Munters AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2003 12:26 CEST

* Svag efterfrågan under kvartal 2 inom MCS till följd av torr väderlek
* Bra efterfrågan inom AgHort-industrin i USA kompenserar delvis
den svaga efterfrågan inom AgHort i Europa
* Ogynnsam produktmix inom Avfuktning
* Ytterligare kostnadsreducerande åtgärder vidtagna

Munters verksamhet

Munters är världsledande inom fuktreglering med produkter och tjänster för vatten- och brandskadesanering samt avfuktning, befuktning och kylning av luft.

Munters affärsidé är att vara ett globalt, service- och applikationsorienterat nischföretag för luftbehandling, från en bas inom avfuktning och befuktning.

Verksamheten är organiserad i tre geografiska regioner: Europe, Americas och Asia. Inom varje region är verksamheten indelad i divisionerna Avfuktning, Moisture Control Services (MCS) och HumiCool. Munters verksamhet är ofta projektorienterad med omfattande samarbete mellan regioner och divisioner inom försäljning, produktion och produktutveck ling. Tillverkning och försäljning sker genom egna bolag i 27 länder. Koncernen hade 3 147 anställda vid rapportperiodens utgång.

Marknadsutveckling

Flera av de marknader Munters arbetar på har haft en fortsatt svag utveckling under årets andra kvartal. Industrins investeringsvilja har påverkats av osäkerheten beträffande konjunkturutvecklingen liksom av effekten från kriget i Irak och epidemin med lunginfektionen SARS. Under andra kvartalet har efterfrågan försämrats kraftigt inom vattenskade sanering till följd av den mycket torra väderleken på samtliga, för Munters, viktiga marknader.

Marknaden i Europa har haft en minskad efterfrågan inom Avfuktning och HumiCool. Den mycket torra väderleken har lett till minskad efterfrågan inom MCS under det andra kvartalet. Inom AgHort-industrin (Agriculture &
Horticulture) har efterfrågan påverkats negativt av försämrad konkurrenskraft för den europeiska kycklingindustrin beroende på för ändrade valutakurser. Marknaderna i Mellanöstern har förbättrats vad gäller kompletteringar och ombyggnader men nybyggnationen har inte kommit igång. Produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner har haft en fortsatt svag efterfrågan under året.

Marknaden för avfuktarprodukter i Amerika har haft en svag efterfrågan. Det torra vädret har lett till en svag efterfrågan på vattenskadesanering. Inom HumiCool har efterfrågan på evaporativa kyl system för AgHort-industrin varit god medan produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner har haft en fortsatt låg efterfrågan. Inom Avfuktning har efterfrågan varit låg inom många segment med fortsatt nedgång i efterfrågan för Zeol-system, som till stor del är beroende av investeringar inom halvledarindustrin. Aggregat med kombination av kylning och avfuktning har haft god efterfrågan och försäljningen till snabbmatsrestauranger och skolor har ökat.

Efterfrågan inom HumiCool i Asien har varit svag till följd av SARS och kycklinginfluensa i Kina. Efter-frågan inom Avfuktning i Japan och Kina har varit god, medan aktiviteten i Sydostasien varit fortsatt låg.

Koncernens utveckling under andra kvartalet

Munters orderingång minskade under det andra kvartalet med 4 procent till 1 114 Mkr (1 159). Valutajusterad, för nuvarande struktur, var minskningen också 4 procent. Nettoomsättningen minskade med 3 procent till 1 109 Mkr (1 149). Valutajusterad, för nuvarande struktur, var omsättningsminskningen 3 procent efter nolltillväxt i Region Europe, minus 6 procent i Region Americas och minus 18 procent i Region Asia.

Koncernens rörelseresultat minskade med 32 procent till 78 Mkr (114) motsvarande en rörelsemarginal, inklusive goodwillavskrivningar, om 7,0 procent (9,9). Valutajusterad, för nuvarande struktur, minskade rörelseresultatet med 21 procent.

