SAS

Delårsrapport Januari-Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 11, 2003 14:47 CEST

Halvåret i korthet

· Omsättningen för första halvåret uppgick till 29 010 (31
643) MSEK, en minskning med 8,3%. För jämförbara enheter och justerat för valutaeffekt minskade omsättningen under perioden med 8,7% eller 2 741 MSEK.

· Omsättningen i Scandinavian Airlines uppgick till 15 568 (18 938) MSEK. Justerat för valutaeffekt minskade omsättningen med 15,5 %.

· Resultat före avskrivningar och kostnader för flygplansleasing (EBITDAR) uppgick för halvåret till 1 210 (3 832) MSEK. Andra kvartalet blev 1 608 (3 248) MSEK.

· Resultat före realisationsvinster uppgick för halvåret till -1 996 (-133) MSEK samt för andra kvartalet till -57 (1 180) MSEK.

· Resultat före skatt uppgick till -1 789 (-407) MSEK samt för andra kvartalet till 87 (1 039) MSEK.

· Resultat efter skatt uppgick till -1 533 (-354) MSEK samt för andra kvartalet till 66 (968) MSEK.

· CFROI för tolvmånadersperioden juli 2002-juni 2003 blev 8% (9%).

· Resultat per aktie för perioden januari-juni blev för SAS koncernen -9,32 (-2,17) SEK och eget kapital per aktie uppgick till 80,42 (89,62) SEK.

· Enhetskostnaden för Scandinavian Airlines minskade med 13% under andra kvartalet.

· SAS koncernens omstruktureringsprogram under samlingsnamnet, Turnaround 2005 pågår planenligt,

· Resultatutvecklingen är fortsatt svårbedömd, men mot bakgrund av mindre osäkerhet omkring externa faktorer bedömer SAS koncernen att resultatet före skatt, realisationsvinster och omstruktureringskostnader för helåret 2003 kommer att bli negativt med omkring 2 miljarder SEK.

SAS koncernen bedömer att kassaflödet från verksamheten i perioden juli-december efter investeringar och exklusive eventuella försäljningar kommer att vara positivt.

Informationstillfällen
Delårsrapport 3, januari-september 2003 11 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 februari 2004
Årsredovisning och Miljöredovisning 2003 mars 2004

Alla rapporter finns på engelska och svenska och kan rekvireras från SAS, SE-195 87 Stockholm, telefon +46 8 797 00 00, fax +46 8 797 51 10. De finns även tillgängliga och kan beställas på internet: www.sasgroup.net

SAS koncernens månatliga trafik- och produktionsstatistik utkommer den sjätte arbetsdagen i varje månad.

Investor Relations SAS koncernen:
Sture Stølen +46 8 797 14 51 investor.relations@sas.se

SAS AB (publ)
org. nr. 556606-8499
SE-195 87 Stockholm
Telefon +46 8 797 00 00