Megacon AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:49 CEST

* Resultat efter skatt +1,1 MSEK
* Ökad orderingång i Produktion
* Fokusering på Mätinsamling

Försäljning
Årets andra kvartal har varit bra för Megacon. Produktionssidan fortsätter att utvecklas starkt och mycket arbete läggs för att effektivisera organisationen. Det samarbetsavtal som tecknades med en ny större kund har utvecklats ytterligare och bedöms generera ca 20-22 MSEK i omsättning på årsbasis. Detta kraftiga tillskott har inneburit ökat behov av produktionspersonal vilket resulterat i nyanställning av fem montörer i produktionen. Parallellt så har ett flertal av de övriga kunderna ökat sina orderingångar. Som vi tidigare aviserat så kommer vi att flytta produktionsenheten i Enköping till Kungsängen under hösten. Detta kommer att genomföras genom att vi nu skrivit avtal med vår hyresvärd om tillkommande produktionsyta om cirka 900 kvm.

Megacon fortsätter sin offensiva bearbetning av marknaden inom produktområde Mätinsamling. Under våren har mycket arbete lagts ner på olika projekt för att kunna offerera färdiga lösningar till de förfrågningar som ligger ute. Ett nytt samarbete har utvecklats där Megacon, Ångpanneföreningen och Vodafone tillsammans marknadsför en komplett lösning för att på distans läsa förbrukad el i hushållen. Megacons medverkan på Elfack-mässan i Göteborg 5-9 maj var mycket positiv och besöken i montern var mycket intressanta samt på hög kvalitativ nivå.

Orderingången inom produktområdet Elmiljö fortsätter i stort sett följa plan. Vi kan konstatera att inom transient- och åskskydd så håller tendensen från första kvartalet om försäljningsökning i sig. Inom Jordfel och Panelinstrument håller minskningen från första kvartalet i sig vilket beror på förskjutningar av projekt.

Koncernens försäljning årets sex första månader har varit bättre än förväntat. Omsättningen för koncernen uppgick till 42,5 (34,3) MSEK, en ökning mot jämförbar period 2002 med 24 procent. Moderbolagets omsättning uppgår för perioden till 8,2 (8,6) MSEK.

Export
Koncernens brittiska försäljningsbolag, EnerCom Ltd, har offererat ett antal större projekt. Även här är det förskjutningar i projekten som gör att orderläget är sämre än förväntat. Moderbolagets export som sker från Energy Communication Sweden AB har ökat sin försäljning från 0,8 MSEK till 1,5 MSEK första sex månaderna 2003.

Produktutveckling
Utvecklingen är fokuserad till projekt för effektivare kommunikation och insamling av mätdata från MultiLog.

Finansiell ställning
Kassa samt outnyttjade krediter uppgick vid periodens slut till 2,2 MSEK och koncernens soliditet till 41,2% (48,6).

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgår till 17 (21) KSEK varav moderbolagets investeringar uppgår till 0 (21) KSEK. Utvecklingskostnader aktiveras ej som investeringar.

Incitamentsprogram
De ledande befattningshavare och andra anställda som har ett avgörande inflytande över Megacon koncernens utveckling som tillsammans har förvärvat 36 000 optionsrätter för rätt att teckna 36 000 nyemitterade aktier till lösenkurs 50 kronor har valt att ej utnyttja rätten att förvärva aktier inom programmets löptid som avslutades den 30 juni 2003.

Resultat
Koncernens resultat efter skatt för sexmånadersperioden uppgår till +1,1 (-0,7) MSEK. Resultat per aktie uppgår till +0,68 (-0,44) kronor per aktie.

Moderbolaget redovisar ett resultat om -503 (-682) KSEK efter skatt.

Utsikter för 2003
Det prioriterade målet för verksamheten innevarande år lönsamhet. Under 2002 gjordes omstruktureringar och ingrepp i verksamheten, detta arbete har fortsatt under inledningen av 2003 för att inte äventyra lönsamheten.

För år 2003 har koncernens prognos reviderats från en omsättningsökning om 20 procent till en omsättningsökning om 25 procent med ett operativt resultat om 5 procent av omsättningen. Detta innebär ett redovisat resultat efter skatt om cirka +2,2MSEK motsvarande +1,38 kronor per aktie.

Det finns ett stort mått av optimism i Megaconkoncernen beträffande verksamhetsåret 2003. Fler nätbolag har aktiverat sig för att möta kravet om månadsvis fakturering av energiförbrukning och Megacon kommer tillsammans med sina partners att intensifiera bearbetningen av dessa.

Vi kan successivt konstatera att effekterna av omstrukturering och ingrepp i verksamheten ger resultat, inom Produktion bedrivs verksamheten med god beläggning.

Marknadsnotering
Megacon aktien är noterad på NGM Equity sedan 17 december, 1997.

Informationstillfällen
Delårsrapport januari – september 2003 24 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004

Kungsängen den 11 juli 2003
Peter Stockhaus
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta: VD Peter Stockhaus tfn 08-581 610 10 alt. 070-590 22 20.