Resco AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 14:46 CEST

Omsättningen under perioden januari-juni 2003 uppgick till 121 (173) MSEK, -30 procent. Pro forma* minskade omsättningen med 2 procent. EBITA uppgick till -6 (-31) MSEK. Rörelseresultat efter goodwillavskrivningar var -8 (-34) MSEK.

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 58 (86) MSEK, -33 procent (pro forma -5 procent) EBITA uppgick till -4 (-26) Mkr och rörelseresultat efter goodwill till -4 (-27) MSEK.
Resultat efter skatt uppgick för första halvåret till -8 (-39) MSEK och för andra kvartalet till -5 (-32) MSEK. Resultat per aktie uppgick för första halvåret till -0,27 (-1,25) kronor och för andra kvartalet till -0,16 (-1,00) kronor.
Den tyska verksamheten fortsätter att visa lönsamhet i en svag konjunktur. Den operativa marginalen uppgick till 5 procent under andra kvartalet. I Sverige stärker Resco sin SAP-kompetens ytterligare genom rekrytering av tio erfarna SAP-konsulter inom Human Resources (HR).

Marknad
På den svenska IT-marknaden har det inte skett några större förändringar under det andra kvartalet. Det råder en fortsatt stabil efterfrågan på affärssystemsmarknaden och Rescos erbjudande inom SAP och Microsoft Business Solutions-Axapta mottas väl av kunderna. Timdebiteringen för SAP-konsulter är oförändrad jämfört med första kvartalet och prisnivåerna inom affärsområdena Axapta och integration har stabiliserats. Resco gör bedömningen att IT-sektorn kommer att få fler uppdrag efter folkomröstningen om EMU. Vid ett "ja" kommer det att behövas stora IT-insatser för att konvertera systemen hos företag och organisationer och vid ett "nej" kommer sannolikt IT-projekt att startas som tidigare lagts på is.

I den tyska ekonomin syns tecken på ljusning. Politiska åtgärder har vidtagits och har börjat ge effekt, bland annat i ökad konsumtion hos privatpersoner och företag. Resco GmbH fortsätter att utvecklas väl tack vare den stabila kundbasen.

Den finska IT-marknaden upplever en nedgångsfas, men även där genomförs politiska åtgärder. Resco i Finland ökar ansträngningarna i egna och partners säljkanaler.

Andra kvartalet
Omsättningen under andra kvartalet 2003 uppgick till 58 (86) MSEK, -33 procent. Av omsättningsminskningen hänför sig 24 MSEK till försäljningen av dotterbolaget Major Blue Oy. Pro forma minskade omsättningen med 5 procent. EBITA uppgick till -4 (-26 inkl jämförelsestörande poster om -15, se specifikation sidan 8) MSEK. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -4 (-27) MSEK.

Omsättningen för Resco Sverige uppgick till 38 (41) MSEK och EBITA uppgick till -3 (-26 inkl jämförelsestörande poster om -18) MSEK. Beläggningen ökade kontinuerligt under kvartalet, men nådde som genomsnitt inte en tillfredsställande nivå. Det andra kvartalet innehöll färre tillgängliga arbetsdagar i förhållande till första kvartalet på grund av påskhelgen (resultatpåverkan ca -2 MSEK), samtidigt som de administrativa kostnaderna fortfarande var för höga. Detta sammantaget medförde att lönsamhet inte uppnåddes under det andra kvartalet. Ytterligare möjligheter till administrativa besparingar om cirka 8 MSEK på årsbasis har identifierats och dessa beräknas börja få effekt under fjärde kvartalet. Resco fortsätter sin satsning på affärssystemet SAP och förstärker i Sverige sitt erbjudande med kompetens inom HR (Human Resources). Tio av Sveriges mest erfarna SAP-konsulter inom HR har rekryterats.

Resco i Tyskland redovisade en omsättning om 18 (19) MSEK, -5 procent, och EBITA uppgick till 1 (1) MSEK. Den tyska verksamheten uppvisade därmed en fortsatt stabil lönsamhet med operativa marginaler runt 5 procent i en mycket svag konjunktur. Resco har startat ett nytt affärsområde - Resco Solutions - i Tyskland som kommer att driva projekt inom förvaltning och vidareutveckling av affärssystem. Sju konsulter har rekryterats och en redan etablerad kundbas har övertagits. Första kunden är EHA, en energimäklare ägd av HEW och Reve. Affärsområdets målsättning är en omsättning på 6 MSEK under det första året och cirka tolv anställda vid årets slut.

Omsättningen för Resco i Finland uppgick till 2 (26) MSEK. EBITA uppgick till 1 (-1 inklusive reavinst om 3) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år avser dotterbolaget Major Blue Oy, vilket avyttrades den 30 juni 2002. Pro forma, exklusive Major Blue, uppgick omsättningen till 1 MSEK och EBITA till 0 MSEK under det andra kvartalet 2002.


