HL Display AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 15, 2003 15:08 CEST

Under första halvåret uppgick koncernens nettoomsättning till 567 (587) MSEK och resultatet före skatt blev 5 (32) MSEK.
Koncernens resultat efter skatt blev 3 (22) och vinst per aktie efter skatt uppgick till 0,41 (2,87) SEK för årets första sex månader. Den senaste 12-månadersperioden uppgick koncernens nettoomsättning till 1 135 (1 147) MSEK och resultatet före skatt till 38 (78) MSEK.


Lägre försäljning än förväntat
Försäljningen var under första halvåret betydligt lägre än förväntat. Omsättningen uppgick till 567 (587) MSEK under perioden januari till juni 2003, en minskning med 3 procent jämfört med motsvarande period 2002. Flera marknader har utvecklats i enlighet med förväntningarna men utvecklingen på de två största marknaderna, Frankrike och Storbritannien, har däremot varit sämre än förväntat. Eftersom dessa två marknader utgör drygt 40 procent av den totala försäljningen har detta påverkat koncernens totala omsättning påtagligt.

Marknader
Internationell expansion har varit en viktig strategi under många år, inte minst för att dra nytta av den snabba internationalisering som präglar detaljhandeln. Idag har HL Display egna säljbolag i 25 länder och ytterligare 14 länder bearbetas genom distributörer. Internationell expansion är fortsatt en viktig del av tillväxtstrategin.

Utvecklingen i västra Europa har varit otillfredsställande med undantag för Skandinavien. Även i Nordamerika har försäljningen minskat. Utvecklingen i östra Europa är positiv för de flesta säljbolagen, inte minst i Ryssland där försäljningen mer än fördubblades jämfört med förra året. Detaljhandeln utvecklas snabbt, till stor del beroende på att detaljhandelskedjor och varumärkesleverantörer från väst fått ett stort genomslag. Också den asiatiska marknaden har utvecklats positivt, även om det sker från låga nivåer. HL Display har idag verksamhet i fem asiatiska länder, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan och Thailand.

Ökad känslighet för förändringar i konjunkturen
Sett till historien har HL Display varit relativt okänsligt för svängningar i konjunkturen tack vare många små order från många marknader. Satsningen på kategorilösningar - lösningar för att exponera hela varukategorier, alltifrån Barnmat till Hälsa & Skönhet - innebär större projekt. I takt med detta ökar konjunkturkänsligheten, framförallt en bit in i en längre konjunkturnedgång som nu. Detta är en stor del av förklaringen till nedgången såväl i Frankrike som i Storbritannien, där kunderna avvaktar med större projekt. I Storbritannien pågår dessutom strukturförändringar på marknaden vilket har påverkat försäljningen.

Försämrat rörelseresultat
Rörelseresultatet för första halvåret blev 7 (40) MSEK och resultatet före skatt uppgick till 5 (32) MSEK. Kronans förändrade värde gentemot exportvalutorna har sedan början av året påverkat rörelseresultatet negativt med 5 MSEK. Periodens räntenetto uppgick till -1 (-2) MSEK medan omräkningsdifferens och andra valutaeffekter uppgick till -1 (-5) MSEK.

Minskningen av rörelseresultatet var 33 MSEK jämfört med motsvarande period förra året och förklaras bland annat av engångskostnader på cirka 6 MSEK. Dessa kostnader är ett resultat av att all produktion i HL Display Lesjöfors AB överförts till fabriken i Falkenberg. Genom flytten, som nu är verkställd, kan effektiviteten i produktionen ökas och ger positiva effekter i berörd produktion från och med juni 2003.

Lägre omsättning har påverkat rörelseresultatet negativt med 14 MSEK. Resterande 13 MSEK förklaras främst av ökade omkostnader kopplade till satsningen på kategorilösningar. Försäljningsresurserna har utökats med bland annat kategorichefer som arbetar med denna försäljning globalt. Satsningen på produktutveckling och design har utökats i syfte att utveckla nya lösningar och behålla försprånget till konkurrenterna. Uppbyggnaden av ett regionalt servicecenter och det nya spanska försäljningsbolaget har också lett till ökade omkostnader jämfört med föregående år.

Investeringar
Under perioden uppgick nettoinvesteringar i anläggningstillgångar till 15 (24) MSEK. Planenliga avskrivningar uppgick till 24 (25) MSEK.

Finansiell ställning
Likviditeten uppgick den 30 juni 2003 till 76 (79) MSEK, vid årets ingång 100 MSEK. Under perioden har lån amorterats med netto 5 MSEK och utdelning utbetalats uppgående till 13 MSEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade till 12 (30) MSEK. Soliditeten uppgick per balansdagen till 48 (44) procent, vid årets ingång 49 procent.

Personal
Medelantalet anställda var under perioden 954 (900). Antal anställda per balansdagen uppgick till 974 (918), vid årets ingång 938.

Optionsprogram
Under våren genomfördes ett optionsprogram omfattande 49 200 teckningsoptioner riktat till ledande befattningshavare i HL Display. Om samtliga optioner utnyttjas ökar antalet aktier av serie B med 49 200, motsvarande 0,6 procent av aktiekapitalet och 0,3 procent av rösterna. Teckningskursen är fastslagen enligt den s k Black & Scholes-modellen till 86 kronor och teckningstiden löper från och med den 1 juli 2005 till och med den 29 juni 2007. Vid fullt utnyttjande av såväl det under våren beslutade optionsprogrammet som de två tidigare blir den maximala utspädningen cirka 1,9 procent av aktiekapitalet och cirka 0,9 procent av rösterna. Utestående optionsprogram har ingen framtida påverkan på HL Displays resultat.

RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden
HL Display tillämpar RR 25 Rapportering för segment - rörelsegrenar och geografiska områden från och med den 1 januari 2003. Företagets möjligheter och risker är främst förknippade med de produkter och koncept som erbjuds kunderna. HL Display är ett utpräglat nischföretag. Den interna rapporteringen och uppföljningen koncentreras på utvecklingen av 15-talet likartade produktgrupper. De har något olika funktion men är avsedda för samma användningsområden (butikskommunikation och varuexponering), samma kundkategorier, samma marknader, produceras av samma maskiner och har därmed likartade möjligheter och risker. HL Display verkar därför endast inom en rörelsegren varför det primära segmentet i rapporteringen sammanfaller med rapporteringen för bolaget som helhet. Som sekundära segment kommer HL Display att redovisa geografiska områden.

Utsikter för 2003
Marknadssituationen har utvecklats mer negativt än vad som kunde förutses efter första kvartalet. En prognos för vad det kommer att innebära för 2003 års omsättning och resultat kommer sedvanligt att lämnas i samband med niomånadersrapporten.

Den tryckta delårsrapporten, inklusive VD Anders Remius kommentar, kan beställas via www.hl-display.com eller per telefon 08-683 73 00. På hemsidan kan även högupplösta bilder hämtas.