Consilium AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 15:30 CEST

Lönsamheten för Kärnverksamheten fortsätter att utvecklas positivt - för elfte kvartalet i följd redovisas ett förbättrat 12-månaders rullande rörelseresultat

Nettoomsättning för Kärnverksamheten ökade med 17 procent till 301,1 MSEK
Rörelseresultat för Kärnverksamheten ökade med 116 procent till 17,1 MSEK
Rullande 12-månaders nettoomsättning för Kärnverksamheten ökade till 598,6 MSEK
Rullande 12-månaders rörelseresultat för Kärnverksamheten ökade till 32,0 MSEK

Consilium fokuserar tillväxtsatsningarna till tre kärnområden: Brand & Gas, Navigation och Komponenter. Fokuseringen har givit en positiv resultatutveckling. Det 12-månaders rullande rörelseresultatet har ökat till 32,0 MSEK.

Samtidigt har vår fokusering inneburit att ett tio-tal verksamheter med en sammanlagd årsvolym av ca 175 MSEK planenligt avvecklats eller avyttrats. Tillsammans med strukturkostnader för övriga genomförda förändringar har detta medfört stora engångskostnader, men framför allt skapat en stark kärnverksamhet inom Consilium inför en förväntad konjunkturuppgång.

Radarverksamheten,som successivt anpassats till affärsmodellen inom affärsområdet Navigation, har under juni 2003 integrerats i detta affärsområde. I samband med denna förändring har en större organisationsförändring genomförts inom affärsområdet Navigation.

Som ett led i genomförda strukturförändringar och anpassning till ett fortsatt svagt konjunkturläge har Consilium,under andra kvartalet, minskat personalen med mer än 30 personer motsvarande en årskostnad på 14 MSEK. Samtliga kostnader för denna personalreduktion,inklusive reserver för uppsägningslöner, belastar första halvårets resultat.

Nettoomsättningen för Kärnverksamheten har ökat med 17 procent till 301,1 MSEK (258,1). Rörelseresultatet har ökat till 17,1 MSEK (7,9). Orderingången har minskat med 3 procent till 280,5 MSEK (287,8). Volymtillväxten förväntas fortsätta under 2003 trots en inom flera områden fortsatt svag konjunktur. Marinverksamheterna inom Kärnverksamheten fortsätter att utvecklas positivt.Varven i Asien tar generellt marknadsandelar från europeiska varv. Consilium har en stark position i Asien och orderingången är fortsatt stark. Industriverksamheterna inom Kärnverksamheten påverkas dock negativt av den svaga konjunkturen.

Inom affärsområdet Brand & Gas har nettoomsättningen ökat med 32 procent till 144,8 MSEK (109,7). Rörelseresultatet har ökat till 17,2 MSEK (4,1). Orderingången har ökat med 10 procent till 127,2 MSEK (116,2). Betydande kostnadsreduktioner har genomförts inom flera produktområden. Ett nytt brandlarmskoncept för mindre system lanserades under andra kvartalet. Inom flera områden har marknadsandelarna ökat och vi har varit fram-gångsrika på flera nya marknadssegment.

Inom affärsområdet Navigation har nettoomsättningen ökat med 20 procent till 65,8 MSEK (54,7). Rörelseresultatet, som belastas med betydande expansionskostnader, har minskat till 4,2 MSEK (5,6).Orderingången har minskat med 11 procent till 65,3 MSEK (73,0).Volymutvecklingen har varit god, men likafullt något svagare än beräknat. Under andra halvåret förväntas en högre tillväxttakt. Stora resurser har satsats på produktutveckling. Utvecklingskostnaderna uppgår till cirka 10 procent av nettoomsättningen.Ett antal nya produkter kommer att presenteras under hösten.

Inom affärsområdet Komponenter har nettoomsättningen minskat med 3 procent till 90,5 MSEK (93,7). Rörelseresultatet har minskat till 0,6 MSEK (2,8). Orderingången har minskat med 11 procent till 88,0 MSEK (98,6).Orderläget är,sett i ett medel-långt perspektiv, mycket gott.Vi har stora order på nya komponenter, som ännu ej kommit i produktion. I det kortare perspektivet kan vi konstatera att volymen minskat i det svaga konjunkturläget och att det idag inte finns några indikationer på ökad leverans-volym inom den närmaste framtiden. Verksamheten belastas istället kortsiktigt med kostnader för uppbyggnad av produktionslinjer för nya volymkomponenter. En större omstrukturering av verksamheten pågår. Förädlingsvärdet och omsättningen per anställd skall ökas väsentligt.Stora maskininvesteringar och förändringar i den egna produktionsapparaten genomförs för att effektivisera produktionen.

Inklusive övriga verksamheter,strukturkostnader och kostnader för avvecklade enheter uppgick Consilium-koncernens totala rörelseresultatet till 8,3 MSEK (4,7). Resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 MSEK (-5,9).

Kommentarer till finansiell information
Denna kvartalsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisningen.

Moderbolaget
Moderbolagets fakturering uppgick under första halvåret 2003 till 2,1 MSEK (2,9). Resultat efter finansiella poster uppgick till -6,2 MSEK (-8,9).

Kommande rapporter
Rapport avseende orderingång och nettoomsättning tom juli 2003 publiceras den 22 augusti 2003. Delårsrapporter kommer att publiceras den 10 november (nio månader). Bokslutsrapporten för helåret 2003 publiceras i februari 2004.

Stockholm den 21 augusti 2003
CONSILIUM AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Consiliums revisorer.