Nordic Growth Market NGM AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2003 16:00 CEST

* NGM blir auktoriserad börs den 22 april.
* Två nynoterade bolag samt fem ansökningar under första halvåret.
* 26 noterade hitwarranter på derivatmarknaden NDX.
* 19 värdepapper på Nordic OTC.

Börsstatus
Den 22 april beslutade Finansinspektionen att tilldela Nordic Growth Market NGM AB börsstatus. Detta innebär att det för första gången på 140 år finns ett seriöst alternativ till Stockholmsbörsen. Förutom en ökad möjligheten att skapa ett bredare produktutbud för NGM ger auktorisationen de noterade bolagen på NGM en höjd kvalitetsstämpel bland annat genom den granskning och tillsyn Finansinspektionens svarar för, medan investerarna får en ökad trygghet. Börsstatusen innebär dessutom att en rad svenska och utländska institutionella investerare kan investera i de bolag som finns noterade på NGM eftersom flera investerare har förbehåll kring detta i sina placeringsregler.

Resultat och omsättning
NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget, där börsverksamheten bedrivs, Nordic Growth Market NGM AB ( NGM), redovisar för första halvåret 2003 ett resultat före skatt om -2,0 MSEK
(-1,5 MSEK motsvarande period föregående år). Ett resultat som belastats med omstruktureringskostnader och som i stor utsträckning präglas av den fortsatt svaga aktiemarknaden.

Till följd av NGMs börsstatus har bolaget fått möjlighet att utveckla nya affärsområden för att bredda intäktsbasen. Under perioden har NGM genomfört investeringar i befintliga och i nya datasystem. Bolaget har under perioden utvecklat nya produkter som marknaden efterfrågat. Exempel är den nya nordiska derivatmarknaden NDX och vidareutveckling av Nordic OTC. Kostnaderna har ökat till följd av detta och totalt uppgår investeringarna till 4,3 MSEK, varav 1,3 MSEK har kostnadsförts direkt och resterande 3,0 MSEK har aktiverats för att avskrivas på tre år.

NGM har fortsatt att vidta kostnadsreducerande åtgärder under perioden vilka till viss del påverkat resultatet under det andra kvartalet, men framförallt kommer åtgärderna att ge effekt från och med tredje kvartalet. Vid andra kvartalets utgång fanns 12 (13) anställda i koncernen.

Nettoomsättningen uppgick totalt till 8,5 MSEK (8,5 MSEK). Därav utgjorde noteringsavgifterna
3,7 MSEK (3,6 MSEK) och transaktionsintäkterna 0,1 MSEK (0,1 MSEK). Vidare summerade informationsintäkterna till 2,7 MSEK (3,1 MSEK) och övriga intäkter 2,0 MSEK (1,7 MSEK).

Resultatet efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-1,5 MSEK) motsvarande -0,05 kr per aktie (-0,04 kr per aktie). Det egna kapitalet uppgick 2003-06-30 till 0,39 kr per aktie (0,48 kr per aktie). Aktiekursen 2003-06-30 (senaste betalkurs) för NGM Holding AB var 0,45 kr (0,30 kr).

Likviditet
NGM stärkte sin finansiella ställning i september och december 2002. Likviditetstillskottet har delvis använts för investeringar i NGMs verksamhet med bäring på börsstatusen. Likviditeten har därmed belastats under perioden. Bolaget bedömer att förra årets finansiering är tillräcklig, dels med utgångspunkt från att utestående kundfordringar vid halvårsskiftet översteg utestående leverantörsskulder och dels utifrån den bedömda resultatutvecklingen för andra halvåret.

Noteringsläge
NGM behandlar för närvarande fem ansökningar om notering och arbetar aktivt med ytterligare ett antal bolag som deklarerat att de avser att ansöka om notering vid NGM. Fem bolag har under 2003 inlämnat ansökan om notering på NGMs börslista, NGM Equity, varav två hittills har noterats.

Tre bolag har avnoterats från NGM Equity och återfinns istället på Nordic OTC (se nedan).

Per den 30 juni var 48 bolag noterade på NGM Equity. (53 bolag den 30 juni 2002).

NDX
I slutet av 2002 påbörjade NGM uppbyggnaden av en nordisk derivatbörs, Nordic Derivatives Exchange (NDX). Den 13 mars kunde NGM starta NDX och därmed öppnades en helt ny marknad för handel med derivat med en struktur som uppmuntrar till produktutveckling och ger en lägre kostnad för emittenter och kunder. Inledningsvis har den störste aktören på den svenska marknaden, Handelsbanken, emitterat 26 stycken s k hitwarranter. Detta är en ny produkt på den nordiska marknaden. Ytterligare fyra aktörer har tecknat ramavtal för den nya derivatbörsen.

Notering av ytterligare Warranter och andra derivat beräknas ske under tredje kvartalet.

Nordic OTC
Den 2 december 2002 startade NGM ett plattform för handel i nordiska onoterade bolag - Nordic OTC - vilken ligger utanför den av Finansinspektionen auktoriserade börsens verksamhet i NGM. Nordic OTC ska utgöra en plattform för nordiska onoterade bolag där dessa bolag skall beredas möjlighet att mogna under sunda förhållanden för att slutligen notera sig som aktiemarknadsbolag. Handeln i Nordic OTC sker hos värdepappersinstitut och administreras i handelssystemet Tellus, vilket ökar spridningen av kursinformation och underlättar handeln. 14 värdepapper återfanns på Nordic OTC från start och idag uppgår antalet värdepapper till 19. Ytterligare ett 25-tal bolag förväntas tillkomma på Nordic OTC under resten av året.

Styrelse
Vid ordinarie bolagsstämma den 8 maj i NGM Holding AB beslutades att välja Elisabet Annell (ordförande), Björn Nordstrand, Kajsa Lindståhl och Clas Romander till styrelseledamöter. De två senare invaldes såsom nya ledamöter.

2003
Börsstatusen innebär en kvalitetshöjning för NGM och bidrar till att NGM nu får kraftigt ökade möjligheter att bredda produktutbudet, bl a genom att erbjuda s k inregistrering av värdepapper. Det är därför värdehöjande för NGM att vi nu kan erbjuda marknaden möjligheten att skapa och notera nya produkter. Den ökade attraktionskraft som börsstatusen ger gör att NGM bedömer att nynoteringarna på NGM Equity kommer att öka jämfört med 2002. Implementeringen av NDX och Nordic OTC kommer under året att ha en positiv effekt på resultatet. Även de under perioden genomförda förändringarna i infrastrukturen bedöms kunna bidra till ökade intäkter.

Rapportdagar under 2003
Kvartal 3 9 oktober 2003
Bokslutskommuniké för 2003 16 januari 2004

Ulf Cederin
VD i NGM Holding AB