* Exklusive effekter av förvärv och avyttringar.

Första halvåret
Omsättningen under perioden januari-juni 2003 uppgick till 121 (173) MSEK, -30 procent. Av omsättnings-minskningen är -48 MSEK hänförliga till avyttringen av dotterbolaget Major Blue under 2002. Pro forma minskade omsättningen med 2 procent. EBITA uppgick till -6 (-31 inkl jämförelsestörande poster om -15) MSEK. Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar uppgick till -8 (-34) MSEK.

Kunder och partners
Rescos erbjudande riktas i första hand till nordeuropeiska storföretag och kundbasen är bred. Resco har ett nära samarbete med tre partners: SAP, IBM och Microsoft, inklusive Microsoft Business Solutions-Axapta. Resco har stärkt sitt samarbete med Microsoft och utnämnts till Microsoft Certified Business Solutions Partner för Axapta.

Resco Sverige har skrivit avtal med Coop Sverige om den tekniska förvaltningen av bolagets alla SAP-system samt IXOS (programvara för arkivering och dokumenthantering). Avtalet löper på tre år och är värt 3 MSEK. Skogsbolaget Korsnäs har under andra kvartalet 2003 gett Resco i uppdrag att implementera affärssystemet Microsoft Business Solutions - Axapta. Resco har tecknat sitt andra ramavtal med Stockholms läns landsting i år. Avtalet gäller konsultstöd inom IT-området. Bland Resco Sveriges kunder finns sedan tidigare AstraZeneca, Ericsson, Falck, Nordea, Scania, Siemens och Tetrapak.

Resco i Tyskland har fått ytterligare uppdrag inom flygsektorn tack vare kunderna Airbus och Lufthansa Technik. Kundbasen har även förstärkts i och med den nystartade verksamheten Resco Solutions. Exempel på andra kunder är comdirect bank, Deutsche Bahn, Dresdner Bank, kraftbolaget HEW och Volkswagen.

Resco i Finland, R3 Team, genomför SAP-uppdrag hos Finnair. Exempel på andra kunder är Anglo Nordic, SAP Finland, Sonera och Tieto/Kesko.

Av minskningen om 205 anställda sedan den 30 juni 2002 är 161 personer hänförliga till avyttring av dotterbolag 2002. Personalomsättningshastigheten för rullande 12-månader uppgick till 10 (13) procent. Målsättningen för personalomsättningen är cirka 10 procent. Andelen kvinnor uppgick till 29 procent vid periodens slut.

Investeringar
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 2 (0) MSEK.

Finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under det första halvåret 2003 till -20 (-14) MSEK, från investeringar till 5 (3) MSEK och från finansieringsaktiviteter till 6 (6) MSEK, totalt -10 (-5) MSEK. Det negativa kassaflödet är främst ett resultat av en ökad bindning av rörelsekapital och utbetalningar relaterade till uppsagda personer och lokaler (-6 MSEK).

Under andra kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 (-6) MSEK, från investeringar till 2 (-1) MSEK och från finansieringsverksamheten 4 (11) MSEK, totalt 1 (4) MSEK. Utbetalningar till uppsagda personer och lokaler uppgick till -4 MSEK. Huvuddelen av sådana utbetalningar har nu upphört. Exklusive dessa utbetalningar och inklusive ett antal större kundfordringar som var förfallna per den 30 juni 2003 hade kassaflödet från den löpande verksamheten varit positivt under andra kvartalet.

Tillgängliga likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick den 30 juni 2003 till 17 (17) MSEK. Av detta belopp utgjordes 8 (10) MSEK av banktillgodohavanden. Tillgänglig kredit uppgick till 26 (28) MSEK varav 13 (21) MSEK var nyttjade per balansdagen. Pantsatta banktillgodohavanden uppgick till 5 (-) MSEK.

Kassalikviditeten uppgick till 159 (198) procent. Nettoskulden (likvida tillgångar minus räntebärande skulder) uppgick till 14 (21) MSEK inklusive PRI-skulden, som per den 30 juni 2003 uppgick till 10 (10) MSEK. PRI-skulden ska amorteras till och med 2006. Resco har för närvarande uppskov med amorteringarna mot att amorteringsbeloppet pantsatts till FPGs förmån.

Av Rescos tillgängliga kredit per den 30 juni 2003 avsåg 9 MSEK checkräkningskredit i Tyskland och 17 MSEK fakturabelåningskredit i Sverige. Det kreditbelopp som är tillgängligt genom fakturabelåning varierar med volymen på fakturerade belopp och är som lägst i slutet av tredje kvartalet då volymerna är låga.

