Anoto Group AB

Delårsrapport januari – december 2012

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2013 08:52 CET

Omsättningen för perioden uppgick till 199 (192) MSEK och omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 41 (57) MSEK.

Bruttomarginalen för perioden uppgick till 72% (71) och bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 71% (72).

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 144 (137) och bruttoresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 29 (41) MSEK.

Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -26 (4) MSEK. EBITDA för det fjärde kvartalet uppgick till -18 (5) MSEK.

Resultat efter skatt för perioden uppgick till -45 (-244) MSEK och resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet uppgick till -24 (0) MSEK.

Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,33 (-1,89) SEK och för det fjärde kvartalet -0,17 (0,00) SEK.

Kassaflödet för perioden blev -18 (-57) MSEK och kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -5 (-7) MSEK.

Styrelsen föreslår att det inte blir någon utdelning för verksamhetsåret 2012.

Kommentarer från VD

Skriva Live!

Även om utfallet för det fjärde kvartalet inte var tillfredsställande så markerades en ny milstolpe för Anoto. Utvecklingen av världens första surfplatta med inbyggd Anoto-teknologi inleddes och produkten lanserades av Panasonic på Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas den 8 januari i år. Detta var ett viktigt konceptuellt test för Anotos teknologi och ett bevis för att vi nu kan skriva Live såväl analogt (papper, plast, keramiskt stål) som digitalt (skärmar).

Försäljningen 2012 uppgick till 199 MSEK (192). Försäljningen under det fjärde kvartalet uppgick till 41 MSEK (57). Årets kassaflöde blev -18 MSEK (-57). Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -5 MSEK (-7). Under det fjärde kvartalet levererade vi 3.250 pennor till ett av världens största försäkringsbolag, för användning av försäkringsbolagets försäljningsagenter för att underlätta elektronisk insamling av data. I Sverige har Phoniros installerade bas av mer än 15.000 användare inom hemsjukvård utökats med ytterligare 1.000 pennor under det fjärde kvartalet. I Tyskland fick vi under kvartalet en första order för en potentiellt stor affär med en stor bank-organisation.

Under det fjärde kvartalet har vi etablerat ett försäljningskontor i Amsterdam och rekryterat tre erfarna säljare, däribland vår nya SVP Global Sales. Teamet har många års erfarenhet inom affärssystem och systemlösningar och kommer främst fokusera på Benelux-området och Tyskland samt samordning av våra globala försäljningsaktiviteter.

Under 2012 började mer än 50.000 nya företagskunder använda mobil datainsamling baserad på Anotos teknik för digitalt skrivande vilken säljs genom vårt nätverk av partners och systemintegratörer världen över. Det innebär en tillväxt på mer än 25% jämfört med 2011. Samtidigt har våra priser på pennor i genomsnitt sänkts med 20%. Priset för slutanvändare av våra lösningar för datainsamling förändrades dock inte väsentligt under året. Vår strategi att klättra i värdekedjan tillsammans med några av våra ledande partners och dess mjukvaruplattformar genom ett närmare samarbete och förvärv ligger fast. Nettoeffekten blir högre intäkter per ny kund och stabila höga bruttomarginaler.

Försäljningen inom utbildning och interaktiva whiteboards var betydligt lägre än väntat även under det fjärde kvartalet. Vi tror alltjämt att detta är ett framtida tillväxtområde med stor potential. Med en beprövad lösning för skärmar och surfplattor ser vi nu också en möjlighet att kombinera vår teknologi med större LCD-skärmar. Under det fjärde kvartalet erhöll vi betalning på 2 miljoner euro från en stor global partner som arbetar med utveckling av lösningar för offentliga sektorn, främst inom omröstning i allmänna val.

Utsikter
Som angivet i bolagets delårsrapport för det tredje kvartalet 2012, har bolagets likvida medel minskat under året. Den senaste utvecklingen inom vår verksamhet med stora globala varumärken som anammar vår teknik inom affärslösningar, partners som expanderar inom utbildning i Korea och Kina, en ny stor global partner som utvecklar lösningar för val samt nya möjligheter att bli ett verkligt alternativ för tillverkare av skärmar och surfplattor för digitalt skrivande, bekräftar vår tro på att det finns ett flertal betydande tillväxtmöjligheter.

Styrelsen och ledningen bedömer att anskaffandet av nytt kapital kommer ge bolaget möjlighet att stärka närvaron inom prioriterade marknadssegment. Nyemissionen som kommunicerades till marknaden måndagen den 4 februari kommer att ge ett nödvändigt tillskott till den kortsiktiga likviditeten, stärka bolagets balansräkning samt stödja produktutveckling, försäljning, marknadsföring och potentiella förvärv.

Stein Revelsby,
VD Anoto Group AB

För att läsa hela rapporten, vänligen se bifogad PDF.

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 februari 2013 kl. 08:30.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer att finnas tillgänglig från kl. 09.00 den 8 februari och en webbkonferens kommer att hållas kl. 11.00 samma dag. För mer information se www2.anoto.com/investors.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05

eller

Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106 SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00 www.anoto.com