Strålfors AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2003 12:05 CEST

·Rörelseresultat 4,0 MSEK (38,2) före strukturkostnader
·Kassaflödet 7,2 MSEK (2,6)
·Resultatförbättring förväntas under andra halvåret

Koncernen
Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 737 MSEK, en minskning med 67 MSEK jämfört med samma period i fjol (803). Omsättningsnedgången härrör från divisionen Graphic Solutions samt affärsom-rådet Supplies inom divisionen SPI. Divisionen Information Logistics redovisar en omsättningsökning med 8 %.

För andra kvartalet redovisas ett rörelseresultat på -11,4 MSEK (8,3). Bortfallet av täckningsbidrag p g a den minskade omsättningen har inte fullt ut kunnat kompenseras med kostnadsminskningar. Resultatet har även påverkats negativt med drygt 5 MSEK av valutakursförluster.

För delårsperioden januari - juni uppgick omsättningen till 1 546 MSEK, en minskning med 120 MSEK jämfört med samma period i fjol (1 666). Minskningen, som huvudsakligen härrör från divisionen Graphic Solutions, har medfört ett bidragsbortfall på 40 MSEK medan kostnaderna minskat med 19 MSEK. Under innevarande år har resultatet dessutom belastats med kursförluster i rörelsefordringar på drygt 10 MSEK jämfört med en motsvarande vinst på 3 MSEK under samma period i fjol. Delårsperiodens rörelseresultat uppgick till 4,0 MSEK före strukturkostnader. Motsvarande resultat under samma period i fjol var 38,2 MSEK. Av resultatnedgången på 34 MSEK härrör 30 MSEK från divisionen Graphic Solutions medan divisionen Information Logistics redovisar en resultatförbättring på 11 MSEK. Delårsperiodens rörelseresultat har även belastats med 10 MSEK, som avsattes under första kvartalet för strukturåtgärder huvudsakligen inom det grafiska affärsområdet.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 20 (Delårsrapportering). I övrigt tillämpas de redovisningsprinciper, som presenterades i årsredovisningen för 2002.

Översiktlig granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Adresser och organisationsnummer
Strålfors AB (publ). Postadress: 341 84 Ljungby. Besöksadress: Helsingborgsvägen 20, Ljungby. Tel: 0372-850 00 Webbadress: www.stralfors.se Organisationsnummer: 556062-0618.

Ljungby den 7 augusti 2003
Per Samuelson
VD och Koncernchef