Anoto Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2013

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2014 10:09 CET

  • Omsättningen för perioden uppgick till 144 (199) MSEK. Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 33 (41) MSEK.
  • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 68% (72). Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 61 (76)%. Bruttoresultatet för perioden uppgick till 97 (144) och bruttoresultatet för det tredje kvartalet uppgick till 20 (29) MSEK.
  • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -79 (-26) MSEK och för det fjärde kvartalet till -16 (-18) MSEK.
  • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -168 (-45) MSEK inklusive nedskrivning av goodwill med 69 MSEK och resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet till -93 (-24) inklusive nedskrivning av goodwill med 69 MSEK.
  • Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -1,03 (-0,33) SEK och för det fjärde kvartalet till -0,42 (-0,17) SEK.
  • Kassaflödet för perioden blev 2 (-18) MSEK. Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till 3 (-5) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev-88 (-28) och kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för kvartalet blev-19 (-19). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 98 (3) MSEK och kassaflödet från finansieringsverksamheten för det fjärde kvartalet uppgick till 42 (0) MSEK

 

Kommentarer från VD

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 33,4 MSEK jämfört med 33,3 MSEK i det tredje kvartalet. Bruttomarginalen var 61% jämfört med 73% i det tredje kvartalet. Rörelseomkostnaderna uppgick till 36,3 MSEK jämfört med 44,0 MSEK i det tredje kvartalet. Vi nådde nästan vår målsättning avseende rörelseomkostnader som en följd av den tidigare omorganisationen i Sverige. Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -16,0 MSEK jämfört med -19,6 MSEK för det tredje kvartalet. Kassaflödet i kvartalet uppgick till 3,4 MSEK, inklusive 54 MSEK från den i december genomförda företrädesemissionen. Resterande 11 MSEK från emissionen erhölls efter utgången av verksamhetsåret. Brygglånet från Ewig Industries  på 13,8 MSEK återbetalades i december. I rörelsekapitalet vid årets utgång ingår ett stort lager om 31.600 DP201 pennor avsedda för Business Solutions.

I det fjärde kartalet beslutade vi att skriva ned goodwill avseende de 30% av aktierna i Anoto AB, 69 MSEK, som köptes av Ericson 2001. Nedskrivningen har gjorts till följd av förändringar i verksamheten som lett fram till försämrade kassaflöden från den kassagenererande enheten. 

Försäljningen under det fjärde kvartalet som hamnade under våra förväntningar var en besvikelse. Trots stora ansträngningar för att fokusera vår verksamhet på marknader och marknadssegment där papper används av juridiska-, efterlevnad-, ekonomiska- eller arbetsvaneskäl har vi inte kunnat kompensera för det minskade antalet samarbetspartners i vårt ekosystem. Även om vår strategi har varit att arbeta närmare våra större partners så har flera av våra mindre partners historiskt haft betydelse för vår försäljning. Lösningar med surfplattor tar en allt större marknadsandel på de utvecklade marknaderna för strukturerad datainmatning och marknadsförs av alla större IT-företag. Vi har därför fokuserat våra ansträngningar till Storbritannien, där vi har en starkare direkt närvaro, särskilt inom hälso-och sjukvården, och där vi tillhandahåller lösningar som avsevärt förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och samtidigt frigör mer tid till att ta hand om patienter. Den 9 december öppnades Nurse Tech Fund upp för ansökningar från NHS truster avseende de första 30 MGBP utav totalt 100 MGBP. Deadline för ansökningar från NHS truster var den 15 januari i år. Resterande 70 MGBP kommer göras tillgänglig efter den 1 april i år. Offentliggörandet i december fick en negativ effekt på försäljningen i det fjärde kvartalet. Baserat på antalet sökande och den ökade aktiviteten för att få tillgång till medel från fonden förväntar vi oss en betydande positiv effekt under det första kvartalet 2014.

På övriga marknader fortsätter vi ett närmare samarbete med utvalda partners, inklusive nya partners och större företag för att adressera behovet av rationaliseringar inom pappershantering, utan förändringar av arbetssätt.

Våra investeringar tillsammans med OEM-partners inom affärssegmenten utbildning, röstning och skärmar har ännu inte medfört betydande intäkter, men vi har fått positiva signaler som pekar på en större aktivitetsnivå. TStudy bygger upp en orderbok för den kinesiska utbildningsmarknaden som förväntas ge utdelning under 2014. Panasonic har inlett marknadsföringen av sin Toughpad 4K UT-MB5 med Anoto Touch Pen. Produkten kommer inledningsvis att marknadsföras mot kunder inom B2B såsom bilindustri, hälso- och sjukvård, konstruktion och design. Livescribe lanserade Livescribe 3-pennan och fick ett stort antal positiva recensioner som resulterade i att efterfrågan översteg utbudet under kvartalet. Produkten säljs i Apple-butiker världen över samt på nätet och i utvalda butiker. Vår partner inom röstning har ännu inte tillkännagivit ett datum för release av deras första tillämpning, något som vi förväntar oss äga rum under 2014.

Utsikter

Vi står i begrepp med att slå ihop våra två operativa enheter i Storbritannien och att därigenom tillvarata synergier. Vi förväntar oss att affärsverksamheten kommer förbättras i det första kvartalet baserat på tillgängliga fiansiering för NHS i Storbritannien samt större affärer från OEM-partners. Efter lanseringen av Panasonics 20-tums surfplatta med inbyggd digital skrivfunktionalitet ser vi ett ökat intresse från andra företag, om att utvärdera Anotos teknik för skärmar. Vi ser en stor potential för att utöka vår verksamhet med ledande skärmtillverkare baserade på vår förmåga att kombinera hög noggrannhet och prestanda med låg kostnad och enkel integration, såväl för mindre som för större skärmar. Den finansiella situationen är alltjämt en utmaning och vi fortsätter våra ansträngningar att förbättra effektiviteten med begränsade resurser samt arbetar vidare med att förbättra rörelsekapitalet.

Stein Revelsby
CEO

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2014 kl. 08:50.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig från kl 09.00 den 6 februari och en webkonferens kommer hållas kl 11.00 samma dag. För mer information se www.anoto.com/investors.

Kalender 2014

Årsredovisning 2013     18 april 2014

Kvartalsrapport Q1          9 maj 2014

Årsstämma                  16 maj 2014

För komplett rapport, vänligen se bifogat dokument.

För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, VD
Tel. +46 (0)733 45 12 05

eller

Dan Wahrenberg, CFO
Tel. +46 (0)733 45 10 19

Anoto Group AB (publ.)
org. nr. 556532-3929
Box 4106
SE-227 22 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00
www.anoto.com