Spendrups Bryggeri AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2003 15:41 CEST

·Resultat exkl. jämförelsestörande poster 8 MSEK (28 MSEK)
·Minskad ölmarknad på grund av ökad gränshandel
·Ökade marknadsandelar inom samtliga segment

Resultat
Koncernens resultat för perioden januari - juni, efter finansiella poster, uppgick till 8 MSEK (54 MSEK). I föregående års resultat ingår jämförelsestörande poster på 26 MSEK hänförliga till fastighetsförsäljningar. Nettoomsättningen exkl. dryckesskatt steg med drygt 6 % till 1022 MSEK. Försämringen av resultatet beror på ökade försäljningskostnader framför allt inom distribution.

Marknad
Den svenska dryckesmarknaden minskade med 3 % under perioden jämfört med föregående år.

Ölmarknaden minskade med 4 %. Starköl ökade med 1,5 %, men folköl och lättöl minskade med 10 % respektive 8 %. På grund av de höga svenska ölskatterna fortsätter gränshandeln att öka medan den svenska ölmarknaden minskar. I Sverige byter konsumenterna ut de alkoholsvaga ölsorterna till förmån för starköl från gränshandeln.

Läskmarknaden minskade med 3 % och vattenmarknaden var oförändrad.

Försäljningen i detaljhandeln minskade med 5 % under första halvåret medan Systembolaget ökade med 4 % och restaurangmarknaden var oförändrad.

Försäljning
Spendrups marknadsandelar på öl fortsätter att stiga och är nu uppe i 28,3 % (26,4 %) under första halvåret. Marknadsandelen för vatten har ökat till 37,5 % (33,0 %). LOKA är den tydliga marknadsledaren i dagligvaruhandeln. Spendrups läskvolymer har vuxit och marknadsandelen uppgår nu till 14,5 % (12,3 %) för de senaste 12 månaderna.

Investeringar och finansiering
Investeringarna under perioden januari - juni 2003 uppgick till 53 MSEK varav merparten hänförs till maskiner och inventarier samt fordon.

Rättsliga tvister
En process pågår sedan 2001 mellan Spendrups och den belgiska bryggerikoncernen Interbrew avseende uppsägning av licensavtal. Utsedd skiljenämnd ansåg att Spendrups brutit mot avtalet, varför processen nu fortsätter beträffande eventuell ekonomisk skada.

Koncernförhållande
Sedan 2001 är Spendrups Bryggeri ett dotterbolag till Spendrup Invest. Tvångsinlösenförfarandet har avslutats och likvid för de tidigare återstående 4 % av aktierna erlades i juni 2003.

Stockholm den 29 augusti 2003
SPENDRUPS BRYGGERI AB
Jens Spendrup
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Hesseborn, ekonomidirektör, telefon 08-672 77 00