Anoto Group AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2015

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2016 07:20 CET

 • Omsättningen för perioden uppgick till 193 (141) MSEK. Omsättningen för kvartalet uppgick till 55 (46) MSEK.
 • Bruttomarginalen för perioden uppgick till 44% (67%). Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 40% (66) huvudsakligen på grund högre försäljning av hårdvara till våra partners i Korea inom utbildning. Bruttoresultatet för perioden uppgick till 85 (94), och bruttoresultatet för kvartalet uppgick till 22 (30) MSEK.
 • Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till -99 (-67) MSEK och för kvartalet till -39 (-9) MSEK.
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till -109 (-63) MSEK, och resultat efter skatt för kvartalet till-40 (-6).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning under perioden uppgick till -0,13 (-0,13) SEK och för kvartalet till -0,04 (-0,01) SEK.
 • Kassaflödet för perioden blev 8 (-3) MSEK och för kvartalet 5 (2). Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet för perioden blev -100 (-56) och för kvartalet -47(-6). Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden blev 289 (114) MSEK och för kvartalet 192 (55).

Kommentarer från VD

EN PENNA FÖR ALLA YTOR – FEM AFFÄRSOMRÅDEN

Omsättningen för det fjärde kvartalet uppgick till 55 MSEK jämfört med 46 MSEK i det fjärde kvartalet förra året. Bruttomarginalen i kvartalet var 40% jämfört med 66% i det fjärde kvartalet förra året. Intäkterna var högre än den prognos om 46 MSEK som kommunicerades den 30 december, detta till följd av att Livescribe konsoliderats från och med den 1 december samt sena leveranser till partners i Korea. Den lägre bruttomarginalen beror på försäljningsmixen i kvartalet med relativt större leveranser till partners inom utbildning. Rörelseomkostnaderna, exklusive amorteringar, avskrivningar och valutakurs vinster/förluster under kvartalet uppgick till 61 MSEK jämfört med 39 MSEK under motsvarande kvartal föregående år samt 49 MSEK under det tredje kvartalet i år. Som tidigare kommunicerats beror de ökade kostnaderna under året på produktutveckling i samarbete med HP, forskning och testning av lösningar med ultratunn mönsterfilm för stora skärmar, ökade resekostnader, komponentinköp relaterade till aktiviter med stora skärmar samt utvecklingen av Anoto LiveTM Services. Det kombinerade reslutatet av dessa satsningar är en bredare produktportfölj som vi förbereder lansering av under kommande kvartal samt en back-end infrastruktur för support av partners och återförsäljare. I tillägg till detta inkluderades också Livescribes rörelseomkostnader för december månad samt kostnader avseende finansiering och förvärv av Livescribe. De legala omkostnaderna var också högre under det fjärde kvartalet, i synnerhet de avseende anmälningar avseende patentintrång som Anoto förberett och avser inge mot NeoLab Corporation och dess partners.

Ordern om 37 MSEK till ett stort japanskt företag inom finansiella tjänster var planerad att levereras under det fjärde kvartalet men på grund av förseningar i komponenteleveranser och produkt-tester har produktionen skjutits upp tills efter det kinesiska nyåret. Förväntad leveransstart är nu den tredje veckan i februari.

Technology Licensings-avtalet med HP undertecknades den 5 november. Vi är mycket glada över detta partnerskap och vi är övertygade om att HP är den perfekta partnern för att förverkliga vår vision om en universell digital skrift-plattform som omfattar användningsområgden inom alla branscher. Anoto kan inte kommentera specifika produktplaner eller tidplaner för produktlanseringar för andra syften än att bekräfta att arbetet fortskrider enligt plan och vi förväntar oss att affärsrelationen med HP kommer generera betydande intäkter under de kommande åren.

Vi avslutade finansieringen och förvärvet av Livescribe den 1 december. Förvärvet var ytterligare ett steg i konsolideringen av Anotos ekosystem och realiserandet av synergier inom hård- och mjukvaruutveckling, supply chain och drift, samt att ge Anoto tillgång till ytterligare marknadskanaler för försäljning över internet och detaljhandeln.

