Sveaskog

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:16 CEST

Sveaskog bedriver skogsbruk och virkesförsäljning med bas i ett innehav om ca 3,5 miljoner ha produktiv skogsmark. Skogsrörelsen innefattar även fastighetsförvaltning samt kommersiell verksamhet avseende jakt, fiske och naturupplevelser. Den skogliga verksamheten bedrivs under namnet Sveaskog. I koncernen ingår också sågverksrörelse samt kartongtillverkning. Den industriella verksamheten bedrivs under namnen AssiDomän Timber (t o m första halvåret 2003) och AssiDomän Cartonboard.

Kvartal Januari - juni

MSEK 2003 Kv 2 2003 Kv 1 2002 Kv 2 2003 2002

Nettoomsättning 2 469 2 234 2 293 4 703 4 251

Rörelseresultat 515 412 389 927 717

Resultat efter
finansnetto 375 275 275 650 506


Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 515, en ökning med MSEK 103 eller 25%, jämfört med föregående kvartal och med MSEK 126 eller 32%, jämfört med andra kvartalet 2002.

Jämfört med föregående kvartal förbättrades resultatet för Skogsrörelsen dels säsongsmässigt, dels genom ökade leveranser från egen skog. Sågverksrörelsens (Timbers) resultat minskade något. Även kartongrörelsens (Cartonboards) resultat sjönk något till följd av produktionsbortfall i massabruket. Resultatet från fastighetsförsäljningar ökade.

Jämfört med första halvåret 2002 visade Skogsrörelsen och Timber förbättrade och Cartonboard oförändrat resultat. I huvudsak är ökningarna volymrelaterade, delvis genom förvärv. Även resultatet från fastighetsförsäljningar ökade.

Sveaskogs sågverksrörelse och Mellanskog Industri går samman per den den 1 juli 2003 under namnet Royal Star Wood Products AB.

Förändringar i koncernen
Efter beslut i riksdagen överfördes per den 1 april 2003 aktierna i det helstatliga Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog i syfte att fullfölja en rekonstruktion av bolaget. Överföringen påverkade det egna kapitalet i Sveaskog negativt med MSEK -73, dock utan belastning på Sveaskogs resultat. Från och med det andra kvartalet 2003 ingår Svenska Skogsplantor i Sveaskogs koncernredovisning.

Slutligt avtal om samgående mellan AssiDomän Timber Holding AB och Mellanskog Industri AB tecknades den 4 juli under förutsättning av konkurrensverkets godkännande. Sådant godkännande erhölls den 27 augusti. Samgåendet sker per den 1 juli 2003 och genomförs formellt genom apportemission den 29 augusti, varvid Timbers aktier tillförs Mellanskog Industri i utbyte mot aktier i det senare bolaget som samtidigt byter namn till Royal Star Wood Products AB. Bolaget kommer att ägas av Sveaskog till 50%, LRF via Lantbrukarnas Ekonomi AB till 25%, Mellanskog ekon. förening till ca 21% samt ca 4 500 mindre aktieägare till ca 4%.

Sveaskogs koncernredovisning per 30 juni 2003 har inte påverkats av det planerade samgåendet. Från den 1 juli kommer Sveaskogs andel i Royal Star att redovisas enligt den s k kapitalandelsmetoden.

Stockholm den 28 augusti 2003
Sveaskog AB (publ.) (556558-0031)
Lars Sköld
Verkställande direktör

Delårsrapporten är ej reviderad.