Accelerator Nordic AB

Delårsrapport jan - sep 2012

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2012 10:00 CEST

Första tre kvartalen i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 8 790 Tkr (- 16 787)
 • Periodens resultat uppgick till  - 6 087 Tkr (- 15 511)
 • Resultat per aktie uppgick till  - 0,06 kr (- 0,16)


Tredje kvartalet i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 3 963 Tkr (- 1 028)
 • Periodens resultat uppgick till  - 3 039 Tkr (- 606)
 • Resultat per aktie uppgick till  - 0,03 kr (- 0,01)


Viktiga händelser under perioden

 • AddBIO meddelade i februari positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat. Studien visar att implantat med bisfosfonat har ökad stabilitet.
 • Maria Wrethag (f.d. Fors), tidigare Investment Manager i Accelerator, tog i mars över som VD för Accelerator efter Andreas Bunge, som lämnade sitt uppdrag för att som arbetande styrelseledamot i Accelerator främst fokusera på utvecklingen i dotterbolagen.
 • Ordföranden samt ytterligare tre ledamöter i Accelerators styrelse meddelade i mars att de nyttjar köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR, vilket ger Accelerator drygt 3 miljoner kronor i kassatillskott.
 • AddBIO har under perioden tagit in 8,5 miljoner kronor i en nyemission i vilken Almi Invest investerar 2,6 miljoner kronor och Accelerator 4,0 miljoner kronor. AddBIO fick samtidigt ytterligare två nya ägare som tillsammans med andra befintliga ägare investerade resterande belopp.
 • SyntheticMR meddelade i april att avtal har ingåtts med Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende användning av SyntheticMRs programvara i klinisk forskning vid sjukhuset.
   
 • AddBIO utsåg i maj Gunilla Lundmark och Andy Carter, båda med lång, internationell erfarenhet inom Life Science och medicinsk teknik, samt Accelerators VD Maria Wrethag till styrelseledamöter.
 • SPAGO Imaging utsåg i juni Peter Leander till styrelseledamot. Peter Leander är bitr. professor i radiologi vid Lunds universitet samt regionöverläkare i Region Skåne och har lång erfarenhet inom radiologi och kontrastmedel.
 • AddBIO rekryterade i juli Ulf Sewerin som VD. Ulf Sewerin har lång, internationell erfarenhet inom medicinsk teknik med över 25 år i globalt ledande bolag inom dentala implantat.
 • SyntheticMR ingick i juli avtal med en internationellt ledande aktör på MR-marknaden avseende utvärdering av programvaran SyMRI på utvalda kliniker i USA och Europa. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system.
 • Vid extra bolagsstämma i SyntheticMR AB den 12 september 2012 beslutades om nyemission av aktier med företrädesrätt till befintliga aktieägare i SyntheticMR AB (se Händelser efter periodens utgång nedan).


Händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Accelerator Nordic AB har beslutat att förbereda för en separatnotering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO Imaging AB till befintliga aktieägare i Accelerator, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande.
   
 • SPAGO Imaging AB avser att genomföra en nyemission om 21 miljoner kronor under 2012 för att finansiera den fortsatta utvecklingen. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering. Detta kapitaltillskott kommer att ske i form av en riktad emission med förtur till befintliga aktieägare i Accelerator samt externa investerare.
 • SyntheticMR har genomfört en företrädesemission som övertecknades med 78 procent. Företrädesemissionen tillför SyntheticMR cirka 6,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD har ordet

Vi står nu redo att separatnotera och låta våra aktieägare bli direktägare i ytterligare ett av våra dotterbolag, SPAGO Imaging, då SPAGOs verksamhet nått så långt att bolaget behöver kunna stå på egna ben. Accelerator kommer genom detta också att få en enklare, mer försäljningsinriktad verksamhet med betydligt lägre kostnader.

Vi ser en stor potential i SPAGO Imaging, något som vi vill ge Accelerators aktieägare möjlighet att ta direkt del av.  Som vi meddelat i tidigare pressmeddelanden, kommer detta att ske genom en riktad nyemission med förtur för Accelerators aktieägare och externa investerare samt genom utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till våra aktieägare. Flera av de största aktieägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar ("pro rata” enligt innehav i moderbolaget) och ytterligare därtill i SPAGOs nyemission, till ett belopp av 15 MSEK. Därtill har en ytterligare investerare förbundit sig att teckna aktier i emissionen till ett belopp av 3 MSEK.

Under 2011 lät vi utföra en extern marknadsundersökning kring SPAGOs kontrastmedel, med hjälp av Destum Partners, ett USA-baserat konsultföretag. De genomförde bland annat djupintervjuer med radiologer, betalare och beslutsfattare inom området. Undersökningen visade på ett stort intresse för produkten på marknaden.

Självklart måste vi då visa även i klinik vad vi hittills kunnat visa i preklinik, vilket också är nästa steg i utvecklingen för SPAGO. SPAGO är nu redo att inleda det sista prekliniska arbetet som behöver göras för att sedan kunna starta kliniska studier i början av 2014. De positiva indikationer vi fått från de tänkbara industriella partners vi redan har haft kontakt med tyder på att en ut-licensiering av projektet bör kunna vara möjlig redan efter prekliniken är avslutad, dvs. under 2014. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera det sista prekliniska arbetet, för att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering.

Både jag och Accelerators styrelse ser det som förmånligare för Accelerators aktieägare att få ta ställning till en investering i SPAGO som ett självständigt bolag. Accelerator synliggör på detta sätt värden i SPAGO och låter dessutom SPAGO själv ta ansvar för sin finansiering.  Vi anser att utsikterna för SPAGO Imaging är mycket goda och räknar därför med att det blir en god affär för aktieägarna att ta aktiv del i SPAGOs fortsatta finansiering. Vidare ser jag det som än mer positivt att flera av de största ägarna i Accelerator har förbundit sig att ta sina andelar samt ytterligare lite till i nyemissionen.

Genom att nu fortsätta den renodling vi redan har påbörjat kommer vi även att väsentligt kunna reducera kostnaderna i moderbolaget för att i första hand fokusera våra insatser på SyntheticMR som har inlett spännande partnersamarbeten med målet att nå ut med sin programvara på den globala markanden.

Sammanfattningsvis kommer aktieägarna i Accelerator att erbjudas ett direktägande i SPAGO, samtidigt som Accelerator koncentreras kring en verksamhet med produkter på markanden och med ett allt tydligare intäkts- och försäljningsfokus.

Jag vill även passa på att nämna att även AddBIO ser kommersiellt allt starkare ut. Min syn på detta bolag, där vi nu äger 57,28 procent efter nyemissionen som gjordes tidigare i år på en post-money värdering om 29 MSEK, är betydligt mer positiv.

Maria Wrethag,
VD Accelerator Nordic AB

 

Hela rapporten finns tillgänglig som bifogad pdf samt på Accelerators hemsida.

För mer information, kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .