Arcam AB

Delårsrapport Januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 22, 2003 10:50 CEST

-Order på EBM S12 system erhölls från North Carolina State University (NCSU) i USA samt från Tecnomach i Italien.
-Order på utveckling och produktion av detaljer i titan erhölls i juni.
-Serieleveranser av EBM S12 inleddes med leveranser till NCSU och Tecnomach
-En nyemission inbringade 13 Mkr efter emissionskostnader
-Försäljningen ökade till 5,0 Mkr (0,6)
-Resultat efter finansiella poster–11,0 Mkr (-13,8)
-Likvida medel vid periodens slut 5,0 Mkr (16,1), och därutöver 2,6 Mkr i kortfristiga kundfordringar


Verksamhetens utveckling

Marknad
Orderingången under första halvåret var två EBM S12 system, som levererades i mars respektive maj. I juni erhölls en order på utveckling och tillverkning av detaljer i titan, för en ledande biltillverkare. Agentnätet har förstärkts genom avtal med RTC i Tyskland, Tecnomach i Italien, Tjeckien, Slovakien samt Tomatic pty i Australien och Nya Zeeland. Ett samarbets- och distributionsavtal rörande flygindustriapplikationer, har tecknats med Cambridge Vacuum Engineering i Storbritannien. Systemleveranserna under våren, och de nya distributionskanalerna, genererar fortsatt kvalificerade kundkontakter och bolaget räknar med att försäljningen under andra halvåret blir högre än under första halvåret.

Forskning och utveckling
Under perioden har utvecklingsarbetet fokuserats på att anpassa bolagets produkt och process till olika material, för att därmed kunna täcka nya applikationsområden. Arbetet har varit framgångsrikt och som ett resultat av materialutvecklingen tecknades i juni en order på tillverkning av detaljer i titan. Bolaget räknar med att under året lansera ytterligare material för främst flyg- och bilindustri.

Resultat och finansiell ställning
Resultatet för perioden uppgår till –11,0 Mkr (-13,8) och de likvida medlen vid periodens slut var 5,0 Mkr (16,1). Utöver kassan finns kortfristiga kundfordringar på ca 2,6 Mkr.
Ett besparingsprogram är under genomförande och beräknas ge en årlig besparing på ca 3,5 Mkr, med fullt genomslag från tredje kvartalet. I januari genomfördes en omvänd split 100:1.
En företrädesemission i april tecknades till ca 67% och inbringade därmed ca 13 Mkr efter emissionskostnader.

Investeringar
Investeringar i FoU och inventarier uppgick till 0,2 Mkr (1,0) varav investeringar i FoU 0 Mkr (0) och inventarier 0,2 Mkr (1,0).

Delårsrapport för kvartal 3 offentliggörs 22 oktober.

Mölndal den 22 juli 2003
Arcam AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För ytterligare information kontakta:
Magnus René, VD Arcam AB
Telefon: 031 710 32 00, alt. mobil: 0702 79 89 99 eller
E-post: magnus.rene@arcam.com

Arcam AB (publ) utvecklar en teknik för tillverkning av komplexa solida detaljer ur metallpulver, s k FriFormFramställning (FFF). Tekniken har sitt ursprung i en patenterad uppfinning av ingenjör Ralf Larson. Det grundläggande utvecklingsarbetet startade 1995 i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Två år senare bildades Arcam AB (publ) med syfte att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. Arcam har sitt säte i Göteborg där den huvudsakliga utvecklingsverksamheten bedrivs. Arcams metod innebär framtagning av komplexa detaljer direkt från cad-ritning ur metalliskt pulver till massiv metall, varigenom ledtiderna från design till färdig produkt kan reduceras avsevärt jämfört med dagens avverkande metoder. Inom verktygstillverkning bedöms Arcams teknologi förkorta framtagningstiden för formsprutnings- och pressgjutningsverktyg med upp till 75 %. Kärnan i teknologin är den egenutvecklade processen, Arcam EBM (Electron Beam Melting). Processen styrs av mjukvaran Arcam Softmetal vilken medger direkt överföring från 3D-ritning till solid detalj i metall. Tekniken har betydande fördelar jämfört med konventionell framtagning och medger dessutom en vidgad industriell tillämpning av FriFormFramställning (FFF) och därmed öppnas nya marknader.