Åtgärdsprogram

Mot bakgrund av den fortsatt svaga efterfrågan har beslutats om ett nytt kostnadsreducerande program. Kostnader för detta beräknas uppgå till 10 Mkr som kommer att belasta det tredje kvartalet. Sammanlagda kost nadsneddragningar av första kvartalets program och det nya programmet är uppskattade till 80 Mkr på årsbasis. För 2003 beräknas kostnads besparingen bli 40 Mkr. Det nya programmet kommer att ge full effekt i början av 2004.

Koncernens utveckling under årets första sex månader

Årets första sex månader blev svaga beroende på att den goda utvecklingen inom MCS i början av året inte fortsatte under det andra kvartalet och på grund av den fortsatt låga efterfrågan inom Avfuktning och HumiCool. Under första halvåret minskade orderingången med 2 procent till 2 248 Mkr (2 303). Valutajusterad, för nuvarande struktur, minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken var vid kvartalets utgång 650 Mkr (659). Valutajusterad var ökningen i orderstocken, för nuvarande struktur, 3 procent.

Koncernens nettoomsättning minskade med 3 Mkr till 2 198 Mkr (2 201). Valutajusterad var det en minskning, för nuvarande struktur, med 1 procent.

Fördelad per region ökade nettoomsättningen med 8 procent i Europe, minskade med 7 procent i Americas och minskade med 24 procent i Asia. Valutajusterad, för nuvarande struktur, ökade omsättningen marginellt såväl i Americas och Europe medan den minskade i Asia.

Koncernens rörelseresultat, efter avskrivningar på goodwill och övervärden om 22 Mkr (12), uppgick till 145 Mkr (200). Valutajusterad, för nuvarande struktur, minskade rörelseresultatet med 21 Mkr. Resultat försämringen beror på en minskad omsättning inom produkter med hög marginal (negativ mixförändring) och att kostnaderna inte kunnat minskas i takt med marknadsnedgången. Munters högsta marginaler finns i verksamheter som har haft de största negativa valutaeffekterna. Omräkningen av resultaten i olika valutor till svenska kronor har därmed också bidragit till en minskad marginal. Rörelsemarginalen under perioden uppgick till 6,6 procent (9,1). Valutajusterad, för nuvarande struktur, var rörelsemarginalen 7,9 procent föregående år.

Koncernens resultat före skatt uppgick till 133 Mkr (187). Periodens resultat minskade med 36 procent till 73 Mkr (114) efter en skatte belastning om 45 procent (39). Justerat för icke skattemässigt avdrags gilla avskrivningar på goodwill och övervärden var skattesatsen 39 pro cent. Resultatet per aktie uppgick till 3,00 kronor (4,66).

Nettoomsättningen har ökat genom under föregående år gjorda förvärv och en högre leveransvolym inom MCS. Samtidigt har den påverkats negativt av den svaga efterfrågan samt genom negativa effekter av förändrade valutakurser.

Region Europe

Orderingången i Region Europe ökade under rapportperioden med 7 procent till 1 385 Mkr (1 290). Omsättningen ökade med 8 procent till 1 340 Mkr (1 235). Valutajusterad, för nuvarande struktur, var detta en marginell ökning. Operativt resultat (resultat före avskrivningar på goodwill och
övervärden) minskade med 16 procent och uppgick till 82 Mkr (97). Det operativa resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med 1 Mkr, en minskad omsättning inom Avfuktning och HumiCool samt den snabba nedgången av efterfrågan inom MCS under det andra kvartalet.

Division Avfuktning har, efter en svag inledning på året, haft en ökad orderingång jämfört med föregående år. Omsättningen har dock minskat som följd av att färre antal större projekt har levererats under rapportperioden. Det operativa resultatet är betydligt lägre än föregående år. Marknadsaktiviteten inom livsmedels- och läkemedelsindu strierna är fortsatt på en bra nivå men upphandlingstiderna har för längts.

