Svenska Handelsbanken AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 11:39 CEST

Sammanfattning
Rörelseresultatet ökade med 11% till 5,9 mdkr (5,4)
Rörelseresultatet för andra kvartalet ökade med 14% till 3,1 mdkr (2,7)
Intäkterna steg med 2% till 11,2 mdkr (11,0)
Räntenettot ökade med 5%
Omkostnaderna minskade med 7%
Fortsatt låga kreditförluster
Resultatet efter skatt blev 4,2 mdkr (3,9)
Vinsten per aktie var 6,04 kronor (5,65)

Koncernen

Resultatet ökade med 11% till 5,9 mdkr
Rörelseresultatet uppgick till 5 937 mkr (5 360), en ökning med 11%. Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 3 080 mkr (2 701), en ökning med 14% jämfört med motsvarande kvartal förra året. Räntabiliteten blev 15,7% (15,9). Räntabiliteten under andra kvartalet var 16,2% (16,5). K/I-talet förbättrades och uppgick före kreditförluster till 46,1% (50,4) och efter kreditförluster till 47,0% (51,3). K/I-talet för andra kvartalet var före kreditförluster 45,1% (50,6). Vinsten per aktie uppgick till 6,04 kr (5,65). För rullande tolvmånadersperiod var motsvarande siffror 10,90 kr.

Högre intäkter
Intäkterna ökade med 2% till 11 203 mkr (11 002). Ränte- och tradingnettot steg medan provisionsnettot och övriga intäkter sjönk något. Räntenettot ökade till 7 363 mkr (7 025), en ökning med 5%. Räntenettot var under andra kvartalet högre än under såväl motsvarande period föregående år som första kvartalet i år. Bakom ökningen av räntenettot låg dels marginalförändringar dels ökade affärsvolymer. Inlåningsmarginalerna gick ned under andra kvartalet medan utlåningsmarginalerna förbättrades.

Tradingnettot steg med 5% till 1 105 mkr (1 049).
Förbättringen av tradingnettot berodde främst på att
Handelsbanken Liv redovisade en totalavkastning som var högre än den garanterade avkastningen till försäkringstagarna. Den del av kapitalavkastningen som tillfaller Handels- banken Liv redovisas i tradingnettot.
Minskningen av provisionsnettot berodde främst på lägre aktiecourtage och minskade provisioner i fond- och depåverksamheterna. Trots en gynnsam börsutveckling under det första halvåret var både börsomsättning och börsindex i Sverige lägre än motsvarande period föregående år. Även den genomsnittligt förvaltade fondvolymen var lägre jämfört med föregående år samtidigt som produktmixen försköts mot ränte- och blandfonder.

Lägre kostnader
Kostnaderna, exklusive kreditförluster, minskade med 7% till 5 164 mkr (5 542). För andra kvartalet var kostnadsnivån oförändrad i förhållande till kvartalet före. Personalkostnaderna fortsatte att minska medan övriga kostnader var något högre. Antalet anställda i banken i förhållande till motsvarande period föregående år minskade med 530 personer och uppgick vid halvårsskiftet till 9 192. Under året har antalet anställda minskat med 266 personer.

Utlåningen fortsatte att öka
Medelvolymen utlåning till allmänheten steg med 4% och uppgick till 826 mdkr (794). I lokal valuta ökade medelvolymerna på bankens hemmamarknader medan utlåningen i övriga världen gick ned. Utlåningen per 30 juni jämfört med halvårsskiftet föregående år ökade med 4,5% till 831 mdkr (795). Medelvolymen inlåning från allmänheten ökade med knappt 2% till 291 mdkr (286). Bankens svenska hushålls-inlåning ökade med knappt 4%.

Låga kreditförluster
Kreditförlusterna var fortsatt låga och uppgick till 102 mkr (100). Kreditförlustnivån var 0,02% (0,02) och andelen osäkra fordringar i förhållande till utlåningen var 0,28% (0,25).

Kapitaltäckning, återköp och rating
Bolagsstämman i april bemyndigade styrelsen att återköpa aktier. Under perioden har inga återköp gjorts. Kapitaltäckningen uppgick till 9,6% (9,4) och primärkapitalrelationen till 6,6% (6,3). Handelsbankens rating var oförändrad. Under kvartalet ändrade Moody´s sin s k "outlook" för Handelsbanken från "stabil" till "positiv".

Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa
Handelsbankens pensionsstiftelse och pensionskassa hade vid halvårsskiftet tillgångar på 15,3 mdkr. De totala pensionsåtagandena var 12,6 mdkr. Överskottet var således 2,7 mdkr. Från och med 2004 gäller nya redovisningsregler (RR 29/IAS 19), vilka bland annat innebär att bankens
pensionsstiftelse och pensionskassa kommer att konsolideras i bankens balansräkning. Vid oförändrade nu gällande aktiekurser bedöms detta då öka bankens egna kapital med
cirka 1 mdkr.

Handelsbanken Liv förvärvar 50% av Euroben Life and Pension Limited
Euroben Life and Pension Limited (Euroben) ägs till 50% vardera av SPP respektive det norska försäkringsbolaget Store-brand. Euroben är ett irländskt försäkringsbolag som erbjuder livförsäkringslösningar för individer och företag. Ett avtal har träffats om att Handelsbanken Liv förvärvar Storebrands aktier i Euroben. Köpeskillingen uppgår till drygt 70 mkr. Med Euroben, som är ett vinstutdelande bolag, kan
Handelsbanken erbjuda lösningar för nordiska kunder med internationell verksamhet.

Lars O Grönstedt
Verkställande direktör och koncernchef

Ytterligare information lämnas av:
Lars O Grönstedt, koncernchef
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lagr03@handelsbanken.se

Lennart Francke, chef Ekonomiavdelningen
telefon: 08 - 22 92 20, e-post: lefr01@handelsbanken.se