Nobia AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2003 08:42 CEST

april- januari - jan- juli-
juni juni dec juni
Nyckeltal 200 2002 2003 2002 2002 2002/
3 03
Nettoomsättning, MSEK 2 2 4 4 9 594 9 395
406 547 752 951
Rörelseresultat före 188 222 367 395 788 760
goodwillavskrivningar, MSEK
(EBITA)
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 174 206 338 363 725 700
Rörelsemarginal före 7,8 8,7 7,7 8,0 8,2 8,1
goodwillavskrivningar, %
(EBITA)
Rörelsemarginal, % (EBIT) 7,2 8,1 7,1 7,3 7,6 7,5
Resultat efter finansiella 155 167 303 288 606 621
poster, MSEK
Resultat efter skatt, MSEK 102 109 200 188 408 420
Resultat per aktie, efter 1,7 2,15 3,47 3,71 7,53 7,28
full utspädning, SEK 7
Avkastning på sysselsatt 17,9 17,8
kapital, %
Avkastning på eget kapital, % 18,7 16,8


- Nettoomsättningen minskade med 4 procent till 4 752 MSEK (4 951)
- Den organiska tillväxten var 3 procent, motsvarande 10 procent i den brittiska verksamheten och 4 procent i den nordiska verksamheten.
- Resultat efter finansiella poster ökade med 5 procent till 303 MSEK (288).
- Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 200 MSEK (188)
- Vinst per aktie efter full utspädning minskade till följd av föregående års nyemission till 3,47 SEK (3,71).
- Rörelsemarginalen före goodwillavskrivningar minskade till 7,7 procent (8,0)

Försämrad rörelsemarginal i den brittiska verksamheten och i Norema i den nordiska verksamheten

För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta: Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Lennart Rappe, vVD och finansdirektör, Katarina Sivander, informationschef, tel. 08-440 16 00 Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se