Holmen AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 12:30 CEST

Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-03 1-03 2003 2002 2002
Nettoomsättning 4 010 4 001 8 011 7 965 16 081
Rörelseresultat 609 635 1 244 1 359 2 713
Resultat efter finansiella 551 581 1 132 1 277 2 564
poster
Resultat efter skatt 392 389 781 1 013 1 959
Vinst per aktie (före 4,91 4,86 9,77 12,67 24,50
utspädning), kr
Vinst per aktie (efter 4,72 4,69 9,41 12,20 23,58
utspädning), kr
Avkastning på eget kapital,% 10,5 10,3 10,4 14,6 13,7

* Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 011 (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

* Resultat efter skatt blev 781 (1 013) Mkr.

* Vinst per aktie uppgick till 9,77 (12,67) kronor. Avkastningen på eget kapital var 10,4 (14,6) procent.

* Rörelseresultatet blev 1 244 (1 359) Mkr. Holmen Papers
rörelseresultat minskade med 451 Mkr till följd av lägre priser. Resultatet för Iggesund Paperboard ökade med 147 Mkr främst genom högre volymer. Jämfört med första kvartalet minskade resultatet med 26 Mkr till 609 Mkr.

* Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var svagt under andra kvartalet. Holmen Papers produktion har fortsatt begränsats. Priserna var stabila under kvartalet men var lägre än föregående år. Marknadsläget för kartong var stabilt under kvartalet. Iggesund Paperboards kapacitetsutnyttjande var fortsatt högt och priserna stabila.

Stockholm den 20 augusti 2003
Göran Lundin
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta gärna:
Göran Lundin, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 33
Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 666 21 16 Christer Lewell, informationsdirektör, tel 08 - 666 21 15

Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,3 miljoner ton papper och kartong per år. EU-länderna är med cirka 85 procent av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar vid tre svenska och ett spanskt bruk papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m3. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka 1 100 GWh el vid
hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige.