Cardo AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 11:48 CEST

* Fakturerad försäljning: 3.703 Mkr (5.385)
* Resultat efter skatt: 104 Mkr (123)
* Resultat per aktie: 3:45 kr (4:11)
* Resultat efter finansiella poster i den nuvarande verksamheten: 148 Mkr (137)
* Fortsatt bra kassaflöde

Affärsområdet Rail avyttrades den 25 september 2002 och ingår i koncernens redovisning föregående år. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive avyttrad verksamhet framgår av bilaga 4.

Koncernens orderingång uppgick till 3.897 Mkr (5.591). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail är det en minskning med 5 procent, vilken huvudsakligen är hänförlig till Cardo Door. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 3.703 Mkr (5.385). Justerat för valutakurseffekter och avyttringen av Rail innebär det en minskning med 5 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

Resultatet efter skatt uppgick till 104 Mkr (123), vilket motsvarar 3:45 kr (4:11) per aktie.

Nuvarande verksamhet
Efter avyttringen av affärsområdet Rail består koncernens verksamhet av affärsområdena Cardo Door och Cardo Pump.

Rörelseresultatet i den nuvarande verksamheten uppgick under perioden till 155 Mkr (157). Jämfört med föregående år ökade Pumps resultat under andra kvartalet medan Doors var lägre som en följd av den svaga byggkonjunkturen i Europa.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 148 Mkr (137). Valutakursförändringar har endast marginellt påverkat resultatet.

Resultatet efter skatt uppgick till 104 Mkr (99), vilket motsvarar 3:45 kr (3:32) per aktie.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var efter skatt 292 Mkr (275), vilket motsvarar 9:73 kr (9:17) per aktie. Justerat för valutakurseffekter i rörelsekapitalets förändring var kassaflödet efter skatt 8:83 kr (6:67) per aktie.

Cardo Door
Cardo Doors orderingång var, efter justering för valutakurseffekter, 7 procent lägre än föregående år. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet.

På industriportar och dockningssystem var efterfrågan betydligt svagare än under motsvarande period 2002. Service, som svarar för ungefär en fjärdedel av Cardo Doors omsättning, visade fortsatt god utveckling. För villagarageportar var efterfrågan något lägre än föregående år.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 2.323 Mkr (2.532), vilket justerat för valutakurseffekter är en minskning med 6 procent. Företagsförvärv bidrog positivt med 1 procentenhet. Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (105).

De åtgärder som inleddes under fjärde kvartalet 2002 beräknas ge en årlig resultatförbättring på ca 30 Mkr med successiv effekt under 2003 och fullt genomslag fr o m 2004. Ett intensivt arbete pågår för att ytterligare minska kostnaderna och öka effektiviteten i alla led i organisationen i syfte att förbättra lönsamheten på såväl kort som lång sikt.

Cardo Pump
Orderingången var, efter justering för valutakurseffekter, 1 procent lägre än föregående år.

Efterfrågan inom segmentet vatten och avlopp var under perioden lägre än föregående år, framför allt vad gäller stora avloppspumpar. Inom VVS-segmentet var efterfrågan i nivå med föregående år medan den ökade från processindustrin.

Den fakturerade försäljningen uppgick till 1.380 Mkr (1.511), vilket justerat för valutakurseffekter är 4 procent lägre än föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 100 Mkr (83).

Likviditet och finansiering
Koncernens likvida medel var vid utgången av juni 158 Mkr (201) mot 922 Mkr vid årets början. Därtill kommer outnyttjade kreditfaciliteter med ca 2,0 miljarder kronor (2,8).

Koncernens bruttoinvesteringar, exklusive företagsförvärv, uppgick till 154 Mkr (151). Investeringsnivån var högre än föregående år som en följd av uppbyggnaden av en ny produktionslinje för villagarageportar i Torslanda.

Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av juni till 491 Mkr
(1.495) mot netto likvida medel om 593 Mkr vid årets början.

Det egna kapitalet uppgick till 2.745 Mkr (3.330), vilket motsvarar 91:51 kr (110:99) per aktie.

Koncernens soliditet var vid utgången av juni 52,8 procent (41,9).

Personal
Antalet anställda i koncernen var den 30 juni 6.026 (8.076).

Företagsförvärv
Fr o m januari 2003 ingår i Cardo Door det förvärvade företaget SEA B2L, som omsätter ca 70 Mkr.

Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20, delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är desamma som i årsredovisningen för 2002 med undantag för Redovisningsrådets nya rekommendationer gällande från den 1 januari 2003. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har inte föranlett någon justering av tidigare rapporterade perioder.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -7 Mkr (313), bruttoinvesteringarna till 0 Mkr (0) och de likvida medlen till 1 Mkr (1) mot 176 Mkr vid årets början. Marknadsutsikter Bedömningen från föregående rapport kvarstår: "Det råder fortsatt osäkerhet om marknadsutvecklingen och det finns för närvarande inga tecken som tyder på att en förbättring skulle vara nära förestående. Osäkerheten innebär för Cardos del fortsatt fokus på kostnadsanpassning och effektivitetsförbättringar."

Malmö den 12 augusti 2003
Cardo AB (publ)
Kjell Svensson, VD och koncernchef

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Delårsrapport för perioden januari-september publiceras den 29 oktober 2003.

Bilagor:
1. Fakturerad försäljning, resultat och rörelsemarginal per affärsområde
2. Koncernens resultat- och balansräkning i sammandrag
3. Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
4. Resultaträkning och kassaflöde uppdelat i nuvarande respektive avyttrad verksamhet
5. Koncernen i sammandrag

För ytterligare information kontakta:
Kjell Svensson, VD och koncernchef
tel 040-35 04 53, 35 04 00
Göran Axeheim, vVD och CFO
tel 040-35 04 42, 35 04 00
Christer Roskvist, informationschef
tel 040-35 04 25, 35 04 00

Cardo är en internationell verkstadskoncern och en ledande leverantör av högkvalitativa produkter och system med en god eftermarknad. Cardo har starka positioner på marknaderna för portar och pumpar. Dotterbolag finns i ett 30-tal länder med tyngdpunkten i västra Europa.