PartnerTech AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 08:39 CEST

Nettoomsättningen uppgick till SEK 652,6 miljoner (688,8).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till SEK -23,5 miljoner (-34,1).

Resultatet per aktie efter full skatt var SEK -1,74 (-2,49).

Kassaflödet, efter investeringar, var SEK -15,8 miljoner (61,3).

Kostnadsreduktioner ger effekt under svag konjunktur och volymutveckling

Marknadstrender
Utmärkande för första halvåret 2003 var en fortsatt svag ekonomisk utveckling. Efterfrågan på marknaden minskade väsentligt under första kvartalet men har under andra kvartalet planat ut och legat relativt stabilt på denna nivå. I slutet av perioden fanns emellertid tecken på en svag återhämtning.

Affärsenhet IT/mekatronik uppvisar en mycket varierande efterfrågan. Olika marknadsområden och kunder visar på stora skillnader i köpbeteende. Dessa skillnader har förstärkts under perioden.

För affärsenhet telekom infrastruktur har nedgången bromsats efter ett svagt första kvartal. För andra kvartalet 2003 uppvisas en relativt jämn efterfrågan på en låg nivå. Jämfört med första halvåret 2002 var volymen under aktuell period cirka hälften. En svag tendens till volymökning har märkts under andra kvartalet samtidigt som prispressen är påtaglig.

Marknaden för medicinsk teknik är avvaktande med en generell avmattning i efterfrågan och lägre volymer för affärsenheten jämfört med första halvåret 2002. Delårsrapporten för tredje kvartalet 2003 kommer att presenteras den 20 oktober.

För ytterligare information, kontakta VD Mikael Jonson på telefon 070- 678 10 01, eller ekonomidirektör Jonas Arkestad på telefon 070-659 15 10.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.