Division MCS har haft en positiv utveckling trots en mild och torr vår som ledde till en försvagning under det andra kvartalet. Orderingång, omsättning och operativt resultat har förbättrats i jämförelse med föregående år. Munters har inte haft någon efterfrågan från över svämningar eller annan katastrofrelaterad verksamhet under perioden.

Division HumiCool har haft en kraftigt minskad orderingång och omsättning och ett operativt resultat som är väsentligt lägre än under motsvarande period föregående år. Divisionen påverkas negativt av en dramatisk nedgång i efterfrågan för nya kylsystem till AgHort-industrin i Mellanöstern samt försämrad konkurrenskraft inom den europeiska kycklingindustrin. Produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner har haft en fortsatt låg efterfrågan och efterfrågan på produkter till HVAC-industrin (Heating Ventilation Air Conditioning) har också utveck lats negativt till följd av svag efterfrågan inom byggindustrin.

Region Americas

Orderingången i Region Americas minskade under rapportperioden med 11 procent till 721 Mkr (813). Valutajusterad, för nuvarande struktur, minskade orderingången med 4 procent. Omsättningen minskade med 7 procent till 725 Mkr (783). Valutajusterad, för nuvarande struktur, ökade omsättningen med 1 procent. Operativt resultat uppgick under perioden till 82 Mkr (99). Det operativa resultatet påverkades negativt av förändrade valutakurser med 19 Mkr.

Division Avfuktning har haft lägre orderingång, omsättning och ett försämrat operativt resultat, främst beroende på en ytterligare försämring för Zeol-verksamheten och avsaknaden av större projekt för industriella avfuktare. Under perioden har orderingången för Zeol varit 19 Mkr lägre än föregående år och omsättningen 33 Mkr lägre. Orderingång och omsättning för avfuktningsaggregat till varuhus har fortsatt att öka. Det under föregående år nyintroducerade avfuktarprogrammet med kombinerad funktion för avfuktning och kylning har utvecklats bra. Låg energiförbrukning gör att systemen kan drivas med el istället för gas som energikälla, vilket leder till ökad marknadspotential.

Division MCS har i lokal valuta haft ökad orderingång och omsättning med 13 procent medan det operativa resultatet minskat till följd av projekt med låg marginal i samband med översvämningar. Vidare har, i likhet med MCS-verksamheten i Europa, den osedvanligt torra väderleken haft en nega tiv påverkan på efterfrågan av Munters tjänster.

Division HumiCool har utvecklats positivt vad gäller orderingång, omsätt ning och operativt resultat. Utvecklingen inom kylsystem till AgHort- industrin har varit god genom förvärven av Aerotech och Glacier-Cor under föregående år. I likhet med den europeiska verksamheten har det varit låg efterfrågan avseende produkter för kylning av insugsluft till gasturbiner.

Region Asia

Munters verksamhet i Region Asia har påverkats negativt av effekter avseende SARS samt kriget i Irak, vilket har lett till senareläggning av investeringsbeslut hos kunderna. Orderingång, omsättning och operativt resultat var samtliga lägre än föregående år. Orderingången minskade under perioden med 24 procent till 180 Mkr (237). Omsättningen minskade med 24 procent till 168 Mkr (221). Valutajusterad var det en minskning med 14 procent. Operativt resultat uppgick under perioden till 17 Mkr (23). Förändrade valutakurser påverkade resultatet negativt med -3 Mkr.

Division Avfuktning har haft en ökad orderingång, minskad omsättning men ett förbättrat operativt resultat. Resultatet har påverkats positivt genom förbättrade marginaler i såväl de japanska som kinesiska verksamheterna.