Efter noggrant övervägande av vad vi anser är en viktig tillväxtmöjlighet har vi beslutat att byta strategi och öka våra ansträngningar inom storformatsskärmar och att lansera en serie produkter under Anotos eget varumärke. Den första produkten, Anoto Live ™ 55 "UHD 4K Collaboration Display, kombinerar det bästa av projicerad kapacitiv touch med högprecisionsinput från digital penna för att skapa den ultimata interaktiva samarbetsupplevelsen. Produkten kommer lanseras på ISE 2016 den 9:e februari och beräknas vara kommersiellt tillgänglig i mitten av april. Baserat på preliminära diskussioner med potentiella partners ser vi även en möjlighet till OEM verksamhet inom detta område.

Utsikter

Ett nytt sätt att styra och följa upp vår verksamhet

När Anoto äntrar 2016 med en betydande ökning i storlek och omfång av verksamheten kommer bolaget att genomgå en strukturell omorganisation gällande styrning och uppförljning av dess verksamhet. Efter att ha avslutat förvärven av XMS Penvision och Livescribe sålväl som de avsluten av de tidigare annonserade förvärven av Destiny Wireless, We-Inspire och Pen Generations kommer bolaget vara positionerat för förbättring under 2016 med direkt kontroll över en tidigare aldrig skådad grad av Anotos värdekedja och ekosystem. Detta gör det möjligt för Anoto att leverera produkter och erbjudanden, direkt och via partnerskap, inom fem viktiga affärsområden där bolagets teknik tillhandahåller betydande nytta för slutkunder samtidigt som det skaprar stora fördelar gentemot konkurrerande erbjudanden.

De fem affärsområdena, beskrivna i detalj nedan, är:

 • Collaboration Solutions
 • Personal Productivity Products
 • Documents & Data Capture
 • Creativity Solutions
 • Learning Solutions

1. Collaboration Solutions

Anotos affärsområde Collaboration Solutions (CS) består av en kombination av Anotos hård- och mjukvaruprodukter inklusive Large Format Displays och Interactive Walls såväl som mjukvara för kollaboration designad för att understryka värdet av kombinerad penn-input och multi-touch för produktserien inom stora ytor. Medan Interactive Wall produkter varit en del av We-Inspires produkterbjudande är Large Format Displays en helt ny produkt som integrerar Anotos tunna mönsterfilm i Ultra High Definition (UHD) 4K-skärmar och som tillhandahåller en unik lösning för samarbetsapplikationer som kräver penn-input med hög precision såväl som multi-touch kapacitet. Dessa produkter kommer introduceras på marknaden i början av det andra kvartalet 2016 och kommer positioneras som en ny familj av interaktiva lösningar på stor yta (large-surface interactive solutions) inom marknaden för Collaboration Solutions.

Collaboration Solutions marknaden är mycket bred till sin omfattning och beskrivs vanligtvis av analytiker och deltagande företag som en marknad sammansatt av flera kategorier av hård- och mjukvara. Ännu i sin linda har CS-marknaden klassificerats som en hög tillväxt-marknad med en förväntad årlig tillväxttakt på över 35% under kommande år. Mångfalden av hård- och mjukvaruteknologier inom CS marknaden har resulterat i en relativt hög grad av marknadsfragmentering utan enskilda spelare som äger betydande andel.

Det största segmentet av CS marknaden är Unified Communications och Collaboration (UC&C) system och lösningar, som innehåller ett antal större aktörer, däribland Cisco, Microsoft och Polycom. Det primära tillämpningsområdet som stöds av dessa leverantörer är Telepresence , inklusive webbkonferenser, video och realtidschatt. UC&C innehåller också ett intilliggande segment för A/V-utrustning, som inkluderar komponenter av ett UC&C-system; bildskärmar, projektorer, skärmar, etc. En annan betydande segment inom CS är innehåll lagring och delning inom Collaboration, omfattande leverantörer som Dropbox, Box och Sharepoint . Denna grupp av produkter och tjänster hjälper till att hantera den enorma mängden innehåll som blir skapas före, under och efter samarbetsmöten.

Anotos CS lösningar kommer att vara både ett komplement till och samverkande med dessa angränsande UC&C produkter för samverkan och innehål. Detta kommer att understödja en kompletterande marknadsstrategi som gör det möjligt för Anoto att samarbeta med och ta rygg på en del av de stora aktörerna inom denna marknad.

Anoto siktar på en ny och unik position inom Business Collaboration Solutions-marknaden som innebär att tillhandahålla ett urval av hård- och mjukvara som att ökar såväl den personliga som teamets produktivitet genom att utvidga pennbaserade skriv- och ritmöjligheter från papper till digitala enheter, inklusive surfplattor, displayer och stora interaktiva väggar. Anoto familjen av interaktiva ytor kommer att omfatta Large Format Displays (upp till 85 ") och storskaliga interaktiva vägg och-projektorsystem (upp till 24 fot) samt interaktiva skrivtavlor (beskrivs separat under affärsområdet Learning Solutions). Även om det finns respektingivande konkurrenter inom vart och ett av dessa enskilda segment är Anoto unikt positionerat för att etablera en framträdande plats inom kategorin för stora interaktiva ytor för kollaboration.

I grunden innebär interaktivt samarbete på flera ytor delad erfarenhet av digitalt skrivande och ritande på papper, surfplattor, bärbara datorer, datorer, stora skärmar, interaktiva whiteboards och interaktiva väggar vars innehåll sedan delas med andra medarbetare - antingen samlokaliserade eller fjärransluten - över och bland alla dessa interaktiva ytor.

Detta är ett stort utspel på marknaden men ett där Anoto är mycket väl positionerat gällande teknik, timing, strategi och med en helt unik och försvarbar position. Anotos teknologi erbjuder betydande prestandafördelar jämfört med konventionella whiteboards och multi-touch-only skärmar som erbjuder inputmöjligheter endast primitiv digital skrift via fingret eller en stylus. Än mer avancerad teknik som möjliggör mer precis digitala penn-input har betydande brister när det gäller prestanda och noggrannhet, i synnerhet när skärmytan ökar. De konkurrerande lösningarna klarar helt enkelt inte att leverera motsvarande nivå av högprecisions penn-inmatning som är nödvändig för fungerande lösningar inom Business Collaboration på en stora ytor. Detta gäller särskilt för olika kreativa samarbets interaktioner, men också för ett brett spektrum av samarbeten inom design och konstruktion där precisionsinmatning är en absolut förutsättning.

En annan strategisk fördel för Anoto på denna marknad är dess förmåga att tillhandahålla dessa interaktiva ytor på marknaden till en lägre kostnad än många konkurrerande produkter. Detta beror på det faktum att filmen med Anotos mönster som är nödvändig för att skapa stora interaktiva ytor kan tillverkas till en mycket lägre kostnad än den interaktiva teknik som används i de flesta andra konkurrerande produkter. Viktigt är att kostnadsfördelen blir allt större i takt med att storleken och omfattningen på enheten eller ytan ökar.

Sortimentet inkluderande flera interaktiva samarbetsprodukter är bara den första delen av historien. Den andra delen av historien är en helt ny och kompletterande mjukvaruplattform som ökar kundnytta och differentierar konkurrenskraften. Anoto har byggt en ny Live Services™ plattform, utformad för att vara värdprogramvara för nya Anoto kollaborationsappar såväl som ett ny verktygsramverk för användning av ISV:er i syfte att göra det möjligt för dem att koppla ihop digital penna med sina program för användning på någon eller alla Anotos stora ytor.

Många populära ISV programvaror har inte utformats för att fungera på i stor skala, och många var inte utformade för att fungera tillsammans med en digital penna. Genom att penn-aktivera sina programvaror, kommer ISV:ers tjänster både kunna integreras med en ny uppsättning av storformat-kollaborations erfarenheter och ta del av ett ny tillväxtsegment inom vilket de kan sälja sina applikationer.

Live Services plattformen och samarbetsappstrategin syftar till att både skapa en ny ström av återkommande mjukvaruintäkter och bygga ett ny ekosystem av ISV-partner, vilket i sin tur ytterligare kommer stimulera efterfrågan på Anotos produkter samt ytterligare stärka Anoto försvarbara ställning inom Collaboration Solutions-marknaden.

Anoto kommer att börja sälja dess produkter under eget varumärke i början av det andra kvartalet 2016 genom strategiska distributionskanaler i Nordamerika och EMEA.

Dessa produkter förväntas börja bidra till kvartalsvisa intäkter och förbättrad bruttomarginal från och med det tredje kvartalet 2016. Även om det finns goda intäktsmöjligheter för dessa produkter under eget varumärke är Anoto ännu inte i en tillräckligt stark position - ur ett volym, varumärkes och kanalperspektiv - för att på ett optimalt sätt kunna skala upp denna verksamhet.

Därför kommer Anoto att initiera en mångfacetterad produktlanseringskampanj som inleds under det första kvartalet och som syftar till att maximera mediebevakningen av Anotos starka historia kring interaktiv kollaboration för flera ytor. Detta kommer inte bara att ytterligare etablera Anoto som en innovatör, men också att bidra till att skapa intresse och bygga efterfrågan runt kategorin. Men väl på marknaden, kommer Anoto genomföra ett fokuserat affärsutvecklingsarbete för att rekrytera stora globala ODM/OEM-partners som via licensiering av Anoto kollaborationsteknik kan sälja produkter under sina egna varumärken på marknaden. Dessa produkter under partners egna varumärken kommer troligen introduceras på marknaden i början av 2017. Denna teknologilicensieringsmodell är en förutsättning för skala upp verksamheten och för att fullt ut exploatera möjligheterna för denna Anoto-teknologi på marknaden. Det kommer också underlätta en snabbare marknadspenetration och uppbyggnad av marknadsandelar.

2. Personal Productivity Products

Consumer Personal Productivity Products utgörs av Livescribes verksamhet. Bolaget slutförde förvärvet av Livescribe Inc per den 1 december 2015. Livescribes försäljning från och med detta datum har inkluderats i utfallet för det fjärde kvartalet. Livescribe har sedan 2007 licensierat Anotos kärnteknologi för design och produktion av smartpens och marknadsfört pennorna tillsammans med pappersbaserade produkter och tillbehör som inriktar sig på professionella användare, studenter och utbildare världen över.

Livescribe har etablerat kanaler över de flesta viktiga globala konsumentmarknader, inklusive USA, Kanada, EU, Australien och Nya Zeeland, Japan och Kina. Kanalerna har sstts upp som en blandning av direkt till konsument (via företagets webbutik, vilket för närvarande fungerar endast i USA), enstegs- och flerstegsdistribution till såväl online-återförsäljare samt traditionella butiksåterförsäljare. Livescribes avtryck inom detaljhandeln omfattar över 2000 skyltfönster och inkluderar Best Buy, Amazon, Moleskine, Selfridges, Apple, Office Works, Staples, Softbank med flera. Livescribe utvärderar sin verksamhet på intäkter (dvs försäljning till sin kanal och partner), men följer även genomförsäljningen mycket noggrant som en nyckelparameter.

Livescribe har inlett samarbeten med ledande leverantörer av lösningar inom anteckningar, molntjänster och kollaborationslösningar för att säkerställa att de anteckningar som genereras genom Livescribes lösningar snabbt och enkelt integreras med dessa tredjepartsapplikationer och tjänster. Partnerskap företag som Evernote, Microsoft, Noteshelf, Moleskine och andra tillåter Livescribe att leverera större nytta till sin kundbas.

Livescribe verksamhet följer ett säsongsmönster liknande konsumentprodukter i allmänhet, och medan försäljningen under december är högre än en genomsnittlig månad, redovisas intäkterna i det fjärde kvartalet huvudsakligen i november då, kanalpartners bygger upp sina lager i förväg för att säkerställa tillräckliga lagernivåer för att klara försäljningen inför julen.

Under 2016 och fortsatt kommer detta affärsområde bidra till bolagets tillväxt på flera sätt:

-Fortsatt utveckling av appar och tillbehör som kunderna använder tillsammans med sina Livescribe pennor.

-Lansering av nya produkter genom Livescribes etablerade kanaler

-Geografisk expansion och stärkandet av sekundära marknader

3. Creative Solutions

Lösningar för kreativa yrkesgrupper utgör ett viktigt strategiskt affärsområde för Anoto. Kreatörer ser ett värde i de produkter som Anotos teknologi möjliggör och är en av de viktigaste användargrupper som har aktivt arbetar med digital pennteknologi i sitt dagliga arbete. Creative Solutions kommer att knytas till försäljningen av specialerbjudanden, speciellt framtagna för kreatörer, inklusive Blck Ink produkten och framtida produkter planerade att finnas tillgängliga senare under 2016. Kreatörers köp av annan Anoto teknik såsom Large Format Displays och We-Inspire produkter kommer inte följas separat utan kommer i stället inkluderas under affärsområdet Collaboration Solutions.

Anotos hittillsvarande verksamhet inom Creative Solutions-området har varit begränsad men mycket strategisk med fokus på att etablera ”proof-of-concept” installationer av We-Inspire system och erbjudandet av Blck Ink. I USA, används We-Inspire system hos ledande filmstudior och Blck Ink används av 10 av de bästa filmstudiorna i Hollywood. År 2016 och därefter kommer Anoto att fortsätta att utveckla marknaden för kreativa användare med erbjudanden som är anpassade till de krav som behövs för att tillfredsställa denna krävande användargrupp.

Som ett led i bolagets ansträngningar inom den kreativa världen söker Anoto också aktivt partnerskap med relevanta ISV:er. Genom vår Live Services mjukvaruplattform kan ISV:er optimera sina program för att få ut mesta möjliga nytta av Anotos penninput tillsammans med olika enheter och ytor som fugerar med Anototeknologi. Förutom nya ISV-partnerskap kommer Anoto att söka partnerskap med relevanta OEM-partners som kan hjälpa till att öka omfattningen av enheter och ytor som fungerar med Anotos teknologi.

Distribution av Creative Solutions produkter kommer att gå genom kanaler som etablerats av andra enheter inom Anoto, i synnerhet Collaboration Solutions- och Personal Productivity-enheterna. Genom sitt strategiska läge i Los Angeles, kommer Anoto Creative enheten fortsätta sitt arbete med affärsutveckling.

Anoto`s OEM-partnerskap med HP och den pågående produktutvecklingen är främst inriktad på professionella användare inom Creative Solutions.

4. Documents and Data Capture Solutions

En gemensam nämnare för företag över hela världen har varit och fortsätter att vara lösningar för dokumenthantering och datainsamling. Detta inkluderar pappersdokument och digitala formulär för datainsamling inom ett brett spektrum typer, former och storlekar. En viktig del av Anotos mission har alltid varit att underlätta och förbättra människors sätt att skapa, kommentera och interagera med dokument med hjälp av Anotos digitala penn- och mönsterteknologi.

Med en snabbt växande bas av små företag över hela världen, är detta uppdrag lika relevant och levande i dag som det var för tio år sedan. Dessutom har det funnits en väsentlig uppsving i digital skrivande och ritande på grund av den nyligen introducerade digitala pennprodukter från både Microsoft och Apple, som vi tror kommer att driva marknaden för Anotos Documents and Data Capture Solutions produkter in i en ny tillväxtfas. För att kunna kapitalisera på denna dynamik, utvecklar Anoto dess Documents and Data Capture Solutions-strategi för att kunna expandera Anotos fokus på produkter och lösningar bortom företagets Enterprise Forms-verksamhet och flytta nedåt i marknaden och därigenom nå ett nytt och växande segment av användare i små och medelstora företag (SMB) vilka kan dra stor nytta av enkla men värdefulla dokumenthanterings- och datainsamlingslösningar.

Anoto har traditionellt positionerat sin Live PDF produkt för att markera ändringar i PDF-dokument med Anotos digitala penna för personligt och gruppmässigt användande. Framöver kommer Anoto att utveckla Live PDF-produkter för personligt bruk men som är anpassade för att bättre tillgodose behoven hos SMB-marknaden. SMB är en mycket stor marknad av vitt skilda företag som utgör ryggraden i tjänsteekonomin. Dessa företag har ett särskilt tilltalande utmärkande drag gemensamt - de genererar stora mängder pappersdokument.

Framöver kommer Anotos Documents and Data Capture Solutions börja erbjuda nya funktioner för detta segment av användare, och, viktigast av allt, leverera funktionalitet på ett förenklat sätt. Dessa nya lösningar kommer också att tjäna som en ny prenumerationsmodell för programvaror som syftar till att driva tillväxt av återkommande intäkter. Detta kommer att hjälpa Anoto förvandla varje digital penna till en källa av återkommande intäkter.

Anoto kommer att utveckla och marknadstesta dessa nya produkter under första halvan av 2016, och planerar att börja sälja dem under det tredje kvartalet. En viktig marknadsmässig förutsättning för dessa produkter kommer vara att etablera en effektiv kanalstruktur, optimerad för att nå de mindre företagen.

5. Education Solutions

Anotos verksamhet i utbildningssektorn omfattas av licensieringsrelationer med partnerföretag som har utvecklat produkter för lärande i klassrummet så väl som hem- "edu-tainment". Framför allt har Anotos relation med Leapfrog genererat miljontals Tag-produkter som använder Anotos teknologi för att hjälpa unga elever att stärka sin läs- och skrivförmåga.

I Asien, genom partnerskapen med Pen Generations i Sydkorea (och dess egna partnerskap med Kyowon och SOLiDEdu) och T-study i Kina, introduceras Anotos teknik i klassrum. Arbetsböcker med Anototeknologi (mönster) från ledande utbildningsförlag i de båda länderna medför att elevernas arbete automatiskt blir tillgängligt för läraren i klassrummet.

I Nordamerika och EMEA, har bolagets samarbete med Polyvision, ett Steelcase företag bidragit till att interaktiva whiteboards med Anoto funktionalitet (mönster) installerats i klassrum och företagsmiljöer. I februari 2016 meddelade Polyvision och Anoto ett tillägg till partnerskapet där Anoto tar på sig ett direkt ägande av försäljning och marknadsföring av interaktiva whiteboards till marknaderna inom EMEA. Under det första halvåret 2016 kommer PolyVision partners och kunder föras över till och att hanteras direkt av Anoto tillsammans med etablerandet av nya relationer.

Med början i det första kvartalet och med effekt från och med den 1 januari kommer vi presentera intäkter och aktiviteter per affärsområde såsom beskrivet ovan.


Stein Revelsby

 • CEO Anoto Group

Informationen är sådan som Anoto Group AB (publ.) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 07.20 den 8 februari2016.

En videopresentation av kvartalsrapporten kommer finnas tillgänglig från kl 09.00 den 8 februari och en webkonferens kommer hållas kl 11.00 samma dag.
För mer information se www.anoto.com/investors.

Kalender 2016

Årsredovisning26 april

Kvartalsrapport 1:a kvartalet 13 maj

Årsstämma19 maj

För ytterligare information kontakta:

Stein Revelsby, CEO
Tel. +46 (0)733 45 12 05

Anoto Group AB (publ.) org. nr. 556532-3929
Mobilvägen 10
SE-223 62 Lund
Tel.: +46 46 540 12 00www.anoto.com

Om Anoto Group Anoto är världsledande inom digitala skriv- och ritningslösningar.

Anotos teknologiplattform och produkter möjliggör användande av penna med hög precision på hög nästan alla ytor --- allt från att fånga och digitalisering handskrivna anteckningar och blanketter på papper till att designa, skapa och samarbeta på stora interaktiva displayer, whiteboard, och väggar upp till 24 fot. Anoto, dess strategiska licenspartners, och utvecklare erbjuder en bred portfölj av produkter, applikationer och tjänster till företagskunder, konsument- och utbildningsmarknaden, inklusive bäst i klassen avseende digitala anteckningar, kreativa lösningar, samarbetslösningar, klassrums- och utbildningslösningar samt dokumenthantering. Anoto Group har ca 150 anställda och har sitt huvudkontor i Lund. Bolaget har även kontor i Norrköping, Basingstoke och Wetherby (Storbritannien), Los Angeles, San Fransisco and Boston (USA) samt Tokyo (Japan). Anoto Group AB:s aktie är noterad på NASDAQ Stockholm Small Cap-lista under tickern ANOT.

För mer information om Anoto eller Livescribe: www.anoto.com,

Följ oss på Twitter: @anoto

Anoto Group grundades 1999 och har skapat det första kommersiella systemet för digital penna och papper. Anoto är idag världsledande inom digital pennteknologi, en teknologi som möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text och illustrationer till digitalt format, inte bara från papper utan även från ytor såsom whiteboards, glas och LCD-skärmar. Anoto verkar genom ett globalt partnernätverk som fokuserar på användarvänliga formulärlösningar för effektiv insamling, överföring och lagring av data inom olika affärsområden som till exempel Hälso- och sjukvård, Bank & finans, Transport & logistik, Facility management och Utbildning. Anotos mer än 300 partners finns på alla kontinenter och i fler än 50 länder.
Att skydda sina uppfinningar är centralt för Anoto och företaget har idag fler än 300 patent och 260
patentansökningar.