Stadshypotek AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 14:34 CEST

Sammanfattning

Rörelseresultatet ökade med 11% till 2 528 mkr

Räntenettot ökade med 127 mkr till 2 516 mkr

Omkostnaderna minskade med 34%

Återvinningarna fortsätter att överstiga nya kreditförluster

Ökad marknadsandel som följd av utlåningsökning på företagsmarknaden

Stabil tillväxt av privatmarknadsutlåningen

Starkaste varumärket inom bolånebranschen

Resultat och intäkter
Stadshypoteks rörelseresultat ökade med 253 mkr till 2 528 mkr (2 275), vilket är det högsta halvårs-resultat Stadshypotek någonsin redovisat. Resultatförbättringen förklaras av ett förbättrat räntenetto, lägre omkostnader samt ökade återvinningar.
Räntenettot ökade till 2 516 mkr (2 389) vilket huvudsakligen förklaras av ökade utlåningsvolymer. En fortsatt förskjutning mot privatmarknadsutlåning har inneburit en något förbättrad utlåningsmarginal, vilket också påverkat räntenettot positivt. Ett sjunkande ränteläge i kombination med ett minskat eget kapital har dock påverkat räntenettot negativt.

Kostnader
Koncernens totala omkostnader fortsatte att minska och uppgick till 93 mkr (140), en minskning med 34%. Exklusive de förmedlingsprovisioner som Handelsbanken Hypotek har erlagt till Handelsbanken före den i mars genomförda fusionen med Stadshypotek har kostnaderna jämfört med motsvarande period föregående år minskat med 14 mkr eller 16%. Denna minskning är resultatet av ett fortgående effektiviseringsarbete.

Kreditförluster
Återvinningarna översteg nya kreditförluster och uppgick netto till 129 mkr (44), vilket motsvarar en kreditförlustnivå på -0,07% (-0,03) av utlåningen.

Per den 30 juni 2003 uppgick Stadshypoteks osäkra fordringar före avdrag för reserv för sannolika kreditförluster till 1 630 mkr (2 493). Av de osäkra fordringarna är 287 mkr (546) oreglerade samt 1 343 mkr (1 947) sådana krediter för vilka låntagarna betalar ränta och amorteringar, men som till följd av låntagarnas betalningsförmåga och osäkerhet om säkerhetens värde bedöms som osäkra.
Efter avdrag för reserv för sannolika kreditförluster uppgick osäkra fordringar till 1 173 mkr
(1 727).

Utlåning
Utlåningen till allmänheten uppgick den 30 juni 2003 till 377 mdkr (357). Av volymökningen med 20 mdkr svarade privatmarknaden för 18 mdkr och företagsmarknaden för 2 mdkr. Från årskiftet har den totala utlåningen ökat med 11 mdkr varav privatmarknaden svarade för 9 mdkr. Den ökade utlåningen till företagsmarknaden på 2 mdkr har inneburit att marknadsandelen på detta område ökat.

Starkaste varumärket
I Sveriges största varumärkesundersökning, Varumärken i Sverige, som genomfördes av ISI Wissing under våren 2003 visade sig Stadshypotek ha det starkaste varumärket inom området Bolåneinstitut. Resultatet är mycket glädjande och kan ses som ytterligare ett bevis på att integrationen med Handelsbankens kontorsrörelse har blivit mycket uppskattad och framgångsrik.

Kapitaltäckning
Kapitaltäckningsgraden uppgick den 30 juni 2003 till 9,4% (10,5). Den lägre kapitaltäckningsgraden jämfört med motsvarande period föregående år förklaras huvudsakligen av en ökad utlåningsvolym.

Stockholm den 19 augusti 2003
Claes Norlén
Verkställande direktör

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer