Labs2

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:44 CEST

Koncernens verksamhet i sammandrag

· Omsättning: 2,6 MSEK (förra året 8,3 MSEK men i en helt annan och numera avvecklad verksamhet)
· Resultat exkl. "av-och nedskrivningar" samt "kostnader för
nyemission": - 3,3 MSEK (- 10,4 MSEK)
· Resultat efter skatt: - 5,5 MSEK (- 17,3 MSEK)
· Kassaflöde inkl. nyemission: + 3,0 MSEK (- 6,9 MSEK)
· Resultat per aktie: - 0,10 SEK (- 0,92 SEK)

Likvida medel i koncernen per den 30 juni uppgick till 5,9 MSEK. Kassan har stärkts under andra kvartalet efter genomförandet av en riktad nyemission om 20 miljoner aktier till en emissionskurs om 0,42 SEK per aktie, vilket gav bolaget ett kapitaltillskott på 8,4 MSEK före emissionskostnader. Kostnader som kan relateras till emissionen var c:a 0,7 MSEK. Dessutom har ett lån om 1,0 MSEK amorterats av under perioden.

Kunder till tjänsteinfrastrukturen TI BRIKKS 2.7 är under perioden HSB Skåne, Mälarenergi Stadsnät, Sandviken Energi, Svalövs kommun, Ulricehamns Energi samt Wirelessbolaget Nordic.

Efter periodens utgång har Labs2 ytterligare stärkt sitt erbjudande genom två företagsförvärv. · I juli slutfördes förvärvet av DigiSip AB som därmed är ett helägt dotterbolag inom koncernen. Köpeskillingen uppgår till 3 miljoner egna nyemitterade Labs2-aktier (motsvarande ett värde av 2,0 MSEK vid 0,67 SEK/ aktie). DigiSip:s nuvarande verksamhet har viss förlust, dock mindre än 0,1 MSEK/ månad. · I augusti tecknades ett intentionsavtal om att förvärva Wirelessbolaget Nordic AB (WBN). Köpeskillingen uppgår till maximalt 20 MSEK med följande fördelning: o 11 MSEK vid genomfört köp att betalas med egna nyemitterade Labs2-aktier. WBN har minst 6,0 MSEK i kontanter, är skuldfritt och har en (marginellt) lönsam verksamhet som omsätter minst 0,5 MSEK/ månad. o en tilläggsköpeskilling utgår med 50% av den vinst som WBN uppvisar fram till den 31 december 2004, dock maximalt 9,0 MSEK. Labs2 kan välja att betala tilläggsköpeskillingen i kontanter eller med egna nyemitterade Labs2-aktier.

Labs2 kan genom förvärven snabbare komma på plats i en stad som önskar att erbjuda tjänsteinfrastruktur med tjänster som bredband (Labs2) och telefoni (DigiSip). Genom att installera ett antal basstationer (WBN) kan ett stort område täckas och kunderna kan snabbt börja använda TI BRIKKS och dess tjänster. Under denna period kan den lokala operatören om så önskas bygga nya nät till fastigheter för att erbjuda äkta bredband.

Labs2 kommer även fortsättningsvis leta efter förvärv som stärker kundnyttan ännu mer.

Ytterligare information
För ytterligare information kontakta:

Jonas Birgersson, Verkställande direktör
Telefon: 0705-15 27 62 E-mail: jonas.birgersson@labs2.com
Daniel Krook, Finansdirektör
Telefon: 046-540 01 39 E-mail: daniel.krook@labs2.com