Billerud AB

Delårsrapport Januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 13:22 CEST

Kvartal Januari-Juni
2003 2003 2002
II I II 2003 2002

Nettoomsättning, MSEK 1 731 1 844 1 772 3 575 3 528

Rörelseresultat, MSEK 284 297 251 581 519

Rörelsemarginal, % 16 16 14 16 15

Resultat efter finansiella 266 276 228 542 475
poster, MSEK

Vinst per aktie, SEK 3,30 3,45 2,64 6,75 5,46


·Gradvis försämrad efterfrågesituation under andra kvartalet. ·Rörelseresultatet under perioden januari-juni blev MSEK 581, en ökning med 12 % jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av högre priser. ·Jämfört med första kvartalet minskade resultatet under andra kvartalet med 4 % till MSEK 284. Minskningen förklaras främst av lägre leveransvolymer. ·Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 542 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden uppgick till 27 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 17 %. ·Det operativa kassaflödet uppgick till MSEK 311. ·Leveranserna uppgick till 639 000 ton, en minskning med 4 % jämfört med föregående år. Underhållsstopp har genomförts i Skärblacka och Karlsborg enligt plan. ·Styrelsen har beslutat om fortsatta återköp av aktier. ·Baserat på nuvarande marknadsläge är Billeruds bedömning att rörelseresultatet för helåret 2003 kommer att ligga i storleksordningen 10-15 % under 2002 års nivå.

Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.

Stockholm den 17 juli 2003
Billerud AB (publ)
Styrelsen


Denna delårsrapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Bokslutsrapporter
Delårsrapport för januari - september 2003
21 oktober 2003
Bokslutskommuniké januari - december 2003
27 januari 2004

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 5 maj 2004.

Billerud AB (publ) Box 703, 169 27 Solna Org. nr. 556025-5001 Tel 08-553 335 00 Fax 08-553 335 80 E-post: info@billerud.com Hemsida på Internet: http://www.billerud.com

Eventuella frågor med anledning av denna rapport besvaras av Bert Östlund, VD och koncernchef, 08 553 335 00 eller 070 518 2757 och Nils Lindholm, Ekonomi- och finansdirektör, 08 553 335 00 eller 070 217 5225
E-post: info@billerud.com

Billerud tillverkar och marknadsför förpackningspapper i form av kraftpapper och wellråvara samt pappersmassa för avsalu. Produktionen sker vid koncernens integrerade massa- och pappersbruk i Gruvön, Karlsborg och Skärblacka. Billerud har en världsledande position inom flera väl definierade produktsegment. Kunderna finns framförallt i Europa men också i övriga världen. Billerud har en årlig försäljning på cirka 7 miljarder kronor och ca 2 400 anställda.