NGS Next Generation Systems Sweden AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 10:14 CEST

*Omsättningen uppgick till 1,5 MSEK (5,7 MSEK) för andra kvartalet och 2,8 MSEK (14,6 MSEK) för halvåret.

*Första halvåret uppgick resultat efter goodwillavskrivningar till -6,4 MSEK (-6,8 MSEK). Efter finansnetto uppgick resultatet till -6,6 MSEK (-6,9 MSEK).

*I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 1,4 MSEK (0) för andra kvartalet och 4,6 MSEK (0) för halvåret. Posterna avser kostnader i samband med avvecklingen av TecTown International AB, 3,6 MSEK, samt nedskrivning av fordran på Fastighets Möblerade Bostäder AB 1,0 MSEK. Alla avvecklingskostnader avseende TecTown International AB är nu tagna.

*NGS träffade en uppgörelse med Fastighets AB Möblerade Bostäder den 24 juni 2003 innebärande en betalning om 2,8 MSEK. Den 19 juni reglerades 1,3 MSEK och betryggande säkerhet har ställts för resterande del, som kommer att regleras under hösten.

*Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,3 MSEK (0,4 MSEK).

*NGS dotterbolag Call X Marketing AB har erhållit två order under augusti.

*NGS har erhållit första referensordern på UniMed Care "sjukanmälan".

*Prognosen för andra halvåret är en fördubbling av omsättningen i dotterbolagen och med ett positivt resultat.

*Då TecTown International AB och Software Express AB ej längre ingår i koncernen har all deras resultatpåverkan tagits bort från koncernens resultaträkning för hela halvåret.

Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher. Målsättningen är att göra ett mindre förvärv samt att med lönsamhet fördubbla omsättningen i dotterbolagen innan året slut.

Under det andra kvartalet har de sista avvecklingskostnaderna tagits avseende TecTown International AB och NGS räknar med att kunna generera ett positivt resultat för andra halvåret.

Omsättning och resultat
Omsättningen i koncernen har sjunkit på grund av försäljning av Software Express AB samt avveckling av TecTown International AB men med den planerade expansionen som nu genomförs räknar NGS med att vid utgången av detta år ha en årsomsättning på ca 30 MSEK.

Koncernens omsättning under andra kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (5,7 MSEK) och för halvåret 2,8 MSEK (14,6 MSEK). Omsättningen för helåret 2002 uppgick till 29,9 MSEK.

Resultatet för första halvåret har belastats med planenliga goodwillavskrivningar om 0,08 MSEK (0,7 MSEK). Avskrivning av materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,07 MSEK (0,2 MSEK). Koncernens resultat efter skatt uppgick till –6,6 MSEK (-6,9 MSEK). Resultatet per aktie uppgick till SEK –0,04 både före och efter utspädning då hänsyn tagits till utestående konvertibla skuldebrev.

Nettoomsättning
I omsättningen för år 2003 ingår inte de avyttrade respektive avvecklade dotterbolagen TecTown International AB och Software Express AB.

Jämförelsestörande poster
Resultatet har belastats med avvecklingskostnader för TecTown International AB med 3,6 MSEK. I jämförelsestörande poster ingår även nedskrivning av fordran på Fastighets Möblerade Bostäder AB med 1,0 MSEK.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar under första halvåret uppgick till 10 TSEK (195 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 1,3 MSEK (0,4 MSEK).

En uppgörelse med Fastighets AB Möblerade Bostäder (FMB) är gjord under maj innebärande att FMB erlägger 2,8 MSEK. I samband med denna uppgörelse skriver NGS ned sin fordran med 1,0 MSEK. Efter denna uppgörelse ser likviditeten bra ut för den kommande perioden.

Aktien
NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista.

Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 188 517 120 st och kursen per den 30 juni 2003 var SEK 0,05. Efter konvertering av fordringar och nyemission vilket registreras under augusti 2003 uppgår antalet aktier till 337 234 580 st.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 30 juni till 10,0 MSEK varav aktiekapitalet utgör 1,9 MSEK. Efter konvertering av fordringar och genomförd nyemission uppgår aktiekapitalet till 3,4 MSEK.

Nyemission
En konvertering av fordringar är genomförd, men ännu ej registrerad hos PRV. Ett antal fordringsägare konverterar fordringar på totalt 5,3 MSEK till aktiekapital samt en nyemission på 1,1 MSEK.

Affärsläge för respektive dotterbolag

Call X Marketing AB
Utvecklingen under andra kvartalet har varit positiv. Två stora order har erhållits under sommaren samt ett antal mindre order. Detta gör att Call X Marketing AB just nu är inne i en omfattande rekryteringsfas för att kunna möta efterfrågan.

Resultatet för det andra kvartalet ser bra ut och resultatet bör kunna förbättras under andra halvåret.

Orderläget inför hösten ser bra ut och Call X Marketing AB räknar med att erhålla ytterligare någon stor order under hösten.

UniMed Personal AB
Bemanningskonceptet utvecklas något sämre än plan. Anledningen står att finna i det allmänna konjunkturläget samt att mycket fokus har ägnats andra delar av koncernen. Ett antal mindre order har dock erhållits under sensommaren och ett antal uteliggande offerter bör leda till ytterligare order under hösten. UniMed Personal AB kommer under hösten att profilera sig mot några få sektorer för att få en mer unik tjänst att sälja.

Sjukanmälan ”UniMed Care”
Verksamheten har startats under sommaren och namnet kommer att bli UniMed Care. Affärsidén går ut på att UniMed Care övertar processen för sjukanmälan åt företag och med medicinskt utbildad personal sätta in behandling i samband med att personalen sjukskriver sig.
Detta ger företag fördelar i form av kortare sjukfrånvaro samt förebygger sjukdom.

Första pilotprojekt är i hamn och startar upp under september. Ytterligare ett antal företag står på tur för att koppla upp sig till tjänsten.

TecTown International AB
Den negativa utvecklingen under första kvartalet ledde till att bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i början på april.

Förutsättningarna för en rekonstruktion byggde på att det fanns en positiv syn på framtiden. Ledningen gjorde bedömningen att marknaden kommer att vara fortsatt svag och vikande, vilket innebar att förutsättningarna saknades för en rekonstruktion. NGS beslutade därför att försätta TecTown i konkurs i slutet av april.

Prognos för år 2003
NGS Next Generation Systems Sweden AB (publ) har efter långt uppehåll beslutat lämna prognos för 2003. Prognosen är ett positivt resultat för andra halvåret.

Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkter:

Rapport Q3-2003 29 oktober 2003
Bokslutskommuniké-2003 20 februari 2004

Stockholm 27 augusti 2003
NGS Next Generation Systems
Sweden AB (publ)
Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.