Perbio Science AB

Delårsrapport Januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2003 09:46 CEST

God försäljningstillväxt, men fortsatt negativ påverkan av svagare dollar

· Nettoomsättningen var 1 033 MSEK (1 108), en minskning med 7 procent. Minskningen är en effekt av den svagare dollarn. Räknat i US dollar steg försäljningen med 15 procent till 124,2 MUSD (108,4) · Bruttomarginalen ökade till 46,6 procent (45,9) · Resultatet efter finansiella poster uppgick till 171 MSEK (190), en minskning med 10 procent, men en ökning i US dollar med 11 procent till 20,6 MUSD (18,6)
· Vinsten per aktie efter full utspädning minskade 11 procent
till 2,77 SEK (3,12)
· Fisher Scientific International Inc. har givit ett offentligt erbjudande om att kontant förvärva samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i 1999 års teckningsoptionsprogram. Budet är på 142,50 SEK per aktie och 93,50 SEK per teckningsoption. Acceptfristen löper till och med den 14 augusti 2003

Division Bioresearch

· Försäljningen ökade 3 procent i US dollar
· Europamarknaden har fortsatt visa den starkaste försäljningstillväxten · Rörelsemarginalen minskade till 17,4 procent (20,4), främst som en följd av ej återkommande licensintäkter under första halvåret 2002 Division Cell Culture
· Försäljningen ökade 17 procent i US dollar
· BioProcess Containers (BPC) har fortsatt att visa god tillväxt · Rörelsemarginalen var oförändrad 17,3 procent (17,3)

Division Medical Device

· Fortsatt stark försäljningstillväxt med 25 procent i SEK
· Rörelsemarginalen steg till 23,4 procent (21,3)

Helsingborg den 1 augusti 2003
Styrelsen i Perbio Science AB (publ.)

Information om Perbio Science
VD Leland Foster telefon +1 435 757 6432
VVD och Finansdirektör Claes Wenthzel telefon 042-26 90 92 eller 070-862 01 22

Mer information om Perbio Science finns på bolagets hemsida www.perbio.com

Perbio Science AB (publ) är ett svenskt bioteknikföretag vars kunder finns inom forskningsinstitut, läkemedels- och diagnostikföretag. Huvuddelen av verksamheten bedrivs i USA. Företaget är leverantör av produkter, system och tjänster för att studera och producera proteiner. Perbio Science utvecklar produkter inom områdena Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Koncernen har 1 353 anställda med kontor i Sverige, USA och ett flertal andra länder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.