AU Holding AB

Delårsrapport jan - september 2006

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 13:24 CET

(Aktietorget: AUH)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 31 880 kkr. (19 122).
- Koncernens rörelseresultat uppgick till -1 045 kkr. (-220).
- Koncernens periodresultat efter skatt uppgick till 2 463 kkr. (-585)
- Soliditet 39% (5%)
- Vinstmarginal 8% (-)

I delårsrapporten ingår slutredovisning för avyttringen avseende Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy.
Under tredje kvartalet har dotterbolaget Victor Janson Guldvaru AB avyttrats. Avyttringen redovisas i rapporten som en avvecklad verksamhet.

Tredje kvartalet: 01.07.2006 - 30.09.2006

Under tredje kvartalet har koncernen avyttrat det helägda dotterbolaget Victor Janson GAB. Avyttringen medför en mindre men positiv inverkan på resultat- och balansräkning för koncernen för det innevarande räkenskapsåret.

Alldentals omsättning för tredje kvartalet var 8 898 tkr (5 575), resultatet efter finansiella poster var -263 tkr (-323). Försäljningen till Kina har haft en fortsatt ökning, och uppgick för tredje kvartalet till 4 184 tkr, sammanlagt under årets nio första månader uppgick den till 12 867 tkr. Budgeterat för 2006 var en omsättning på c:a 5,5 Msek för hela året.

Under kvartalet har också ny personal anlitats både i Stockholm och i Kina. I Kina har processen med att skapa ett nytt bolag med fullständiga rättigheter påbörjats och är på god väg. Även processerna för att påbörja produktion på plats har satts igång.

Under tredje kvartalet har en renovering av Alldentals kontorslokaler i Stockholm genomförts.

Efter kvartalets utgång

Ett nytt dotterbolag har tillkommit, Svensk Guldplacering AB. AU Holding har startat Svensk Guldplacering som ett svar på en efterfrågan från allmänheten att kunna investera i guld. Bolaget kommer att erbjuda företag och kapitalstarka privatpersoner möjligheten att investera i fysiskt guld i form av tackor.

En lång och varm sommar har lett till en förskjutning av återupptagandet av arbete hos Alldentals kunder (främst i Sverige). Säsongen har kommit igång i mitten på september istället för början av augusti. Detta har lett till en omsättning under oktober månad som överstiger snittet under året.

Utvecklingen i Kina går enligt plan. Alldental har deltagit på den viktiga branschmässan DenTech China 2006 i Shanghai vilket väntas ge goda resultat och ytterligare befästa Alldentals position på den kinesiska marknaden. Arbeten med registreringar och etablering av bolag med produktions- och säljrättigheter är under utveckling och har medfört betydande kostnader under året.


AU Holding
AU Holding är ett svenskt guldbolag. Vår ambition är att AU Holding skall vara en koncern som helt eller delvis äger bolag som erbjuder tjänster och produkter inom guldsektorn. Bolagen skall hantera guld i alla dess former, från gruvjord innehållande guldpartiklar till färdiga produkter.
Alldental
Alldental är verksamt inom dentalbranschen genom både egen produktion och grossisthandel. Bolaget erbjuder sina produkter och tjänster till både grossister och detaljister. Bolagets kärnprodukt är i dagsläget egenproducerade dentala guldlegeringar som säljs till både grossister och detaljister i Europa och Asien.
Svensk Guldplacering
Svensk Guldplacering erbjuder kunder att investera i finguldstackor, dvs. en fysisk vara, som ett alternativ till aktier och andra värdepapper.
Zabaikal Zoloto International Joint Venture (17%)

Zabaikal är ett område i Sibirien nära Baikalsjön, och Zoloto betyder guld. Bolaget genomför raffinerings och proberingstjänster för gruvproducenter i närområdet.
- Alldental Deutschland GmbH (10%)

Alldental Deutschland är en grossist som säljer olika produkter till dentaltekniska labb och tandläkarkliniker i Tyskland.

Stockholm, 25 augusti 2006

AU Holding AB

För ytterligare information kontakta:
Darius Stenberg, VD
telefon 070-8237206
darius.stenberg@auholding.se

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisor. Rapporten finns att ladda ner på bolagets hemsida, www.auholding.se.