Sensys Traffic AB

DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 16:00 CEST


· Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 6 Mkr (1,2).
· Nettoresultatet uppgick till -2,1 Mkr (-4,4), varav
avskrivningar utgör 1,1 Mkr (1,1).
· Orderingången under första halvåret uppgår till ca 15 Mkr.
· Sensys har väl fungerande installationer i drift i USA,
Skandinavien och Mellanöstern.
· Omsättningsmålet på 25 Mkr för helåret 2003 med ett
nollresultat före avskrivningar kvarstår. Inneliggande orderstock uppgår
till ca 9 Mkr.
·
Den av Sensys Traffic utvecklade radarteknologin har i ett antal stora
fälttester på flera marknader visat sig ha stora fördelar gentemot äldre
existerande tekniker.

Inför framtiden står vi produktmässigt väl rustade. Utvecklingsarbetet
fokuseras på rationalisering och kundanpassningar av existerande
produkter.

Ambition att omsätta 25 Mkr på helåret

Till och med juni har vi fått in order för ca 15 Mkr. Under första
halvåret har vi fakturerat för 6,6 Mkr, varav 6 Mkr under andra
kvartalet. Ambitionen för helåret 2003 är att uppnå en fakturering på 25
Mkr med ett nollresultat före avskrivningar. Det vi har uppnått så här
långt ligger väl i linje med den ambitionen. Orderstocken t o m juni
uppgår till ca 9 Mkr.

Marknadsetablering i USA och Mellanöstern

Sensys Traffic arbetar med begränsade ekonomiska resurser. Därför har vi
valt att målmedvetet satsa på ett fåtal stora aktörer inom rödljus- och
hastighetsövervakning. Vi har lyckats etablera oss på marknaden i USA
och Mellanöstern, där tillväxten inom automatisk trafikövervakning är
mycket hög. Tillväxten drivs dels av att systemen för automatisk
trafikövervakning bidrar till att minska antalet olyckor dels av att de
generar intäkter till myndigheterna.

Samarbete med Peek Traffic

Samarbetet med Peek Traffic (www.peekglobal.com) har förstärkts genom
att de har utsett Sensys Traffic till sin exklusiva leverantör av system
för trafikövervakning på USA-marknaden. Samarbetet avser både rödljus-
och hastighetsövervakning.

· Peek Traffic har fått en order på rödljussystem till staden
Charlotte i North Carolina till vilken vi förväntar oss att under hösten
få leverera utrustning för 10 Mkr.

· Peek Traffic har också beslutat att genom ett utbytesprogram
ersätta egentillverkade övervakningssystem med utrustning från Sensys
Traffic. Det totala värdet av ersättningssystemen uppgår till 15 Mkr
varav vi till dags dato fått beställningar på 6 Mkr.

· Peek Traffic har vidare ett flertal offerter ute på marknaden
varav man är inne i slutförhandlingar om två kontrakt motsvarande ett
ordervärde för Sensys Traffic överstigande 40 Mkr.
·
Mellanöstern

De 20 system för trafikövervakning som vi levererat under hösten 2002
och våren 2003 är i drift i Dubai och fungerar mycket bra. Systemen är
en viktig referens i Mellanöstern och det finns en stor ytterligare
potential i regionen. Under hösten kommer polismyndigheten i Dubai att
kontraktera leverantör för de kommande 5 årens inköp samt för utbyte av
50 gamla system. Det totala ordervärdet under perioden förväntas
överstiga 50 miljoner kronor och bedömningen är att vi har goda
möjligheter att få kontraktet.

Sensys har under augusti fått ytterligare order till Dubai och Egypten
på system till ett värde av 1,1 Mkr. Vi har dessutom via vår
samarbetspartner offererat system till Jordanien.

Reliant, som är Sensys Traffics partner i Qatar, arbetar sedan ett år
med en offertförfrågan avseende system för trafikövervakning som för
Sensys uppgår till ca 40 Mkr. Reliant har nu tillsammans med ytterligare
några leverantörer blivit utvalda att installera sina system för
sluttest.
Efter testet, som beräknas vara slutfört i november 2003, avser
slutkunden att fatta beslut om val av leverantör.

Sverige

· I Sverige har testerna med automatisk hastighetsövervakning
varit mycket framgångsrika och det finns en stor enighet hos
myndigheterna att genomföra en kraftig utbyggnad med start 2004/2005.

· Under 2003 kommer Sensys Traffic att leverera 30 system på den
svenska marknaden. Offerter på system för hastighetsövervakning är även
lämnade i Finland, Norge och Danmark.

· Sensys har i samarbete med Banverket och Institutionen för
Bildbehandling på Uppsala universitet i snart två år utvecklat ett
system för helautomatisk detektering av felaktigheter i strömavtagaren
på tåg. Banverket och övriga aktörer i världen drabbas från tid till
annan av att defekta strömavtagare drar ner den strömförande ledningen,
vilket i sin tur resulterar i stora och kostsamma förseningar.
Produkten, som är uppbyggd kring samma sensor som i Sensys Traffics
övriga system, förväntas mötas av ett stort intresse från marknaden.

· Sensys Traffic har dessutom påbörjat ett projekt att ersätta
detekteringsslingor nedgrävda i vägen med en modifierad version av
sensor för styrning av rödljus i vägkorsningar. Världsmarknaden för
styrning av rödljus är mycket stor och man har stora problem med att
hålla en hög tillförlitlighet med dagens system. Under hösten kommer
fälttester att utföras tillsammans med en av marknadens större aktörer.
·
Ekonomisk redovisning
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 5 984 KSEK (1 249).
Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 6 631 KSEK (2 945). Av
detta utgör produktförsäljning 6 174 (2 829) KSEK.

Rörelseresultatet före skatt och jämförelsestörande poster för perioden
uppgick till -6 787 KSEK (-10 364), varav avskrivningar utgör 2 123 KSEK
(2 112). Finansnettot uppgick till -104 KSEK (-298).

Order tagna och levererade t o m juni belastas med kursförluster på 450
KSEK. Efter detta datum har bolaget ingen riskexponering i valuta.

Under första halvåret 2003 har samtliga kostnader för utveckling
kostnadsförts.
Finansiell ställning och soliditet (jämförelsetal 2002-12-31)
Beträffande kassaflödet för perioden hänvisas till nedanstående
uppställning. Det egna kapitalet uppgick vid utgången av perioden till
15 472 KSEK (22 256), vilket gav en soliditet på 61 procent (77). Vid
full konvertering uppgår soliditeten till 81 procent (91).

Bolagets totala beräknade skattemässiga underskottsavdrag uppgår vid
periodens utgång till ca 134 (127) MSEK. Uppskjuten skattefordran härpå
med nuvarande skattesats uppgår till ca 38 (36) MSEK. På grund av
svårigheterna att bedöma möjligheterna att inom 3 år kunna utnyttja de
ackumulerade underskottsavdragen har, av försiktighetsskäl, ingen
aktivering av uppskjuten skattefordran gjorts.

Likviditet (jämförelsetal 2002-12-31)
Disponibla medel uppgick till 1 208 KSEK (2 691) vid utgången av
perioden.

Optionsrätt 2
Sensys teckningsoption 2 med ett teckningsbelopp på samanlagt ca 12,6
MSEK förfaller till utnyttjande 2003-08-31. Styrelsen kommer att teckna
samtliga sina optioner.
Investeringar
Investeringar i bolaget uppgick under första halvåret till 16 KSEK (0),
varav 0 KSEK
(0) avser immateriella anläggningstillgångar. Bolaget har ändrat
redovisningsprinciper och kostnadsför samtliga utvecklingskostnader från
och med 2002.
Personal
Medelantalet anställda uppgick till 14 personer (14). Antalet anställda
vid periodens utgång var 15.
Övrigt
Antalet aktier uppgick vid utgången av perioden till 136 218 217 och vid
full konvertering och fullt utnyttjande av samtliga utestående optioner
till 177 868 695.

Genomsnittligt antal aktier under perioden har varit 136 213 152.

Rapporten har upprättats enligt tillämplig lag och god redovisningssed
med undantag för principen för aktivering av utvecklingskostnader för
aktiemarknadsbolag. Resultat- och balansräkningar har upprättats enligt
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som senaste
årsredovisningen.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Kommande rapporttillfällen
Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2003 lämnas den 22 oktober 2003.

Jönköping den 19 augusti 2003.

Styrelsen i SENSYS Traffic AB (publ.)

Org. nr. 556215 - 4459
Tel: 036 - 34 29 80
P.O. Box 2174
Slottsgatan 14
550 02 Jönköping

För vidare information kontakta VD Anders Norling 036-34 29 80