Koncernens skattesituation och goodwill
Ackumulerade skattemässiga förlustavdrag i koncernen uppgick per 31 december, 2002 till 414 (133) MSEK varav 189 MSEK avser realiserade förluster på närings- och kapitalplaceringsaktier, vilka endast kan nyttjas till att reducera skatten på framtida vinster vid försäljning av liknande tillgångar. Tidigare angavs 360 MSEK, men detta belopp har rättats. Då det föreligger osäkerhet om exakt inom vilken tidsrymd underskotten kommer att kunna utnyttjas har Resco, i likhet med tidigare perioder, valt att inte redovisa latent skattefordran avseende underskottsavdrag.

Eget kapital och Resco-aktien
Aktiekapitalet ökade under andra kvartalet med 80.500 kronor genom emission av 161.000 B-aktier till en kurs om 1,90 kronor utgörande tilläggsköpeskilling enligt avtal med säljarna av Sector Oy.

Bolagsstämman den 28 april 2003 bemyndigade styrelsen att även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission eller emission av konvertibla skuldebrev alternativt skuldebrev förenade med optionsrätter till nyteckning. Aktierna och skuldebreven ska kunna tecknas mot tillskott av annan egendom än pengar (apport) eller mot betalning genom kvittning. Bemyndigandet ska omfatta högst 5 miljoner aktier av serie B och ska gälla längst intill nästkommande ordinarie bolagsstämma. Emissionerna med stöd av bemyndigandet ska användas för finansiering och förvärv på marknadsmässiga villkor. Vid fullt utnyttjande innebär bemyndigandet en utspädning om cirka 13,7 procent av aktiekapitalet och cirka 8,6 procent av rösterna.

Resco-aktiens slutkurs per den 30 juni 2003 uppgick till 1,64 kronor, vilket innebar en ökning med 10 procent jämfört med 31 december 2002. Under samma period ökade Stockholmsbörsens IT-index (SX4510) med 6 procent. Resco utsåg i maj 2003 Remium Securities till market maker vilket har resulterat i att Resco-aktien numera tillhör likviditetsgrupp B samt att omsättningen i aktien har ökat och att spreaden mellan köp- och säljkurs minskat.

Incitamentsprogram
För närvarande finns inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram. Den 30 maj 2003 löpte teckningsperioden för teckningsoptionsprogram 01/03 ut. Teckningskursen uppgick till 10 kr. Ingen option utnyttjades.

Moderbolaget
Resco AB (publ) omsatte 2 (33) MSEK och redovisade ett rörelseresultat om -4 (-3) MSEK under första halvåret 2003. Den 1 mars 2002 överläts all operativ verksamhet utom koncernledningen till det helägda dotterbolaget Resco Sverige AB. Pro forma, dvs inklusive Resco Sverige AB, uppgick omsättningen till 71 (89) MSEK och rörelseresultatet till -10 (-15) MSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 (-5) MSEK.

Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (0) MSEK. Moderbolagets likvida tillgångar inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens utgång till 2 (9) MSEK. För mer information se avsnittet Finansiell ställning.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation RR20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående rapportperiod som avslutades 31 mars 2003.
Ett antal nya redovisningsrekommendationer började gälla från och med 1 januari 2003. Införandet av dessa rekommendationer hos Resco har inte inneburit några förändringar i redan tillämpade principer och värderingar.

Framtidsutsikter
Resco håller fast vid de uppgifter som lämnades i delårsrapporten för första kvartalet 2003 att Resco har förutsättningar för ett positivt rörelseresultat för helåret 2003, förutsatt att inte det generella marknadsläget försämras.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2003
Bokslutskommunikén för 2003 publiceras den 19 februari 2004

Stockholm den 20 augusti 2003
Kjell Jacobsson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:
Verkställande direktör Kjell Jacobsson
Ekonomichef Maria Hedengren
Telefon 08-519 030 00

Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga hos Resco på S:t Eriksgatan 60A i Stockholm samt på Rescos hemsida www.resco.se.

Om Resco
Resco implementerar, bygger och vidareutvecklar affärssystem- och integrationslösningar. Företagets lösningar utvecklar kundernas samverkan med kunder och leverantörer samt effektiviserar interna processer och IT-system. Resco grundades 1982 och finns i Sverige, Finland och Tyskland. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Stockholm samt från kontor i Göteborg, Malmö, Östersund, Hamburg och Helsingfors. Resco har cirka 260 medarbetare. Företaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1996. För mer information om företaget se www.resco.se.

Resco AB (publ)
S:t Eriksgatan 60 A, 112 34 Stockholm
Telefon 08-519 030 00, Telefax 08-519 032 00,
info@resco.se www.resco.se
Organisationsnummer: 556220-8511
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.