AddNode Group AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 26, 2003 08:56 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 66,6 (29,3) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 0,8 (-23,2) MSEK
Resultat per aktie efter omvänd split uppgick till
0,16 (-126,30) SEK efter skatt
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 4,0 (-22,8) MSEK
De under perioden förvärvade bolagen Teknik i Media och Cartesia bildar grunden för en IT-koncern med fokus på effektivisering och kostnadsbesparing för sina kunder. Bolagen konsolideras i koncernen från den 1 mars.
Den 18 juni återfördes Aderas B-aktie till den ordinarie O-listan.
Anmälningstiden för Aderas offentliga erbjudande till aktieägarna i Mogul AB (publ) förlängdes per den 30 juni. I mitten av juli beslutade Aderas styrelse att fullfölja budet. Adera förvärvade därigenom ca 75 % av aktier och röster i Mogul. Mogul kommer att konsolideras i koncernen från den 1 augusti 2003.

Perioden april-juni 2003

Nettoomsättningen uppgick till 49,8 (5,1) MSEK
Resultat efter skatt uppgick till 1,0 (-9,7) MSEK
Resultat per aktie (genomsnittligt antal) efter omvänd split uppgick till 0,14 (-52,90) SEK efter skatt
Rörelseresultat före goodwillavskrivningar uppgick till 3,4 (-9,5) MSEK

Kommande rapporttillfällen
Rapport för tredje kvartalet 2003 28 oktober 2003
Rapport för fjärde kvartalet 2003 under februari 2004

Stockholm den 26 augusti 2003
Styrelsen

Granskningsrapport

Jag har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 26 augusti 2003
Hans Jönsson
Auktoriserad revisor

För ytterligare information kontakta:
Lars Save, VD och Koncernchef (08 736 30 70)
Adera AB (publ), 113 90 Stockholm
Telefon: 08 736 30 70, Fax: 08 736 30 71, E-post: info@aderagroup.com