Division MCS, som är en liten del av Region Asia, har haft en lägre omsättning och operativt resultat än föregående år. Under första kvartalet tillsattes en ny ledning för den australiensiska verksamheten, som utgör regionens största MCS-verksamhet. Den nya ledningen har genomfört en omfattande organisationsförändring för att höja lönsamheten.

Division HumiCool har haft lägre orderingång, omsättning och operativt resultat. Verksamheterna i Australien och Thailand har utvecklats starkt, främst försäljning av evaporativa kylsystem till AgHort- industrin, vilket delvis kompenserat den fortsatta nedgången i Japan. Lönsamheten i Thailand har påverkats negativt av flyttningen av produktionen till nya lokaler. Flyttningen är nu genomförd och produk tionen fungerar som planerat.

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 67 Mkr (93). Huvuddelen avser investeringar i MCS-,
produktions- och IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick till 89 Mkr (74) varav goodwill- och övervärdesavskrivningar utgjorde 22 Mkr (12).

Finansiell ställning

Soliditeten har marginellt minskat och uppgick vid periodens utgång till 41 procent (42). Vid periodens slut var likvida medel 120 Mkr (65) och räntebärande skulder (inklusive PRI-pensioner) var 576 Mkr (446). Nettoskulden har under året ökat med 91 Mkr till 456 Mkr. Under perioden har 86 Mkr utdelats till aktieägarna samt 22 Mkr utbetalats i tilläggsköpeskillingar avseende tidigare gjorda förvärv. Koncernen har outnyttjade lånefaciliteter om cirka 148 Mkr.

Personal

Antalet medarbetare var vid rapportperiodens utgång 3 147 personer, vilket är en ökning med 104 personer sedan motsvarande period föregående år. Inom Region Europa har personalen ökat med 53 personer, inom Region Americas med 64 personer och inom Region Asia minskat med 13 personer. Ökningarna är hänförliga till förvärven av Aerotech och Svt.

Ledande befattningshavare har, i enlighet med den ordinarie bolagsstämmans beslut den 7 maj 2003, erbjudits att teckna köpoptioner i Munters AB till marknadsmässigt pris om 15,80 kr. Totalt tecknade 33 anställda 63 600 optioner. Lösenpriset fastställdes till 226 kr per aktie, motsvarande 140 procent av den genomsnittliga högsta och lägsta betalkursen på Stockholmsbörsen för Munters aktie under perioden 12-16 maj 2003. Köpoptionerna kan utnyttjas för köp av aktier i Munters AB under perioden 1 september 2006 - 30 mars 2007. Optionernas pris subventioneras till 40 procent av Munters under förutsättning att anställningsförhållandet kvarstår vid optionens lösenperiod.

Moderbolaget

Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till minus 7 Mkr (14). Mottagna utdelningar från dotterbolag ingår med 0 Mkr (19). Någon koncernextern nettoomsättning förekom ej. Likvida medel uppgick vid per iodens slut till 0 Mkr (0) och nettoskulden uppgick till 172 Mkr (383). Investeringarna uppgick under perioden till 0 Mkr (1) och antalet anstäl lda var 20 (20).

Kommentar till redovisningen

Använda redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med den senaste årsredovisningen.

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisorer.

Kommande informationstillfällen

2003
27 oktober Delårsrapport januari-september

2004
19 februari Bokslutskommuniké 2003
27 april Bolagsstämma
27 april Delårsrapport januari-mars

16 augusti Delårsrapport januari-juni
28 oktober Delårsrapport januari-september

Sollentuna den 18 augusti 2003

Lennart Evrell
Verkställande direktör

För ytterligare information, kontakta:

Lennart Evrell, Chief Executive Officer,
telefon 08-626 63 03, lennart.evrell@munters.se.

Bernt Ingman, Chief Financial Officer,
telefon 08-626 63 06, bernt.ingman@munters.se.


Munters AB (publ)
Box 430
191 24 Sollentuna
Telefon 08-626 63 00
Fax 08-754 68 96
info@munters.se
www.munters.com