Glocalnet AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 09:22 CEST

* Resultatet efter finansiella poster uppgick under andra kvartalet till 9 mkr, en förbättring med 9 mkr från föregående kvartal. Lönsamhet uppnåddes därmed för första gången i Glocalnets historia. Under första halvåret uppgick resultatet efter finansiella poster till 8 mkr, jämfört med -21 mkr under motsvarande period 2002.
* Glocalnet förvärvade Telenordia Privat ABs kundbaser den 1 januari 2003 vilket ökade antalet användare till 424 000. Under januari till april genomförde Glocalnet en framgångsrik integration av förvärvade kundbaser inom fastställda tids- och kostnadsramar.
* Antalet aktiva fasttelefonikunder ökade under andra kvartalet med 32 000, den största ökningen i bolagets historia. Det totala antalet användare ökade från 430 000 till 450 000.
* Intäkterna under andra kvartalet var 204 mkr, vilket var 25 mkr högre än föregående kvartal. Cirka 10 mkr av denna ökning var relaterat till förvärvade ADSL-kunder. Intäkterna under första halvåret var 383 mkr, en ökning med 187% jämfört med motsvarande period föregående år.
* Bruttomarginalen under andra kvartalet var oförändrad jämfört med första kvartalet vilket innebar att den ökade omsättningen höjde bruttoresultatet betydligt. Då Glocalnets omkostnader låg på samma nivå som föregående kvartal ledde den ökade bruttoresultatet till kraftigt förbättrat nettoresultat för andra kvartalet.

Första kvartalet inleddes med att Glocalnet förvärvade kundbaser inom telefoni- och Internettjänster från Telenordia Privat AB. Köpeskillingen utgjordes av 77 018 083 nyemitterade aktier, vilket gjorde Telenordia Privat AB till största ägare med 37 procent av kapital och röster. Totalt förvärvades 254 000 aktiva användare, varav 48 000 inom fasttelefoni, 177 000 inom uppringd Internetaccess samt 29 000 inom ADSL. Förvärvet innebar att Glocalnet vid årets början totalt hade 424 000 användare varav knappt 50 procent inom fast telefoni och drygt 40 procent inom uppringd Internetaccess.

Vid förvärvet tillträdde Knut Haakon Nilsen från Telenorkoncernen, Per Tengblad, VD för Telenor Plus AB, och Staffan Ahlberg, före detta VD för IBS AB, som nya styrelseledamöter i Glocalnet AB. Samtidigt lämnade Professor Stefan Klein styrelsen.

Då de förvärvade kundbaserna var mindre, har högre kundomsättning och lägre marginal än säljarens prognos erhöll Glocalnet 35 mkr i kontant kompensation av Telenordia Privat AB, varav 15 mkr utbetalades under första kvartalet och resterande del i april.

Under första kvartalet fokuserade bolaget främst på integrationen av de förvärvade kundbaserna, vilka under kvartalet fakturerades och förvaltades av Telenordia för Glocalnets räkning inför övertagandet till Glocalnets system. Antalet aktiva användare ökade med 6 000 under årets första tre månader till 430 000. Antalet fasttelefonianvändare ökade med 13 000 och antalet användare av uppringd Internetaccess minskade med 7 000.

Andra kvartalet inleddes med att förvärvade kunder överfördes till Glocalnets system vilket möjliggör tillvaratagande av affärens fulla synergier. Integrationen genomfördes framgångsrikt inom fastställda tids- och kostnadsramar.

Under kvartalet intensifierades bolagets marknadsaktiviteter och antalet aktiva användare ökade med 20 000 till 450 000. Antalet fasttelefonianvändare i juni ökade med 32 000 jämfört med mars, vilket är den största kvartalsvisa ökningen i bolagets historia. Antalet användare inom uppringd Internetaccess minskade med 11 000 medan kundbaserna inom mobiltelefoni och ADSL i allt väsentligt var oförändrade.

På den ordinarie bolagsstämman i april valdes Johan Wall, styrelseledamot i Beijer Alma och tidigare bl a VD för Framfab, Cecilia Tufvesson, VD för Ordning & Reda, samt Ronny B. Naevdal, Telenor Networks, till nya styrelseledamöter. Stig Nordfelt, Knut Haakon Nilsen och Ulf Öster hade i förväg avböjt omval. Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet valdes Johan Wall till ny styrelseordförande i Glocalnet.

Därutöver röstade stämman för styrelsens förslag om emission av ett förlagslån förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av 3 450 000 aktier, avsett för företagets anställda. Fullt utnyttjande av dessa optionsrätter medför en utspädning om 1,6 procent.

Catella IT AB sålde i slutet av maj delar av sitt innehav till institutionella placerare men kvarstod som bolagets näst största ägare efter försäljningen med 14 procent av kapital och röster. Kort därefter överfördes innehavet till systerbolaget Catella Investments AB.

Finansiell redovisning
(Siffror nedan avser koncernen om inget annat anges. Siffror inom parentes avser jämförelse med motsvarande period/tidpunkt 2002.)

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20 avseende delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper som föregående år har använts. Dessa finns beskrivna i årsredovisningen för 2002. De nya rekommendationer från Redovisningsrådet som trätt i kraft per 1 januari 2003 har ingen påverkan på Glocalnets resultat- och balansräkningar.

För fullständig rapport, se bifogad fil