Rejlers

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2003 14:53 CEST

*Omsättningen ökade med 12 % till 130,0 Mkr (115,7).
*Debiteringsgraden ökade från 67,5 till 69,5 %.
*Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 7,5 Mkr (6,3).
*Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster blev 6,7 Mkr (6,3).
*Resultat efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster blev 7,4 Mkr (5,5).
*Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster blev 6,6 Mkr (7,6).
*Rejlers B-aktie noterades på Nordic Growth Market (NGM) den 8 maj.
*Efter rapportperioden förvärvades Epsilons verksamhet i Linköping.
*Efter rapportperioden har beslut tagits om förvärv av ytterligare 10 % i Rejlers Invest OY.

Omsättning och resultat
Rejlerkoncernens omsättning ökade under perioden med 12 % till 130,0 Mkr (115,7). Det största dotterbolaget Rejlers Ingenjörer AB hade under samma period en omsättning om 126,1 Mkr. Andra kvartalet ökade omsättningen med 7 % och uppgick till 65,7 Mkr.

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 7,5Mkr (5,5). Rörelseresultatet efter jämförelsestörande poster uppgick till 6,7Mkr (6,3). Kostnader för notering har belastat resultatet med -0,8Mkr. Rörelsemarginalen uppgick till 5,2 % (5,4). Exklusive noteringskostnader uppgick rörelsemarginalen till 5,8 % (5,4). Exklusive noteringskostnader är resultatförbättringen 19 %, i huvudsak beroende på högre debiteringsgrad 69,5 % (67,5).
Andra kvartalet uppgick resultatet före jämförelsestörande poster till 3,1 Mkr (4,3). Resultat efter finansnetto exkl. jämförelsestörande poster uppgick till 7,4 Mkr (5,5). Resultat efter finansnetto inkl. jämförelsestörande poster uppgick till 6,6 Mkr (7,6). Resultatet under 2003 har belastats med noteringskostnader på -0,8 Mkr. Under 2002 påverkades finansnettot positivt med 2,1 Mkr i samband med omräkning av återbäring från Alecta. Finansiella intäkter uppgick till 0,1 Mkr (2,1) och avser ränteintäkter på kundfordringar och banktillgodohavande. Finansiella kostnader uppgår till -0,2 Mkr (-0,8) och avser räntekostnad för inteckningslån och checkkredit. Resultatet efter bedömd skattesats (30 %) uppgick till 4,6 Mkr (5,4).

Kassaflöde och finansiell ställning
Kassaflödet från löpande verksamhet förbättrades och var under perioden 13,0 Mkr (-3,9) inklusive 3,9 Mkr (8,5) från Alecta. Jämförelsetalet föregående år påverkades negativt (-9,6Mkr) avseende en ombokning av Alectamedel.
Under perioden har ökningen i antalet medarbetare varit måttlig. Det är en orsak till förbättringen jämfört med motsvarande period föregående år, då antalet medarbetare ökade, vilket i konsultföretag ökar kapitalbindningen i framförallt pågående arbete och kundfordringar.
Förändringen jämfört med årsskiftet förklaras av dels resultatet och dels av semesterskulden som är säsongsberoende och ökar kortfristiga skulder under januari-juni. Semesterskulden betalas till stor del ut under Q3 vilket försämrar kassaflödet under denna period.
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,4 Mkr (3,4) exkl. outnyttjad checkkredit. Räntebärande skulder minskade med 9,2 Mkr och var vid periodens slut 6,4 Mkr (15,6). Den finansiella ställningen är stark och soliditeten uppgår till 54,9 % jämfört med 51,2 % vid årsskiftet.

Investeringar
Investeringarna i inventarier uppgick till 2,2 Mkr (1,5) och investeringar i immateriella tillgångar 0,7 Mkr (1,3). Merparten av investeringarna i inventarier avser datorer och investeringarna i immateriella tillgångar avser i huvudsak programvaror.

Personal
Antal årsanställda vid rapportperiodens utgång uppgick till 317 (314). Efter rapportperioden har antalet anställda ökat med 20 i samband med förvärv.

Resultat per aktie
Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 2,64 kr (3,17). Eget kapital per aktie uppgick till 34,30 kr.

Rejlers-aktien
Rejlers B-aktie noterades på Nordic Growth Market (NGM) den 8 maj. Aktiekursen för Rejlers B var 30 kronor per aktie vid periodens utgång. 109.000 nya aktier tecknades i personaloptionsprogram från år 2000 om totalt 300.000 optioner. Resterande 191.000 har förfallit. Efter nyteckning uppgår antalet aktier totalt till 1.814.000 aktier fördelade på 261.000 aktier av serie A och 1.553.000 aktier av serie B. Genom optionsprogrammet har bolaget tillförts 3.542.500 kronor i nytt eget kapital. Optionsprogrammet innebar en utspädning med 6,0 procent av kapitalet och 2,5 procent av rösterna.

Verksamheten
Koncernens rörelse omfattar teknisk konsultverksamhet inom elteknik, energi, automation, IT, telecom och mekanik.

Moderbolaget Rejlerkoncernen AB samordnar koncernens dotterbolag, samt förvaltar koncernens fastigheter i Växjö och Kalmar.

Rejlers erhöll under andra kvartalet ett antal intressanta uppdrag, bl a ett flertal kvalificerade järnvägsuppdrag. Bland dessa kan nämnas projekteringen av systemhandling fjb (fjärrblockering) på Bohusbanans 8 stationer samt mellanliggande linjer, värt ca 2 Mkr. Rejlers har även fått i uppdrag att leda utbyggnaden av 3G mobilnät i Stockholms tunnelbana, värt ca 3 Mkr. Rejlers har fått ett tvärtekniskt uppdrag som omfattar kompetens inom logistik, mekanik, el och energi. Uppdraget innebär att tekniskt hantera flytten av en lockfabrik från Malmö till Naro Forminsk utanför Moskva. Uppdraget är värt ca 1 Mkr. Rejlers har även anlitats för utbyte av driftkontrollsystem till Jokkmokk kraftvärmeverk, värt ca 1 Mkr.

Den 1 juni bolagiserades verksamheten inom affärsområdet Elkraft och Energi i Motala till Rejlers Energitjänster AB. Bolaget är helägt av Rejlerkoncernen och är Sveriges största ombud på den fria elmarknaden. Tjänsterna avser insamling och kvalitetssäkring av mätvärden samt hantering av leverantörsbyten.

Marknaden
Enligt branschföreningen Svensk Teknik och Design (STD) kommer marknaden för teknikkonsultföretagen att stabiliseras under hösten 2003. De samlade bygginvesteringarna faller dock i år och under inledningen av nästa år. De totala bostadsinvesteringarna förväntas minska med 3 % under 2003 för att stabiliseras under 2004. Den negativa utvecklingen är mest påtaglig i Stockholms- och Göteborgsregionen. Men den svagare husmarknaden kan kompenseras genom uppdragen från en relativt god anläggningsmarknad. De offentliga investeringarna inom infrastruktur och övriga anläggningar väntas fortsätta att öka även i år. Även kraftindustrin och energibolag visar en fortsatt positiv investeringstakt.

Enligt Konjunkturinstitutets (KI) bedömning från juni 2003 räknar industrin med en blygsam produktionstillväxt de närmaste månaderna. Industrins maskininvesteringar förväntas öka under andra hälften av 2003. Industrikonsulterna har nu en tillfredställande balans mellan kapacitet och efterfrågan. År 2004 bedöms industriinvesteringarna öka ytterligare i takt med allt starkare produktion.

För Rejlers är efterfrågan på konsulttjänster fortsatt god.

Prognos
Prognosen för år 2003 är i sin helhet positiv. Rörelsemarginalen förväntas överträffa förra årets 4%.


Händelser efter periodens utgång
Rejlers Ingenjörer AB förvärvade i juli Epsilons verksamhet i Linköping med 15 anställda och en årlig omsättning på ca 12 Mkr. Förvärvet stärker Rejlers ställning i regionen och ger synergier med befintligt kontor i Norrköping. Förvärvet är i linje med Rejlers strategi att via organisk tillväxt och strategiska förvärv expandera verksamheten.

Beslut har tagits om förvärv av ytterligare 10 % i Rejlers Invest OY. Rejlerkoncernens innehav är därefter 30,1 %. Förvärvet sker kontant och genomförs i september. Koncernen har sedan tidigare option på att förvärva resterande aktier i Rejlers Invest OY.

Redovisningsprinciper
Rejlers följer Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i denna delårsrapport som i den senaste årsredovisningen.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2003 lämnas den 4 november.

Bokslutskommuniké för 2003 lämnas den 18 februari 2004.


För ytterligare information kontakta:
Peter Rejler, VD och koncernchef, tel. 070-602 34 24, peter.rejler@rejlers.se

REJLERKONCERNEN AB (publ)
Box 49061
100 28 Stockholm
Besöksadress: Industrigatan 2A
Tel 08-692 10 00, Fax 08-654 33 39
www.rejlers.se


Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster och produkter inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom och Mekanik. Rejlers har idag 15 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag.

Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena Elteknik, Energi, Automation, IT, Telecom, Mekanik, Programvaror och Projektledning. Rejlers grundades 1942 och har idag 14 kontor i Sverige och 7 kontor i Finland genom delägt bolag. År 2002 hade Rejlers 311 årsanställda och omsatte 233 Mkr. Rejlers är noterat på NGM Equity.