Strict

Delårsrapport jan - sept 2010

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 09:11 CET

 

• Periodens rörelseintäkter uppgick till KSEK 7.927 (KSEK 7.070)
• Periodens rörelseresultat uppgick till KSEK -352 (KSEK -1.247)
• Periodens resultat uppgick till KSEK -8.401 (KSEK -5.172)
• Resultat per aktie: SEK -0,16 (SEK -0,16)
• Eget kapital per aktie: SEK 0,14 (SEK 0,41)
• Aktiekurs 30 september 2010: SEK 0,38 (SEK 0,31)
Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2009.

KOMMENTARER AVSEENDE TREDJE KVARTALET
• Väsentligt sämre resultat än förväntat från andelarna i intresseföretagen Norrlandsindustrier och Skyddsteknik Norden fortsatte att tynga STRICT-koncernens totala resultat.
• Sämre beläggning inom rådgivningsverksamheten under juli - september.
• Rådgivningsverksamheten breddad med områdena affärsjuridik och ekonomi.
• Tre st nyrekryteringar inom rådgivningsverksamheten.
• Norrlandsfonden investerade MSEK 7,0 i STRICT-bolaget Norrlandsindustrier AB (publ).
• Jim Wallström tillträdde i november som ny VD i Norrlandsindustrier AB (publ).


STRICTs verksamhet är indelad i tre verksamhetsområden; investeringar, finansiell rådgivning och omvända förvärv. Verksamheten bedrivs genom de två helägda dotterbolagen STRICT Equity AB och STRICT Corporate Finance AB.
Inom investeringsbolaget STRICT Equity AB ligger fokus på vinstgivande bolag med stabil finansiell historik. STRICT Equity AB har även rollen som s k managementbolag till ett flertal av de företag som STRICT investerat i. Finansiell rådgivning bedrivs i det ISO 9001-certifierade värdepappersbolaget STRICT Corporate Finance AB som står under Finansinspektionens tillsyn. Det tredje verksamhetsområdet Omvända förvärv bedrivs utifrån moderbolagets aktieägarstock och syftar till att regelbundet dela ut vederlagsfria aktier i s k börskandidater till STRICTs aktieägare
Sedan investeringsverksamheten påbörjades under 2008 har STRICT Equity AB genomfört fyra investeringar. Sedan 2001 när STRICT Corporate Finance AB påbörjade sin verksamhet har bolaget assisterat 37 företag med sammanlagt 73 kapital-marknadstransaktioner. Av dessa företag är 22 noterade och 15 är privata bolag. Inom verksamhetsområdet Omvända förvärv har sedan 2007 sex st omvända förvärv genomförts. STRICT har cirka 530 aktieägare och bolagets aktie är upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet STRI. Vänligen se även www.strict.se.


Kommentar om verksamheten

Investeringsverksamheten (STRICT Equity AB)
Genom det helägda dotterbolaget STRICT Equity AB bedriver STRICT-koncernen investeringsverksamhet med fokus på områdena Industri och Expansion.

Industri
Inom verksamhetsområdet Industri tvingades intressebolaget Norrlandsindustrier AB (publ) där STRICT äger 47,7 procent ta en stor engångsnedskrivning i samband med månadsbokslutet för september. Engångsnedskrivningen avsåg felaktigheter i lagerberäkning och inkurans i lager i dotterbolaget Berco Produktion AB och uppgick till KSEK 3.200. Omedelbart efter att detta upptäcktes har STRICT tillsatt särskilda resurser i syfte att kvalitetssäkra och verifiera alla moment i produktionskedjan. Styrelseledamoten i Norrlandsindustrier Kjell-Allan Jonsson tillträdde som ny VD i Berco Produktion AB och ersatte Håkan Broberg som övergick till egen verksamhet.

Utvecklingen i de övriga bolagen i Norrlandsindustrier, ÅMV Production AB inklusive arbetsstället NSP Maskin och Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV), följde fastlagd budget.

I september beslutade Norrlandsfonden att investera MSEK 7,0 i Norrlandsindustrier AB. Investeringen skedde i form av ett konvertibelt lån med en löptid på sju år. Finansieringen stärker Norrlandsindustrier väsentligt och skapar ytterligare resurser till att expandera koncernen genom förvärv.

Efter periodens utgång tillträdde Jim Wallström som ny VD för Norrlandsindustrier. Wallström ersatte Anders Westman som kommer att fokusera på sitt VD-uppdrag i dotterbolaget ÅMV Production AB inklusive den sedan halvårsskiftet förvärvade verksamheten i NSP Maskin. Wallström kom närmast från en befattning som VD för STV.

Med anledning av de problem som upptäcks i Berco Produktion AB och det merarbete som detta fört med sig beslutade styrelsen i Norrlandsindustrier att skjuta på den planerade listningen av bolagets aktie. Aktien i Norrlands-industrier beräknas nu istället att upptas till handel under 2011.

Expansion
Inom verksamhetsområdet Expansion har av försiktighetsskäl värdet på innehavet i Skyddsteknik Norden AB där STRICT äger 49,0 procent skrivits ned med KSEK 949. Anledningen till nedskrivningen är osäkerhet i lagervärden och låg lönsamhet.

Förvaltningsuppdrag
Förutom kapitalvinster eller –förluster som skapas när STRICT Equity säljer hela eller delar av sina aktieinnehav, genererar bolaget intäkter tack vare så kallade förvaltningsuppdrag. I dessa uppdrag innefattas att löpande tillhandahålla ett flertal funktioner hos en kund, exempelvis funktionerna för investor relations, affärsjuridik och ekonomi- och administration. Under det tredje kvartalet uppgick antalet förvaltningsuppdrag till nio vilket var en minskning med två i jämförelse med utgången av andra kvartalet.

Rådgivningsverksamheten (STRICT Corporate AB)
Inom rådgivning där verksamheten har säsongsvariationer har beläggningen under det tredje kvartalet varit låg. Detta gäller i synnerhet STRICT Corporate Finance AB. Under hösten har STRICT breddat rådgivningsverksamheten till att även omfatta områdena affärsjuridik och ekonomi. I samband med detta har STRICT rekryterat tre nya medarbetare av vilka två tillträtt under det fjärde kvartalet och en tillträder i januari. STRICTs rådgivningserbjudande omfattar idag de fyra områdena Corporate Finance, Investor Relations, Affärsjuridik och Ekonomi vilka bedrivs i separata dotterbolag till STRICT Corporate AB.


Koncernens resultat
Den fortfarande negativa resultatutvecklingen i framförallt Norrlandsindustrier men även Skyddsteknik Norden AB drar ner STRICT-koncernens totala resultat. Till det negativa rörelseresultat på KSEK -352 tillkommer resultat från andelar i intresseföretag på KSEK –6.366 (Skyddsteknik Norden KSEK -2.243 och Norrlandsindustrier KSEK -4.123). Därutöver tillkommer KSEK -1.683 från resultat från övriga värdepapper och räntenetto.

Omvända förvärv
Under det tredje kvartalet har inga omvända förvärv genomförts.