XPonCard Group AB

Delårsrapport Januari - Juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 10:42 CEST

* Försäljningen uppgick till 324,0 MSEK (355,8).
* Rörelseresultatet uppgick för perioden till 10,3 MSEK (28,3).
* Teknikbyte för bankkort ger svag fakturering
* Fortsatt framgång för outsourcing av kortadministration.
* Kommersiell lansering av XPonCards USIM-kort för 3G.
* Vinsten per aktie uppgick till 1,48 SEK (5,14).

Försäljning och resultat
Försäljningen uppgick under perioden till 324,0 MSEK (355,8), en minskning med 9 procent. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 11 procent.

XPonCards övergripande mål kvarstår om att bli en av de fem största leverantörerna i Europa av SIM-kort till mobiloperatörer samt att bibehålla och utveckla den ledande positionen på den nordiska marknaden för kort och kortlösningar.

2003 har, som tidigare aviserats, börjat svagare än 2002. Den svaga utvecklingen väntas fortsätta och förbättrad efterfrågan torde ej påbörjas förrän i slutet av året. Orsakerna till denna utveckling är i huvudsak följande:
- På grund av teknikbytet och övergången till EMV sker en förskjutning av utbytesperioden för bankkort under 2003, varför försäljningen till banksektorn är lägre än under samma period 2002.
- XPonCards kunder inom Telecom har haft behov av färre kort under första halvåret 2003 än motsvarande period 2002. Kunder har också under 2003 övergått till mindre avancerade kortprodukter för att uppnå lägre kostnader.

Strategin att erbjuda kunderna outsourcinglösningar för kortprogram har fortsatt att ge positiva resultat. XPonCards servicetjänster för totallösningar efterfrågas alltmer. Ett tydligt exempel på det är XPonCard Service System (XSS) där omsättningen ökat väsenligt under perioden. Antalet kunder har också ökat under det andra kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick under perioden till 10,3 MSEK (28,3)

Finansiella mål
Soliditeten uppgick vid utgången av perioden till 53 procent (49). Rörelsemarginalen uppgick under perioden till 3,2 procent, vilket är 3,9 procent lägre än för helåret 2002. Rörelseresultatet har påverkats negativt av lägre volym och därmed lägre omsättning samt positivt av minskade kostnader, såväl orderrelaterade som omkostnader. Avkastningen på eget kapital uppgick till 7,6 procent. Denna har dels påverkats negativt av ett lägre resultat och dels positivt av effekten av återköpta egna aktier.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapport för tredje kvartalet 2003 lämnas den 23 oktober 2003.

Stockholm den 17 juli 2003
Flemming Breinholt
Koncernchef

XPonCard är marknadsledande i Norden vad gäller utveckling, tillverkning och administration av helhetslösningar för plastkort och har en global verksamhet inom SIM-kort för mobiltelefoni. Bland kunderna återfinns banker, telekomoperatörer och butikskedjor, som ser plastkort med magnetremsa och i växande grad SmartCards som ett medel för säkrare transaktioner och långsiktiga kundrelationer. XPonCard är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.

XPonCard Group AB
PB 6600
SE-113 84 Stockholm
Tel. +46 8 658 75 50
Fax +46 8 658 75 99
E-mail: info@xponcard.com

www.xponcard.com
Publikt bolag org.nr. 556408-3854
VAT-No. SE556408385401