Greg Tsakiris utsågs i november till ny verkställande direktör i Optegra. Greg Tsakiris har lång tidigare erfarenhet från managementkonsulting, olika ledande befattningar samt av att äga och driva egna företag. Tidigare VD för Optegra, Alex Molvin har tillträtt som VD i Termo Holding.
Optegra-koncernens resultat före skatt, för fjärde kvartalet 2006, kommer att påverkas negativt med ca 11,0 MSEK (inkl. noteringskostnader för Termo Holding). Dessa 11,0 MSEK utgörs framför allt av nedskrivning av aktier och borttagande av intjänat resultat i Termo Regulator under 2006, vilket inte ger någon kassaflödeseffekt. Noteringskostnader för Termo Holding uppgår till totalt ca 3,0 MSEK och kommer att belasta resultatet och kassaflödet i Optegra respektive Termo Holding med ca 1,5 MSEK under fjärde kvartalet 2006.
Optegra-koncernens soliditet kommer trots negativ resultatpåverkan om ca 11,0 MSEK att stärkas avsevärt för fjärde kvartalet 2006. Detta är ett resultat av den nödvändiga refinansiering, som möjliggjorts av särnoteringen av Termo Holding, vilket inbringar totalt 21,4 MSEK till koncernen före transaktionskostnader.

Redovisningsprinciper

Optegras finansiella rapporter är upprättade i enlighet med redovisningsreglerna som benämns IFRS (International Financial Reporting Standards.) Påverkan för Optegra kommer framför allt att vara relaterad till koncernmässig goodwill.

Optegra avvecklade under andra kvartalet 2006 två dotterbolag, Otto-Verken och Figal. Termo Regulator redovisas också separat då moderbolaget Termo Holding har särnoterats på First North efter rapportperiodens utgång. Sålunda redovisar Optegra enligt IFRS 5 separat i resultaträkningen "Resultat från avvecklade verksamheter" samt i balansräkningen de tillgångar och skulder, som är hänförliga till de avvecklade verksamheterna. Historiska jämförelsesiffror är också justerade för påverkan av avvecklade verksamheter.

Framtidsutsikter

Optegra har i november 2006 särnoterat Termo Holding som äger Termo Regulator på First North. Syftet med särnoteringen är att refinansiera Optegra-koncernen samt att möjjligöra för Optegras dotterbolag Pilum och Termo Holding att agera i egen regi. Den nödvändiga renodlingen och refinansieringen av Optegra-koncernen, som inleddes under andra kvartalet i år, kommer därmed att vara framgångsrikt genomförd och avslutad under fjärde kvartalet 2006.

Optegra-koncernen kommer att under inledningen av 2007 föreslå en extra bolagsstämma att byta firmanamn till Pilum AB och fokusera på att realisera affärspotentialen som denna snabbväxande miljö- och energikoncern har. Målsättningen är att växa organiskt under lönsamhet samt att utvärdera nya förvärvsobjekt inom miljö- och energisektorn.


Tidpunkter för ekonomisk information

28 februari 2007: Bokslutskommuniké 2006
15 maj 2007: Årsstämma och Delårsrapport Q1
31 augusti 2007: Delårsrapport Q2


Malmö den 30 november 2006


Optegra AB (publ)


Greg Tsakiris
Verkställande direktör


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


För ytterligare information kontakta:
Greg Tsakiris, VD
greg@optegra.se
Tel: 0707-182018

Optegra AB (publ)
Lilla Torg l, 211 34 Malmö
Tel: 040-786 10. Fax: 040-23 73 22
E-post: info@optegra.se
www.optegra.se
Optegras affärsidé är att skapa högsta möjliga avkastning för aktieägarna genom att vara en aktiv, långsiktig och professionell ägare i ett antal utvalda företag. Optegra är ett private equity bolag noterat på marknadsplatsen First North som drivs av Stockholmsbörsen.