Investor AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 08:43 CEST

Investors substansvärde uppgick den 30 juni 2003 till 68.701 Mkr (90 kronor per aktie), jämfört med 62.869 Mkr (82 kronor per aktie) vid årsskiftet, en uppgång med 9 procent.

Värdet av Investors samtliga tillgångar uppgick den 30 juni 2003 till 87.754 Mkr, jämfört med 79.227 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden uppgick den 30 juni 2003 till 19.053 Mkr (16.358 Mkr vid årsskiftet), vilket motsvarade 22 (21) procent av de totala tillgångarna.

Värdeförändringen av Kärninnehaven uppgick under rapportperioden till 7.952 Mkr. Samtliga kärninnehav påverkade värdeförändringen positivt. Störst påverkan hade Ericsson med 1.806 Mkr, AstraZeneca med 1.603 Mkr och SEB med 1.257 Mkr.

Värdeförändringen av Nya investeringar uppgick under rapportperioden till -402 Mkr. Investeringarna uppgick till 1.106 Mkr, samtidigt som avyttringar för 1.275 Mkr gjordes.

Investoraktiens totalavkastning var under rapportperioden 20 procent jämfört med -26 procent motsvarande period föregående år. Under det andra kvartalet uppgick totalavkastningen till 28 procent.

För information
Lars Wedenborn, Finansdirektör: 08-614 21 41, 070-624 21 41 lars.wedenborn@investorab.com

Fredrik Lindgren, Informationschef: 08-614 20 31, 070-624 20 31 fredrik.lindgren@investorab.com

IR-grupp, 08-614 28 00 ir@investorab.com

Denna delårsrapport har inte blivit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.